Tacògraf: Què és i com funciona?

El taquígraf és un dispositiu que utilitzen els transportistes en el seu dia a dia. Serveix per conèixer dades sobre el vehicle i de la seva marxa i determinades activitats que es realitzen al conductor: quilòmetres recorreguts, velocitat, hora, pauses, descansos i períodes d’altres feines.

L‟ús inadequat d‟aquest dispositiu comporta certes infraccions que estan marcades segons el Reglament CE 561/2006 marcant els temps de conducció i descans d‟un transportista.

Fa molts anys que està implementat a Espanya, abans de forma analògica, i ara de forma digital.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

Tacògraf digital

El taquígraf digital és un sistema digitalitzat per controlar els temps i la velocitat de conducció dels transportistes. És una de les evolucions més fiables respecte al taquígraf analògic.

Com funciona el taquígraf digital?

El transportista, al començament de la jornada, ha d’inserir la targeta en el taquígraf. Un cop inserida la targeta en el taquígraf, ens mostra l’hora en què es va extreure per darrera vegada.

De forma manual, el conductor ha d’introduir en el taquígraf les activitats que hagi realitzat des del moment en què ha extret la targeta fins que l’ha tornat a inserir, així com ha d’introduir el país en què es troba.

Quan el vehicle comença la marxa, l’activitat de conducció s’activa automàticament i, quan el conductor es troba en parada, heu d’introduir l’activitat d’altres feines. Si se va a realizar descanso o disponibilidad, se debe seleccionar manualmente dicha actividad y, al finalizar la jornada laboral, antes de extraer la tarjeta hay que introducir el país donde se finaliza la jornada o la comunidad autónoma si está dentro de territorio español.

Cada 90 dies, per norma general, cal transferir les dades. Es pot fer a través del programari del fabricant del taquígraf digital, que ens permet descarregar les dades en un altre equip. Si aquesta opció no està disponible, podem utilitzar la impressora del propi taquígraf.

Avantatge dels tacògrafs digitals

Una de les principals avantatges del taquígraf digital és el control, ja que aquests poden ser molt manipulables, però, en ser digitals, resulta molt més complicat.

Aquest tipus de taquígraf permet optimitzar les rutes que seguiran els conductors, la qual cosa és d’una gran ajuda ja que redueix el temps de conducció i el combustible que es gasta en les rutes, és a dir, que a la llarga estem parlant d’un important estalvi econòmic.

Un altre dels avantatges és la seguretat, ja que en tot moment els conductors saben en quin estat es troba el vehicle i si estan complint tots els descansos durant el transport de manera adequada.

Quins vehicles han de fer servir un taquígraf?

El 1 de gener de 2006 es va imposar el taquígraf a tots els vehicles de més de 3.500 kg o que transportin més de 9 persones, incloent el conductor. Els vehicles que ja tenien el taquígraf analògic havien de canviar-se al taquígraf digital.

Què passa amb un taquígraf si hi ha doble conducció?

En cas que en un mateix vehicle hi hagi dos conductors, tots dos hauran de portar la seva pròpia targeta de conductor. El taquígraf té dues ranures i cadascú haurà d’inserir la seva targeta (conductor i copilot), hauran de fer el canvi de targetes quan sigui oportú.

La normativa que regula els temps de conducció dels vehicles en el transport terrestre amb un taquígraf digital instal·lat i que realitzen transport de mercaderies és el Reglament CE 561/2006.

Quines parts té un vehicle que fa servir un taquígraf?

Un vehicle que té un taquígraf incorporat té les següents parts:

 • Unitat del vehicle: Reuneix tota la informació de l’activitat dels conductors, alteracions que es poden produir, descansos, manipulació del sistema…
 • Sensor de distància o velocitat: sistema que s’instal·la en una caixa de canvis i registra la velocitat i els quilòmetres que recorre un vehicle, que després envia aquestes dades de transport i seguretat de manera codificada a la cabina del conductor.
 • Targetes de taquígraf: Targetes que s’insereixen a l’automòbil. Hi ha quatre tipus de targetes: targetes d’empresa, conductor, assaig i taller.

Taquígraf: Temps de conducció i descans

Els períodes establerts en la conducció i el descans que han de complir els conductors per al transport per carretera.

Conducció diària

Comença amb un descans setmanal o diari.

 • Màxim 9 hores diàries.
 • S’hi pot arribar, com a màxim, a 10 hores diàries dues vegades en una mateixa setmana.

Conducció setmanal

El còmput total de conducció d‟hores d‟una setmana ha de ser màxim de 56 hores, amb una conducció bisetmanal de 90 hores.

Una setmana s’estableix entre les 00.00 del dilluns i les 24.00 del diumenge.

Pauses obligatòries a la conducció diària

Cada 4 hores i mitja de conducció, el conductor ha de fer un descans de 45 minuts sense interrupció.

 • 4:30 hores de conducció: Pausa 45 minuts
 • 1:30 hores de conducció: Pausa 15 minuts
 • 2:20 hores de conducció: Pausa 30 minuts

Descans diari

El descans diari de 11 hores ininterrompudes com a mínim. El descans, de forma fraccionada, es pot fer amb un descans ininterromput de 9 hores si el mateix dia s’han realitzat 3 hores de descans.

Descans setmanal

El descans setmanal mínim és de 45 hores ininterrompudes de descans.

Es pot fer un descans setmanal reduït en qualsevol període de descans d’un mínim de 24 hores ininterrompudes però inferior a 45 hores.

Descans bisetmanal

En dues setmanes consecutives, un transportista ha de tenir els descansos següents:

 • 2 descansos setmanals normals: un ha de ser mínim de 45 hores.
 • 1 descans setmanal normal i un altre de reduït: 45 hores + 24 hores.

Sancions del taquígraf

En cas d’infringir alguna normativa, en no complir els temps de conducció i descans establerts, s’imposaran les sancions corresponents.

Una de les següents accions podria portar una multa de 2.001 € a 4.000 €.

 • No comptar amb el taquígraf al vehicle o algun dels seus elements.
 • No fer servir el taquígraf.
 • Utilitzar un taquígraf no homologat.
 • No disposar d’un taquígraf digital.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?