CONDICIONS DE TRANSPORT

CONDICIONS DEL TRANSPORT DE TRAILER COMPLET

cotització

inclou:

 • Segur LOTT
 • Serveis nacionals: 2h carrega i 2h. descàrrega. (llevat d'altres condicions pactades abans de la cotització).

En ambdós casos, si les hores de càrrega o descàrrega superessin les indicades anteriorment s'aplicaran les condicions establertes a l'apartat de paralitzacions (art. 22 de la llei del Contracte del Transport Terrestre).

En tots dos casos, si les hores de càrrega o descàrrega superaran les indicades anteriorment s'aplicaran les condicions establertes a l'apartat de paralitzacions (art. 22 de la llei del Contracte del Transport Terrestre).

no inclou

IVA ni altres impostos.

Hora determinada de càrrega i descàrrega, excepte acord anterior a la cotització (no es permet posar-ho a posteriori en ordre de càrrega sense avís previ), si el client considera que necessita una hora en específica, ha d'informar perquè el camió es posicioni un dia abans al lloc de càrrega de manera que tindrà un sobre cost de 400 € per a transports normals.

Certificar i preparar la viabilitat perquè els vehicles pugui entrar a la càrrega i baixar-ne el dia.

Treure i posar elements urbans com senyals, baranes, etc. Qualsevol permís o escorta per entrar a la càrrega i descàrrega al centre urbans, ja estigui o no prohibida l'entrada per a vehicles pesants.

Les parades a les aduatindran un cost des de 35 a 55 €/hora amb un màxim de 400 a 550 €/dia depenent del vehicle que estigui fent el transport. TRANSVOLANDO, SL es reserva el dret d'aplicar la clàusula d'actualització automàtica en preu, segons les fórmules acordades amb data 11-06-08 per l'Admón, BOE núm. 44 de 14 de juny de 2008. Les tarifes tindran una validesa de 30 dies naturals.

Paralitzacions

 • Nacional: de dilluns a dissabte

S'hi implantarà l'art. 22 de la llei del Contracte del Transport Terrestre i els valors previstos per a l'IPREM, a 35.5€/hora transport normal, a 45€/hora els transports genèrics ia 55€/hora els transports de góndoles porta tubs o de grans dimensions, si portés acompanyament de cotxe pilot el preu serà a 22 €/hora. Com a màxim es computaran 10 hores diàries.

Indemnització per anul·lacions

Transports nacionals:

Transports normals, amb menys de 24 h, 355 €/viatge excepte amb origen a Andalusia i Extremadura que seran 48 h. Genèrics, amb menys de 48 h 450 €/viatge amb plataformes o góndoles de 13.6 m.

Transports excepcionals amb menys de 48 h. 450 € vehicle amb increment de 210 €/permís i despeses de cotxe pilot si escau (cost mínim del permís de 210 €).

Amb góndoles de mesures extra com a porta tubs la paralització mínima serà de 550 € i la màxima serà dels costos de desplaçament que hagi recorregut el vehicle fins a la càrrega i tornada a la base a 1.50 €/Km més despeses de cotxe pilot (cost mínim 210 €)

mercaderies

Les mesures de capacitat completa dels nostres tràiler són les següents:

 • palets europeus 120 x 80 cm (Màx. 33 palets)
 • Palets americans 120 x 100 cm (Màx. 26 palets; si són de 1.000 kg només es poden carregar 24 palets)

Per a càrregues no paletitzades, la capacitat serà de 13.60 m de llargada x 2.48 m d'amplada x 2.65 m d'alçada (portes 2.46 m).

MMA: 24.000 kg

Els palets hauran d'anar correctament embalats i identificats detallant-ne el remitent, el destinatari i el nombre de palets de l'enviament. Si no es posseeix un escrit de valoració de la mercaderia abans de la cotització, s'aplicaran les normes de l'assegurança LOTT/CMR de mercaderies. En el nostre cas, l'empresa té assegurat fins a 90.000 €/viatge, en què es podrà fer responsable sota les condicions de nla vostra assegurança, no sent aquest a tot risc. A partir d'aquest import, TRANSVOLANDO, SL no es fa responsable de la mercaderia. L'empresa no es fa responsable dels sobre costos que poguessin ocasionar-se per retards per força major tant a la càrrega com a la descàrrega com és el cas d'avaria als vehicles, situacions meteorològiques, retards de ferris, etc., és a dir, casos extrems i fortuïts que s'intentaran resoldre com més aviat millor segons disponibilitat. En tots els contractes realitzats per TRANSVOLANDO, SL, si existís alguna controvèrsia que no es pogués resoldre, es posarà a disposició de les Juntes Arbitrals de Madrid.

IMPORTANT: En cas de ser una empresa intermediària, haureu d'informar els vostres clients d'aquestes condicions i possibles sobre costos per no al·legar desconeixement per part seva.

 

CONDICIONS DEL TRANSPORT DE MAQUINÀRIA

cotització

inclou:

 • Segur LOTT
 • Serveis nacionals: 2h carrega i 2h. descàrrega. (llevat d'altres condicions pactades abans de la cotització).

En ambdós casos, si les hores de càrrega o descàrrega superessin les indicades anteriorment s'aplicaran les condicions establertes a l'apartat de paralitzacions (art. 22 de la llei del Contracte del Transport Terrestre).

no inclou

IVA ni altres impostos.

Hora determinada de càrrega i descàrrega, excepte acord anterior a la cotització (no es permet posar-ho a posteriori en ordre de càrrega sense avís previ), si el client considera que necessita una hora en específica, ha d'informar perquè el camió es posicioni un dia abans al lloc de càrrega pel que tindrà un sobre cost de 400€ per a transports normals, 500€ per a genèrics i 600€ per a góndoles que circula, en buit amb extra mesures, com per exemple, les góndoles porta tubs.

Tendal per a la mercaderia, excepte avís per escrit del client abans de la cotització. Independentment si porta tendal o no, estem exempts de danys o molles. Si els tendals es trenquen (per ratxes d'aire, parts punxants que trenquin el tendal, etc.) quedant el transportista exempt de culpa, ja que les assegurances tampoc no se'n fan responsables. A la cotització, està inclòs tot el necessari fins a la destinació de la mercaderia.

Certificar i preparar la viabilitat perquè els vehicles pugui entrar a la càrrega i baixar-ne el dia.

Treure i posar elements urbans com senyals, baranes, etc. Qualsevol permís o escorta per entrar a la càrrega i descàrrega al centre urbans, ja estigui o no prohibida l'entrada per a vehicles pesants.

Les parades a les aduatindran un cost des de 35 a 55 €/hora amb un màxim de 400 a 550 €/dia depenent del vehicle que estigui fent el transport.

Paralitzacions

 • Nacional: de dilluns a dissabte

S'hi implantarà l'art. 22 de la llei del Contracte del Transport Terrestre i els valors previstos per a l'IPREM, a 35.5€/hora transport normal, a 45€/hora els transports genèrics ia 55€/hora els transports de góndoles porta tubs o de grans dimensions, si portés acompanyament de cotxe pilot el preu serà a 22 €/hora. Com a màxim es computaran 10 hores diàries.

Indemnització per anul·lacions

Transports nacionals:

Transports normals, amb menys de 24 h, 400 €/viatge excepte amb origen a Andalusia i Extremadura que seran 48 h.

Genèrics, amb menys de 48 h 500 €/viatge amb plataformes o góndoles de 13.6 m.

Transports excepcionals amb menys de 48 h. 500 € vehicle amb increment de 210 €/permís i despeses de cotxe pilot si escau (cost mínim del permís de 210 €).

Amb góndoles de mesures extra com a porta tubs la paralització mínima serà de 600 € i la màxima serà dels costos de desplaçament que hagi recorregut el vehicle fins a la càrrega i tornada a la base a 1.50 €/Km més despeses de cotxe pilot (cost mínim 210 €)

mercaderies

Si no es posseeix un escrit de valoració de la mercaderia abans de la cotització, s'aplicaran les normes de l'assegurança LOTT/CMR de mercaderies. En el nostre cas, l'empresa té assegurat fins a 90.000 €/viatge, en què es podrà fer responsable sota les condicions de la nostra assegurança, no sent aquesta a tot risc. A partir d'aquest import, TRANSVOLANDO, SL no es fa responsable de la mercaderia. L'empresa no es fa responsable dels sobre costos que poguessin ocasionar-se per retards per força major tant a la càrrega com a la descàrrega com és el cas d'avaria als vehicles, situacions meteorològiques, retards de ferris, etc., és a dir, casos extrems i fortuïts que s'intentaran resoldre com més aviat millor segons disponibilitat. En tots els contractes realitzats per TRANSVOLANDO, SL, si existís alguna controvèrsia que no es pogués resoldre, es posarà a disposició de les Juntes Arbitrals de Madrid.

IMPORTANT: En cas de ser una empresa intermediària, haureu d'informar els vostres clients d'aquestes condicions i possibles sobre costos per no al·legar desconeixement per part seva.

CONDICIONS DEL TRANSPORT DE CÀRREGUES AÈRIES I MERCADERIES PERILLOSES

cotització

inclou:

 • Segur LOTT
 • Serveis nacionals: 2h carrega i 2h. descàrrega. (llevat d'altres condicions pactades abans de la cotització).

En ambdós casos, si les hores de càrrega o descàrrega superessin les indicades anteriorment s'aplicaran les condicions establertes a l'apartat de paralitzacions (art. 22 de la llei del Contracte del Transport Terrestre).

no inclou

IVA ni altres impostos.

Hora determinada de càrrega i descàrrega, excepte acord anterior a la cotització (no es permet posar-ho a posteriori en ordre de càrrega sense avís previ), si el client considera que necessita una hora en específica, ha d'informar perquè el camió es posicioni un dia abans al lloc de càrrega de manera que tindrà un sobre cost de 400 € per a transports normals.

Certificar i preparar la viabilitat perquè els vehicles pugui entrar a la càrrega i baixar-ne el dia.

Treure i posar elements urbans com a senyals, baranes, etc.

Qualsevol permís o escorta per entrar a la càrrega i descàrrega al centre urbans, ja estigui o no prohibida l'entrada per a vehicles pesants.

Les parades a les aduatindran un cost des de 35 a 55 €/hora amb un màxim de 400 a 550 €/dia depenent del vehicle que estigui fent el transport.

TRANSVOLANDO, SL es reserva el dret d'aplicar la clàusula d'actualització automàtica en preu, segons les fórmules acordades amb data 11-06-08 per l'Admón, BOE núm. 44 de 14 de juny de 2008. Les tarifes tindran una validesa de 30 dies naturals.

Paralitzacions

 • Nacional: de dilluns a dissabte

S'hi implantarà l'art. 22 de la llei del Contracte del Transport Terrestre i els valors previstos per a l'IPREM, a 35.5€/hora transport normal, a 45€/hora els transports genèrics ia 55€/hora els transports de góndoles porta tubs o de grans dimensions, si portés acompanyament de cotxe pilot el preu serà a 22 €/hora. Com a màxim es computaran 10 hores diàries.

Indemnització per anul·lacions

Transports nacionals:

Transports normals, amb menys de 24 h, 355 €/viatge excepte amb origen a Andalusia i Extremadura que seran 48 h.

Genèrics, amb menys de 48 h 450 €/viatge amb plataformes o góndoles de 13.6 m.

Transports excepcionals amb menys de 48 h. 450 € vehicle amb increment de 210 €/permís i despeses de cotxe pilot si escau (cost mínim del permís de 210 €).

Amb góndoles de mesures extra com a porta tubs la paralització mínima serà de 550 € i la màxima serà dels costos de desplaçament que hagi recorregut el vehicle fins a la càrrega i tornada a la base a 1.50 €/Km més despeses de cotxe pilot (cost mínim 210 €)

mercaderies

Les mesures de capacitat completa dels nostres tràiler són les següents:

 • Palets europeus 120 x 80 cm (Màx. 33 palets)
 • Palets americans 120 x 100 cm (Màx. 26 palets; si són de 1.000 kg només es poden carregar 24 palets)

Per a càrregues no paletitzades, la capacitat serà de 13.60 m de llargada x 2.48 m d'amplada x 2.65 m d'alçada (portes 2.46 m).

MMA: 24.000 kg

Si no es posseeix un escrit de valoració de la mercaderia abans de la cotització, s'aplicaran les normes de l'assegurança LOTT/CMR de mercaderies. En el nostre cas, l'empresa té assegurat fins a 90.000 €/viatge, en què es podrà fer responsable sota les condicions de la nostra assegurança, no sent aquesta a tot risc. A partir d'aquest import, TRANSVOLANDO, SL no es fa responsable de la mercaderia. L'empresa no es fa responsable dels sobre costos que poguessin ocasionar-se per retards per força major tant a la càrrega com a la descàrrega com és el cas d'avaria als vehicles, situacions meteorològiques, retards de ferris, etc., és a dir, casos extrems i fortuïts que s'intentaran resoldre com més aviat millor segons disponibilitat. En tots els contractes realitzats per TRANSVOLANDO, SL, si existís alguna controvèrsia que no es pogués resoldre, es posarà a disposició de les Juntes Arbitrals de Madrid.

IMPORTANT: En cas de ser una empresa intermediària, haureu d'informar els vostres clients d'aquestes condicions i possibles sobre costos per no al·legar desconeixement per part seva.

Condicions de contractació de grupatges

TIPUS PALET DESPALETITZACIÓ NIVELL

MINIQUARTER TRIMESTRE HALF FULL/LIGHT MEGAFULL
carrer 10€. 17€. 22€. 28€. 33€.
Pisos o soterranis 17€. 28€. 39€. 50€. 61€.
Especials / 2a LLIURAMENT 8€. 10€. 17€. 18€. 20€.

Mosso: 66€/hora. Temps d'espera: 17€/mitja hora addicional, sent la 1a mitja hora sense càrrec si el lliurament és abans de les 12:00h. 22€/expedició, si el lliurament és abans de les 14:00h. 11€ expedició.

Les tarifes inclouen reexpedició i assegurança LOTT

IVA no inclòs.

Quan la mercaderia excedeixi els màxims de pes i volum establerts, s'aplica una altra unitat de palet complet.

Quant a l'assegurança, al serveis i enviament es regiran per la LOTT. Si bé podeu sol·licitar-nos contractar una assegurança addicional conforme a les vostres necessitats.

Les recollides i els lliuraments es realitzaran a la planta baixa de l'empresa.

Respecte de les mercaderies inflamables, explosives o qualsevol tipus de mercaderies perilloses, hauran d'informar-nos de la circumstància prèviament a la contractació (veure informació relativa mercaderies perilloses).

Queden excloses per a aquest mètode de cotització les mercaderies que continguin productes inflables, explosius així com mercaderia refrigerada.

Els palets hauran d'anar correctament embalats i identificats detallant remitent, destinatari i el número de palets del qual es compon l'enviament.

TRANSVOLANDO, SL es reserva el dret a aplicar la clàusula d'actualització automàtica en preu, segons les fórmules acordades amb data 11-06-08 per l'Admón, BOE núm. 44 de 14 de juny de 2008. Les tarifes podran ser revisades si no es fan enviaments en un període de tres mesos amb preavís de 30 dies. Per a Canàries s'hi afegirà 18€ per expedició en concepte de DUA.

Per a les Canàries s'afegirà a la tarifa el cost d'una assegurança de mercaderies que serà el 0,80% sobre el valor declarat a la factura.

Som un equip jove i apassionat amb una missió molt clara: innovar tecnològicament cada dia per oferir als nostres clients un servei més àgil i segur.

Et podem ajudar en alguna cosa?