CONDICIONS GENERALS

CONTRACTE DE TRANSPORT TERRESTRE DE MERCADERIES – TERMES I CONDICIONS GENERALS DE TRANSPORT 

CONTRACTE DE TRANSPORT TERRESTRE DE MERCADERIES

CLÀUSULES

1. Objecte del contracte

El transportista es compromet a transportar les mercaderies utilitzant els vehicles autoritzats (nº 11576282/MDPE) o subcontractant a altres transportistes sota la seva autorització (nº 12393336/OT).

2. Acondicionament i Documentació de la Mercaderia

El carregador, és a dir, el client que contracta amb Transvolando, és responsable de condicionar, embalar i senyalitzar la mercaderia. Els danys produïts en la càrrega com a conseqüència d’un embalatge insuficient o inadequat per al tipus de mercaderia a transportar o causes similars, seran en qualsevol cas per compte del CARREGADOR.

Si, durant el transport, es reflecteixen danys en la mercaderia, tant en origen com en destí, hauran de deixar indicat aquest tipus de dany a l’albarà, això és un requisit indispensable per atendre qualsevol reclamació, així com per poder donar part a l’assegurança i realitzar tots els tràmits oportuns.

Els palets hauran d’anar correctament embalats i identificats detallant remitent, destinatari i nombre de palets de què es compon l’enviament.

El carregador proporcionarà tota la documentació necessària per a realitzar el transport.

El carregador, en aquest cas el client, realitzarà les tasques de càrrega/descàrrega de la manera més ràpida i eficient.

El transportista, en aquest cas TRANSVOLANDO, S.L., pot exigir indemnització per paralització si l’espera supera una hora, segons l’art. 22.3 de la Llei 15/2009, tot això llevat que s’hagués contractat un paquet estàndard o premium amb majors temps per a la càrrega i la descàrrega, o bé hagués algun altre acord especial, per escrit, al respecte.

3. Compromisos de les Parts en Relació amb l'Entrega

El carregador lliurarà la mercaderia segons el que s’indica a l’ordre de càrrega, carta de porte o albarà.

El transportista lliurarà la mercaderia al destí segons els esmentats documents.

4. Tasques de Càrrega i Descàrrega

El carregador realitzarà les tasques de càrrega/descàrrega de la manera més ràpida i eficient.

El transportista pot exigir indemnització per paralització si l'espera supera una hora, segons l'art. 22.3 de la Llei 15/2009, tot això llevat que s'hagués contractat un paquet estàndard o premium amb majors temps per a la càrrega i la descàrrega, o bé hagués algun altre acord especial, per escrit, al respecte.

El transportista gaudeix d’autonomia en la seva activitat empresarial, subjecta a les condicions del contracte.

6. Assegurança de Mercaderies

Les dues parts es comprometen a tenir un assegurança de mercaderies durant la vigència del contracte, quedant en qualsevol cas assegurada la mercaderia en els termes que estableix la LOTT.

7. Preu i Condicions de Pagament

El carregador pagarà al transportista el preu acordat segons aquest document i les condicions establertes, abans d’iniciar-se el transport, llevat que es tracti de clients recurrents amb crèdit assignat per part de la nostra asseguradora, que serà conforme al termini de pagament especial acordat, el qual serà com a màxim de 60 dies des de la posada a disposició de la mercaderia en destinació.

Les parts acorden que, en cas d’incidència en un servei puntual, la responsabilitat màxima del transportista davant del carregador serà del 10% del preu acordat per a aquest servei.

El preu pot ajustar-se per variacions en el preu del combustible conforme a la normativa vigent.

8. Responsabilitat i Força Major

La responsabilitat es regeix per la Llei 15/2009, la LOTT i les condicions generals de contractació.

Els retards per força major, entre ells: accident de circulació, punxada o rebentó de roda, impediments a la lliure circulació (com manifestacions, talls de trànsit, climatologia adversa, etc.) els quals han de ser comunicats al carregador tan aviat com sigui possible, deixaran al transportista expressament exempt de responsabilitat per tals retards.

9. Comunicacions

Totes les comunicacions seran enviades per un mitjà fefaent que deixa constància d’aquesta comunicació.

10. Cancel·lació del contracte, indemnitzacions per anul·lació

Transport Normal:

 • Si s’anul·la el viatge amb menys de 24 hores d’antelació, es cobrarà el 50% del preu del viatge, amb un cost mínim de cancel·lació de 400€.
 • Excepció: Per a viatges amb origen a Andalusia i Extremadura, la cancel·lació ha de ser amb menys de 48 hores.

Transport amb permisos Genèrics:

 • Si s’anul·la el viatge amb menys de 48 hores, es cobrarà el 50% del viatge, amb un cost mínim de cancel·lació de 500 per viatge.
 • Això s’aplica a plataformes o gòndoles de 6 metres.

Transport amb permisos Especials:

 • Si s’anul·la el viatge amb menys de 48 hores, es cobrarà el 50% del viatge, amb un cost mínim de cancel·lació de 500 per vehicle.
 • A més, hi haurà un increment de 210 per permís i despeses de cotxe pilot si és necessari (cost mínim del permís de 210€).

Gòndoles d'Extra-Mesures (com ara porta tubs):

 • S’anul·larà el 50% del viatge, amb un cost mínim de cancel·lació de 600€.
 • El màxim serà el dels costos de desplaçament que hagi recorregut el vehicle fins a la càrrega i tornada a la base a 1,50€/km més despeses de cotxe pilot (cost mínim 210€).

A més, si les anul·lacions es produeixen després de les 15:00 hores del dia laborable immediatament anterior al viatge, el cost de cancel·lació serà del 100% de l’import del viatge, amb els imports mínims i costos esmentats anteriorment.

Tot això llevat acord per escrit amb l’agent de Transvolando.

11. Aplicació de Normatives

En absència de disposicions específiques, s’aplicaran les condicions generals de contractació dels transports de mercaderies per carretera publicades pel Ministeri competent i la Llei del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies.

12. Resolució del Contracte

El contracte pot resoldre’s per mutu acord o per incompliment justificat d’algun de les parts.

13. Confidencialitat i Protecció de Dades

Tota informació confidencial, serà manejada com a tal i només estarà destinada per a la correcta aplicació del present contracte.

Dades personals hauran de ser utilitzats i protegits conforme al RGPD per ambdues parts.

14. Jurisdicció

En cas de controvèrsia derivada del present contracte, les Parts es sotmetran a la jurisdicció de les Juntes Arbitrals de Madrid.

ANNEX DE PROTECCIÓ DE DADES

Per mitjà de la present i d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), li facilitem la següent informació detallada del tractament de dades personals:

Responsable del tractament

Els seus dades passaran a formar part d’un fitxer titularitat de Transvolando, S.L., amb CIF/NIF nº: B87450003 i domicili social a: C/ Empleo, 28 – Nau 10, 28906 – Getafe (Madrid).

Finalitat del tractament

Desenvolupar i complir amb les obligacions previstes en el contracte, o relació jurídico-negocial, que el vincula amb Transvolando, S.L.

Conservació de dades

Els seus dades seran conservats durant el període de mínim de cinc anys.

Legitimació

La legitimació per a la recollida de les seves dades es basa en el contracte subscrit o en la seva relació jurídico-negocial amb Transvolando, S.L.

Destinataris

Els seus dades no seran cedits per a altres finalitats diferents a les anteriorment descrites, llevat obligació legal, si bé podran ser transmesos als proveïdors de serveis que estiguin vinculats per contracte encàrrec de tractament amb Transvolando, S.L.

Drets

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades quan es donin determinades circumstàncies, en quin cas únicament seran conservats per al compliment de les obligacions legalment previstes.

Per exercir els drets anteriorment descrits haurà de dirigir-se a Transvolando, S.L., amb CIF/NIF nº: B87450003 i domicili social a: C/ Empleo, 28 – Nau 10, 28906 – Getafe (Madrid).

D’igual manera, li informem que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades és l’òrgan competent destinat a la tutela d’aquests drets.

Per tal de mantenir actualitzats els dades, el client haurà de comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre els mateixos.

Compromís de confidencialitat

D’igual manera, d’acord amb l’article 32 del RGPD, relatiu al deure de secret professional, Transvolando, S.L. s’obliga a guardar la confidencialitat de les dades de caràcter personal, subsistint aquesta obligació amb posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació entre Vostè i Transvolando, S.L.

TERMES I CONDICIONS GENERALS DE TRANSPORT

1. ABREVIATURES I DEFINICIONS

El contracte de transport es regirà pels termes i condicions establerts en aquest document i s’aplicaran les següents abreviatures i definicions a tots els seus continguts:

“Enviament”: Representa la mercaderia que el carregador entrega simultàniament al transportista per al seu transport i entrega a un únic destinatari, des d’un únic lloc de càrrega a un únic lloc de destinació.

“Transport”: Engloba tant el transport en sentit estricte com les operacions i activitats relacionades.

“Articles Prohibits”: Es refereix a la mercaderia o material el transport del qual està prohibit per llei, norma o regulació en els països per on transcorrerà el transport.”

“Embolic”: Cada unitat material de càrrega diferenciada que forma part de les mercaderies objecte de transport, independentment del seu volum, dimensions i contingut.

“Altres Serveis”: Inclou serveis addicionals proporcionats per l’operador de transport, com ara emmagatzematge, classificació, muntatge, embalatge, instal·lació i serveis de valor afegit.

“Nosaltres”, “Nostre” o simplement “Nos”: Es refereix a Transvolando, S.L., incloent-hi les companyies del grup i els seus empleats, agents, corresponsals i dependents.

“Vostè” o “Seu(s)”: Fa referència al carregador, expedidor o consignatari de la mercaderia, segons correspongui.

2. LA PART AMB QUI VOSTÈ FORMALITZA EL CONTRACTE

El contracte de transport es formalitza amb Transvolando, S.L. o amb la seva subsidiària o afiliada que accepti el seu enviament. A més, tingui en compte que podem subcontractar part o la totalitat del transport segons els termes i condicions que considerem apropiats.

3. LA SEVA ACCEPTACIÓ DELS NOSTRES TERMES I CONDICIONS

En lliurar el seu enviament, vostè accepta els Termes i Condicions establerts en el contracte de Transport en el seu nom i en el de tercers interessats. Reconeix que aquests termes poden ser invocats per TRANSVOLANDO, S.L. o qualsevol subcontractista. Cap empleat, agent o corresponsal té autoritat per modificar aquests termes. Les instruccions verbals o escrites en conflicte manquen de validesa contractual.

4. ALCANCE DEL CONTRACTE

Aquests termes i condicions regeixen el Transport del Seu Enviament, sense importar la naturalesa del contracte.

En celebrar qualsevol contracte de transport de mercaderies amb Nosaltres, vostè accepta que:

 • El contracte és de transport per carretera si es realitza el transport per aquest mitjà.
 • El contracte és de transport aeri si es realitza el transport per aire.
 • El contracte és de transport marítim si es realitza per mar.
 • El contracte és per a Altres Serveis si està relacionat amb serveis diferents al transport.

5. SEGURETAT I MERCADERIES PERILLOSES

5.1. Tret en les circumstàncies establertes als paràgrafs 5.2 i 5.3, ni transportem ni prestem cap altre servei relatiu a mercaderies que considerem (a la Nostra lliure discreció) o siguin classificables com a perilloses segons les instruccions tècniques de l’Organització de Aviació Civil Internacional (ICAO), les regulacions de l’Associació Internacional de Transport Aeri (IATA) sobre mercaderies perilloses, el codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses (IMDG), les regulacions de l’Acord Europeu sobre transport internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR) o altres regulacions aplicables.

5.2. Només si Vostè rep l’aprovació com a client (la qual cosa requereix dirigir-se a la nostra delegació més propera), podrem eventualment avaluar de manera discreta l’acceptació de mercaderies perilloses per al seu transport o com a part d’Altres Serveis. En tot cas, el seu Enviament estarà subjecte a un càrrec addicional i haurà de complir amb la normativa corresponent (consulteu la clàusula 5.1) i amb els nostres propis requisits. La nostra delegació més propera li proporcionarà tota la informació addicional necessària.

5.3. Determinades mercaderies perilloses estan exemptes dels requisits de client aprovat. Els detalls es poden obtenir a la delegació de TRANSVOLANDO, S.L. més propera.

5.4. En completar la Nostra carta de porte o en lliurar-nos el seu enviament, vostè garanteix implícitament i sota la seva responsabilitat que l’Enviament no conté cap article prohibit segons l’especificat a l’annex 17 de la ICAO o altres regulacions nacionals o internacionals. A més, ha de proporcionar una descripció detallada del contingut de l’Enviament a la carta de porte o document d’acompanyament, sense que això l’eximeixi de responsabilitat.

5.5. Vostè ens autoritza a sotmetre els seus Enviaments a controls de seguretat, com l’ús d’equips de raigs X, detectors d’explosius o altres mètodes de seguretat. Així mateix, ens autoritza a obrir i examinar el seu enviament i els embolics en trànsit.

5.6. Vostè certifica que ha preparat l’Enviament per al seu Transport, o per a qualsevol Altres Serveis per Nosaltres, en instal·lacions segures, utilitzant empleats de la seva confiança contractats per Vostè; i que l’Enviament ha estat protegit contra interferències no autoritzades durant la seva preparació, emmagatzematge i Transport immediatament abans que acceptem l’Enviament per al seu Transport o per a la realització d’Altres Serveis per Nosaltres.

5.7. No acceptem Enviaments que continguin Articles Prohibits.

5.8. Podem estar obligats a proporcionar o compartir informació, inclosos dades personals dels Seus Enviaments, tant amb les autoritats dels països de destinació com amb les autoritats dels països de trànsit, per raons de control aduaner i/o de seguretat. En aquest cas, Vostè ens autoritza a facilitar aquesta informació i dades.

6. CONTROLS A L'EXPORTACIÓ

6.1. Vostè, com a únic responsable del mateix, garanteix el compliment íntegre i puntual de tota la legislació aplicable en matèria de controls a l’exportació. Això inclou, entre altres, les regulacions que prohibeixen el comerç no autoritzat de béns i serveis militars i estratègics, així com els acords comercials o financers amb individus específics i entitats en països d’origen i/o destinació dels Seus Enviaments. També s’inclouen regulacions que imposen condicions per al transport de certes tecnologies, informació o productes a través de qualsevol país al qual el seu Enviament pugui ser portat.

6.2. Vostè garanteix que no Ens lliurarà cap enviament si Vostè o alguna de les parts involucrades en aquest estan incloses en alguna llista dels programes de sancions de Nacions Unides, o qualsevol altre programa, nacional o regional que complementi o implementi els detallats, igual que qualsevol membre llistat en regulacions de mesures autònomes.

6.3. Us comprometeu a identificar enviaments subjectes a controls reguladors previs a l’exportació, ia facilitar-nos la informació i documentació necessària per complir les regulacions aplicables.

6.4. Vostè és responsable i ha d’assumir el cost de l’averiguació i obtenció de les llicències i permisos necessaris per al transport del Seu Enviament, així com d’assegurar-se de la idoneïtat del consignatari per rebre l’Enviament, d’acord amb les lleis del país d’origen, destinació i de qualsevol altre país que pugui arrogar-se jurisdicció sobre l’Enviament.

6.5. No Ens fem responsables dels seus actes o omissions en relació amb la legislació en matèria de controls a l’exportació, sancions, mesures restrictives o embargaments.

7. CONSENTIMENT AL DRET D'INSPECCIÓ

Vosté dóna el seu consentiment perquè Nosaltres o qualsevol autoritat governamental, incloent duanes i seguretat, puguem obrir i inspeccionar el seu Enviament en qualsevol moment.

8. CÀLCUL DELS TEMPS DE TRÀNSIT I ITINERARIS DELS ENVIAMENTS

Els terminis de lliurament especificats a les Nostres publicacions no inclouen caps de setmana, dies festius, retards ocasionats per duanes, demores degudes al compliment dels requisits obligatoris de seguretat local o altres circumstàncies fora del nostre control. La determinació de l’itinerari i el mode de transport del seu enviament és de la nostra exclusiva responsabilitat.

9. DESPATX D'ADUANES

9.1. Vostè ens designa com a seu representant únicament per als tràmits de despatx i expedició aduaners del seu Enviament. Així mateix, vostè ens designa com a consignataris de la mercaderia en la mesura necessària perquè puguem subcontractar aquesta tasca. Si qualsevol Autoritat Aduanera ens requerís documentació addicional amb aquests efectes, és responsabilitat seva proporcionar-la a la seva càrrec i amb la major celeritat possible.

9.2. Vostè assegura que totes les declaracions i informació relacionades amb l’exportació i importació proporcionades per vostè sobre l’Enviament són precises i verídiques. Reconeix i accepta que al realitzar declaracions falses o fraudulentes sobre l’Enviament o qualsevol dels seus continguts, s’exposa a reclamacions civils i, si escau, a acusacions penals, amb la possibilitat de comís i venda de la mercaderia. De manera ocasional i discrecional, podem ajudar-lo a omplir la documentació aduanera necessària, però aquesta col·laboració es brinda sota la seva absoluta responsabilitat i risc exclusiu. Vostè accepta alliberar-nos de tota responsabilitat i, si és necessari, indemnitzar-nos per qualsevol reclamació presentada en contra nostra a causa de la informació proporcionada per vostè. Vostè assumirà i serà responsable dels costos en què incloem en relació amb el que s’ha exposat, inclosos els despeses de tramitació que li cobrem pels serveis esmentats en aquesta clàusula.

9.3. El càrrec, expedidor i consignatari real de l’enviament seran responsables solidaris del reemborsament d’aranzels, impostos (incloent l’IVA, si escau), multes, sancions, despeses d’emmagatzematge o altres despeses incloses per TRANSVOLANDO, S.L. a causa de la falta de documentació adequada proporcionada per vostè i/o de la falta de llicència o permís necessari. Aquesta mateixa responsabilitat solidària s’aplica als costos de tramitació de la reclamació. Vostè es compromet a proporcionar garantia adequada i suficient per respondre per aquests conceptes a la nostra primera sol·licitud.

9.4. No assumim cap responsabilitat per la durada del despatx duaner/importació/exportació de l’enviament, sens perjudici que mirem d’accelerar els tràmits en la mesura legalment possible.

9.5. Vostè ens autoritza per exercir totes les facultats contingudes a l’Annex I de la Resolució de 5 de març de 2015 (BOE núm. 65 del 17 de març de 2015), com a representants indirectes per a una sola declaració de despatx, amb àmbit d’aplicació nacional.

10. ADRECES INCORRECTES I APARTATS POSTALS

10.1. En el cas que no puguem lliurar un Enviament a causa d’una adreça incorrecta proporcionada en el contracte de transport, ens posarem en contacte amb vostè i prendrem mesures raonables per corregir la situació i completar la lliurament, cobrant els càrrecs addicionals que corresponguin, si fos necessari.

10.2. No admetem enviaments adreçats a caselles postals, excepte en certs països determinats (la llista està disponible a la sucursal de TRANSVOLANDO, S.L. que accepti l’enviament) i subjecte a la condició que se’ns proporcioni el número de telèfon del destinatari. En cas que no puguem lliurar l’enviament a la casella postal, vostè accepta que l’enviarem al destinatari per correu certificat, considerant la lliurament completada en presentar el comprovant d’enviament.

11. LLIURAMENT DELS SEUS ENVIAMENTS

11.1. En situacions en què la lliurament de l’Enviament al seu destí no sigui factible per qualsevol motiu, procurarem deixar una notificació a l’adreça del destinatari indicant que s’ha intentat realitzar la lliurament. Si després d’un segon intent la lliurament no es pot completar, o si el destinatari rebutja l’Enviament, intentarem posar-nos en contacte amb vostè per acordar la millor manera de procedir. Els costos de reenviament, retorn o eliminació, així com els nostres despeses i càrrecs (si els hi hagués) generats pel tercer i següents intents de lliurament, o qualsevol altra mesura acordada, seran la seva responsabilitat. En cas de no rebre instruccions en un termini raonable després del segon intent de lliurament, vostè autoritza l’eliminació o venda de l’Enviament, segons el considerem apropiat i sense que això impliqui cap obligació o responsabilitat de la nostra part cap a vostè.

Instruccions especials de lliurament:

11.2. Vostè o el destinatari d’un Enviament ens poden proporcionar instruccions especials (a través del lloc web de TRANSVOLANDO, S.L. o altres mitjans) per lliurar l’Enviament en un altra ubicació o a una altra persona (per exemple, a un veí i/o a una adreça propera), o per indicar que el destinatari vol recollir l’Enviament en un lloc aprovat per nosaltres. No estem obligats a complir aquestes instruccions, però si ho fem, s’aplicaran les següents disposicions:

11.2.1. La lliurament efectiva es considerarà acreditada si el nostre albarà especifica la persona i/o adreça de lliurament.

11.2.2. El compliment de les seves instruccions especials serà dut a terme al seu risc i sota la seva responsabilitat exclusiva.

11.2.3. En conseqüència, vostè ens indemnitzarà i ens eximirà de responsabilitat davant de qualsevol reclamació, responsabilitat i cost (inclosos honoraris raonables d’advocats i despeses) derivats del compliment de les seves instruccions especials.

11.2.4. El compliment de les Seves instruccions especials comportarà un càrrec addicional que vostè es compromet a abonar.

12. LES SEVES OBLIGACIONS

Vostè manifesta i garanteix el següent:

12.1. Els detalls de l’Enviament (incloent, per exemple, el pes i quantitat de Bults) estan correctament especificats a la nostra carta de porte, degudament etiquetats, i les respectives etiquetes han estat col·locades per vostè de manera segura en un lloc visible en la superfície externa de l’Enviament, clarament llegibles per nosaltres en tot moment;

12.2. L’adreça completa del destinatari, incloent el codi postal, ha estat proporcionada amb precisió i de forma llegible tant a la nostra carta de porte com en una etiqueta d’adreça adherida fermament per vostè en un lloc visible de la superfície externa de l’enviament, clarament visible per nosaltres en tot moment;

12.3. Els continguts de l’enviament han estat empaquetats de forma segura i curosa per vostè per protegir-los dels riscos normals associats amb el transport o la realització per part nostra d’altres serveis; inclosos els processos associats amb la manipulació mecànica dels mateixos (sorting);

12.4. Vostè ha declarat el pes correcte de l’Enviament i Ens proporcionarà tot l’equip especial que, si escau, resulti necessari per carregar o descarregar l’Enviament a i dels nostres vehicles;

12.5. Vostè ha adherit fermament una etiqueta de ‘PES PESAT’ en un lloc visible de la superfície externa de cada Bult que excedeixi els 30 kg, clarament llegible per nosaltres en tot moment;

12.6. Els continguts de l’Enviament no estan subjectes a restriccions segons IATA, ICAO, IMDG o ADR, ni contenen articles prohibits, i tant vostè com el consignatari no estan prohibits ni restringits legal o reglamentàriament per realitzar transaccions comercials amb nosaltres;

12.7. Vostè ens proporcionarà les declaracions necessàries sobre mercaderies perilloses, elaborades de manera precisa i conforme a totes les lleis, normes i regulacions aplicables;

12.8. En cas que hagi sol·licitat que cobrem al destinatari o a un tercer, i si el destinatari o el tercer no compleix amb el pagament, vostè liquidarà la nostra factura en la seva totalitat de manera oportuna, juntament amb un càrrec administratiu, dins dels set dies posteriors a l’emissió de la factura;

12.9. Vostè declara que totes les lleis i regulacions aplicables han estat complertes;

12.10. Vostè ha gestionat pel seu compte, al seu risc i sota la seva responsabilitat exclusiva que tota la documentació referent a l’Enviament compleixi la totalitat dels requisits a què estigui sotmès el seu Transport;

12.11. Vostè ha pres totes les precaucions raonables per complir amb totes les convencions, directrius i legislació relatives a la protecció personal de dades incloent, si és factible, l’encriptació de dades personals per garantir la seguretat de dades personals en cas de pèrdua o entrega errònia d’un enviament;

12.12. El valor de l’Enviament no superarà els 25.000 euros sense el Seu avís previ per escrit a nosaltres;

12.13. Vostè ens eximeix de responsabilitat i ens mantindrà indemnes davant d’accions de tercers derivades del seu grau de compliment de les anteriors garanties, compensant-nos els danys, perjudicis i despeses, incloent costos legals, en els quals incorrem respecte a vostè o respecte a qualsevol altra persona a causa d’aquest motiu.

13. LÍMITS DE LA NOSTRA RESPONSABILITAT

13.1. D’acord amb el disposat més avall en l’estipulació 14, la nostra responsabilitat en el marc del Transport es configurarà d’acord amb la normativa imperativa vigent en la matèria en cada moment. Així:

13.1.1. Si el transport del seu Enviament es realitza total o parcialment per via aèria i abasta un destí final o una escala intermèdia en un país diferent al país d’origen, s’aplicaran el Conveni de Varsovia de 1929, o el Conveni de Varsovia modificat pel Protocol de l’Hàia de 1955 i/o el Protocol de Montreal Nº 4 de 1975, o la Convenció de Montreal de 1999, segons correspongui de manera imperativa. Aquests tractats internacionals regulen i limiten la nostra responsabilitat per pèrdua, dany o demora en el seu Enviament a la suma de 19 drets especials de gir per quilogram.

13.1.2. Si el transport del Seu Enviament es realitza total o parcialment per carretera dins, cap o des d’un país que forma part de la convenció que ampara el contracte de transport internacional de mercaderies per carretera de 1956 (“CMR”), la nostra responsabilitat per pèrdua o dany del seu enviament o part afectada del mateix es regirà per la CMR i es limita a la quantitat de 6,67 drets especials de gir per quilo. En cas de retard en què vostè pugui demostrar-nos que ha patit una pèrdua en conseqüència, la nostra responsabilitat es limita al reemborsament de la quantitat que ens hagi abonat com a pagament pel transport respecte a aquest enviament o la part del mateix que hagi patit retard.

13.1.3. Si el transport del Seu Enviament es realitza total o parcialment per carretera dins d’un país que no és part de la CMR, o entre dos països dels quals cap sigui part de la CMR, la nostra responsabilitat per pèrdua o dany del Seu Enviament o part afectada del mateix, se considerarà que es regirà per la CMR i es limita a la quantitat de 6,67 drets especials de gir per quilo. En cas de retard en què Vostè pugui demostrar-nos que ha patit una pèrdua en conseqüència, la nostra responsabilitat es limita al reemborsament de la quantitat que Ens hagi abonat com a pagament pel transport respecte a aquest Enviament o la part del mateix que hagi patit el retard.

13.1.4. D’acord amb el disposat en la clàusula 14 que es detalla més avall, la nostra responsabilitat en l’àmbit del Transport domèstic es regirà per la normativa imperativa vigent en cada moment. Per exemple, en la data de publicació d’aquestes condicions, si el transport domèstic del seu Enviament es realitza total o parcialment per carretera, s’aplicarà la Llei del Contracte de Transport Terrestre i altres legislacions pertinents.

13.2. Subjecte a allò establert en la següent clàusula 14, si tinguéssim responsabilitat en relació amb Altres Serveis per qualsevol motiu, la nostra responsabilitat cap a vostè es limitarà en tot cas a 10.000 euros per esdeveniment o sèrie d’esdeveniments amb una mateixa causa de dany, o en cas de pèrdua o dany en un Enviament, al valor de mercat més baix o al cost de reparació de l’Enviament o part afectada, aplicant en tots dos casos un límit màxim que no excedeixi de 3,40 euros per quilogram amb un màxim de 10.000 euros per esdeveniment o sèrie d’esdeveniments relacionats.

14. EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT

14.1. No assumirem responsabilitat per la disminució d’ingressos, privació de lucre, deteriorament en el mercat, menyscabament de la reputació, reducció de la clientela, falta d’ús, o aprofitament d’oportunitats comercials, fins i tot si tinguéssim coneixement que tals danys o pèrdues poguessin derivar-se, ja sigui per danys indirectes, accessoris (com la privació de lucre), o per qualsevol altre tipus de pèrdua derivada, inclosos, entre d’altres, incompliments contractuals, negligència, actes dolosos o omissions.

14.2. No serem responsables per incompliment de les nostres obligacions cap a Vostè.

com a resultat de:

14.2.1. Causes alienes al nostre control tals com (sense caràcter restrictiu):

Causes fora del nostre control, com ara (sense limitar-se a): esdeveniments fortuïts, com terratrèmols, ciclons, tempestes, inundacions, incendis, plagues, boira, gel, etc.; força major, com ara guerres, accidents, actes de terrorisme, vagues, embargaments, fenòmens atmosfèrics, disputes locals o disturbis civils; canvis nacionals o locals en les xarxes de transport aeri o terrestre i problemes mecànics en els mitjans de transport o maquinària; defectes ocults o vicis ocults en els continguts de l’enviament; actes criminals de tercers, com ara robatori i incendi intencionat.

14.2.2. Els seus actes o omissions o els de tercers com:

Les seves accions o omissions, o les de tercers, com ara: el seu incompliment (o el d’un tercer amb dret o interès sobre l’Enviament) de les obligacions conforme a aquests termes i condicions, especialment de les garanties establertes en la clàusula 12; accions o omissions de funcionaris o empleats d’aduanes, seguretat, aerolínies, aeroports o governs.

14.2.3. Inclusió d’Article(s) Prohibit(s) en el seu Enviament, fins i tot si hem acceptat dit Enviament per error.

14.2.4. La nostra negativa a realitzar qualsevol pagament il·legal en nom vostre.

14.3 No serem responsables dels danys en la mercaderia produïts per insuficient o inadequat embalatge, o bé per estiba inadequada.

15. PRODUCTES AMB HORA GARANTIT DE LLIURAMENT

Pel que fa a productes amb hora de lliurament garantida, si Nosaltres no lliurem el vostre Enviament en el termini acordat, i si La nostra fallada no va ser originada per alguna de les eventualitats descrites a la Clàusula 14.2, i si Vostè Ens notifica la seva reclamació d’acord al punt 19, li cobrarem el servei de lliurament que realment prestem (p.ex. abans de migdia) en lloc de cobrar el preu citat pel servei que vostè ens va demanar (p.ex. abans de les 9:00).

16. OBJECTES DE VALOR

Els objectes de valor com ara pedres precioses, metalls preciosos, joieria, diners, instruments negociables, mobiliari sense protegir, vidre o ceràmica, objectes dart, antiguitats, i documents importants, per exemple, passaports, ofertes i certificats daccions i opcions de compra, no han de ser enviats a través de la nostra xarxa de transport ja que aquest sistema comporta la utilització de manipulació mecànica i equip de classificació automatitzada, juntament amb múltiples transbordaments de vehicles. Si malgrat això Ens encomana Vostè el Transport d’aquest tipus de mercaderia i n’acceptem l’encàrrec, el desenvoluparem sota la seva responsabilitat i al seu risc exclusiu.

17. SEGUR

17.1. Vostè té l’opció d’assegurar el valor total dels continguts del seu enviament (excepte documents) completant la casella corresponent a la carta de porte, en els casos en què estigui disponible aquesta opció, i pagant la tarifa corresponent per obtenir cobertura contra tots els riscos de pèrdua i dany durant el transport, fins a un límit màxim de 25.000 euros per enviament. Si el valor de l’enviament supera els 25.000 euros, necessitarà el nostre consentiment previ abans de contractar l’assegurança. Aquest assegurança no cobreix objectes com ara pedres precioses, metalls preciosos, ordinadors portàtils, pantalles de plasma o LCD, joies, efectiu, vidre, porcellana, obres d’art, antiguitats, documents, pel·lícules, gravacions, discs, targetes de memòria o altres dispositius per al transport de dades o imatges. Si decideix enviar aquests tipus de mercaderies, li recomanem que adquireixi una assegurança per compte seu.

17.2. També pot adquirir una assegurança per cobrir els costos de reconstrucció, reproducció o reimpresió (inclosos els materials, com ara paper, més els honoraris laborals raonables) dels seus documents completant la casella corresponent a la carta de porte, en els casos en què estigui disponible aquesta opció, i pagant la tarifa corresponent per obtenir cobertura contra tots els riscos de pèrdua i dany durant el transport, fins a un límit màxim de 500 euros per enviament. Aquest assegurança només està disponible per a certs documents, els quals s’especifiquen al lloc web local de TRANSVOLANDO, S.L. on s’accepta el seu enviament per al transport.

17.3. Tingui en compte que les opcions d’assegurança anteriors (17.1 i 17.2) (i) no cobreixen danys conseqüencials (vegeu 13.1) o retards en el lliurament o quan la pèrdua ha estat resultat d’una infracció de les seves obligacions respecte a aquestes condicions generals i (ii) no estan disponibles per a un nombre limitat de països. Per obtenir una llista d’aquests països i/o més informació sobre condicions d’assegurança i cobertura, contacteu amb el nostre departament d’Atenció al Client o consulteu la pàgina web local del país on TRANSVOLANDO, S.L. accepta el seu enviament per al transport.

17.4 La indemnització per pèrdua o avaria no podrà excedir d’un terç de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples/dia per cada quilogram de pes brut de mercaderia perduda o avariada.

17.5 No es cobriran, en cap cas, els danys a la mercaderia produïts per insuficient o inadequat embalatge, o bé estiba inadequada.

18. PROCEDIMENT DE RECLAMACIONS

Si voleu fer una reclamació per un Enviament perdut, danyat, demorat, o un altre tipus de danys, heu de complir amb les convencions i legislació aplicables, i els següents procediments o, en cas contrari, Ens reservem el dret de rebutjar La vostra reclamació:

18.1. Haurà de informar-nos sobre la pèrdua, dany o demora dins d’un termini màxim de 21 dies (i) a partir de la recepció de l’Enviament, (ii) des de la data programada d’entrega de l’enviament o (iii) des de la data en què es va tenir coneixement raonable de la pèrdua, dany o demora en cas de reclamació relacionada amb Altres Serveis. No obstant això, en el cas d’un transport nacional, la reclamació haurà de presentar-se en un termini de 7 dies.

18.2. Haurà de recolzar la seva reclamació proporcionant-nos tota la informació pertinent sobre l’enviament i la pèrdua, dany o demora sofert, en un termini màxim de 21 dies a partir de la notificació de la seva reclamació.

18.3. No estem obligats a prendre mesures respecte a les reclamacions fins que s’hagi abonat la tarifa pel transport, i vostè no té dret a deduir la quantitat reclamada d’aquesta tarifa pel transport.

18.4. Es presumirà que l’enviament va ser lliurat en condicions adequades, llevat que el receptor hagi indicat algun dany en el nostre registre d’entrega en acceptar l’enviament. Per considerar una reclamació per danys, tant el contingut de l’enviament com l’embalatge original han d’estar a la nostra disposició per a la seva inspecció.

18.5. Excepte si s’especifica el contrari en qualsevol disposició legal aplicable, el seu dret a presentar reclamacions per danys caducarà si no es presenta una acció davant d’un tribunal dins d’un any des de la recepció de l’enviament, des de la data programada d’entrega de l’enviament o des de la finalització del transport. Si la reclamació es refereix a Altres Serveis, el termini d’un any es comptarà des de la data en què vostè raonablement hauria de ser conscient de la pèrdua, dany o demora.

18.6. En cas que acceptem total o parcialment la seva reclamació, vostè ens garanteix que la seva companyia d’assegurances o qualsevol altra tercera part amb interès en l’enviament haurà renunciat a qualsevol dret de subrogació o altre tipus de compensació.

18.7. L’enviament no es considera perdut fins que no hagin transcorregut almenys 30 dies des del dia que ens notifiqui la no entrega. Podem acordar per escrit amb vostè un termini més curt.

19. TARIFES I PAGAMENTS

19.1. Vostè es compromet a abonar el cost del trasllat (incloent els recàrrecs) entre els punts indicats en aquesta carta de transport, així com qualsevol Impost sobre el Valor Afegit que gravin el transport, dins d’un termini de 7 dies a partir de la data de la factura que se li emeti, sense retenció, deducció o compensació.

19.2. Renuncieu al vostre dret d’impugnar les factures si no presenteu objeccions per escrit dins dels 7 dies posteriors a la data de facturació.

19.3. El preu del transport es calcularà d’acord amb les nostres tarifes vigents, aplicant la que correspongui al vostre enviament o, si escau, d’acord amb les tarifes que hagin estat acordades amb vostè, de forma particular. Es pot sol·licitar la nostra llista actual de tarifes a qualsevol oficina nostra del país on es factura l’enviament.

19.4. Cobrem en base al pes real de l’enviament o el seu pes volumètric, segons sigui major; el pes volumètric es calcula segons l’equació de conversió volumètrica que figura en la nostra llista de tarifes. Podem verificar el pes, volum i/o nombre d’articles del Seu Enviament, i si trobem una discrepància entre el pes declarat i/o volum i/o nombre d’articles, vostè accepta que els valors determinats per nosaltres siguin utilitzats pels nostres càlculs.

19.5. Tots els drets d’importació, IVA sobre la mercaderia i altres càrrecs relacionats amb l’Enviament han de pagar-se a l’entrega. Si el destinatari es nega a pagar, vostè acorda abonar la quantitat total dins dels 7 dies posteriors a la nostra notificació de la falta de pagament.

19.6. Vostè accepta que podem aplicar interessos sobre les factures impagades a una taxa del 6% sobre la taxa base del Banc Central Europeu fins al pagament complet de la factura corresponent. També acorda pagar els costos raonables i adequats associats amb el cobrament de factures impagades dins dels 7 dies posteriors a la data de facturació.

19.7. Les tarifes per a entregues porta a porta en la nostra llista actual inclouen una provisió per a tràmits bàsics de despatx d’aduanes; ens reservem el dret de cobrar un càrrec administratiu addicional quan el despatx d’aduanes requereixi una feina excessiva i prolongada. Per tant, poden aplicar-se càrrecs addicionals en països amb processos aduaners complexos, com declaracions formals d’aduanes per a més de tres tipus de mercaderia, fiances aduaneres, importacions temporals, i tràmits que implicin altres departaments governamentals a més de l’autoritat aduanera.

En alguns països, podem pagar per endavant aranzels, impostos, multes o altres obligacions en nom de l’importador; si oferim aquest servei addicional, el destinatari final serà responsable del pagament d’una comissió de gestió local, i vostè serà responsable de pagar aquesta comissió si el destinatari final rebutja el pagament.

Si ha instruït un mètode de pagament diferent o ha acordat que el destinatari o una tercera persona pagui les nostres tarifes i/o altres càrrecs relacionats amb l’Enviament, i el destinatari o aquesta tercera persona rebutja el pagament, vostè es compromet a abonar aquests importes dins dels 7 dies posteriors a la nostra notificació de rebutjar el pagament. En qualsevol cas, TRANSVOLANDO pot negar-se a lliurar la mercaderia llevat que es garanteixi el pagament adequadament.

19.8. La nostra tarifa no inclou còpia de la Prova de Lliurament (POD) o cap altre document addicional.

19.9. Quan ho permeti la llei, utilitzarem la facturació electrònica com el nostre mètode estàndard de presentació de factures. Si vostè sol·licita o es requereix facturació en paper, ens reservem el dret de cobrar un suplement administratiu per aquest servei.

19.10. Les nostres factures hauran de ser pagades a la divisa establerta a la factura o, en algun cas, a la divisa local calculada en base a les taxes de canvi facilitades per nosaltres.

19.11. Ens reservem el dret de retenció sobre tots els enviaments que es trobin en el nostre poder en qualsevol moment, amb la possibilitat de vendre el seu contingut i retenir el preu obtingut per cobrir qualsevol deute pendent que Vostè pugui tenir per enviaments prèviament lliurats.

20. LA SEVA INDEMNITAT RESPECTE ALS SEUS EMPLEATS

Vostè es compromet a indemnitzar-nos i mantenir-nos indemnes de tot cost, reclamació, responsabilitat o acció originada directament o indirectament de l’acomiadament, la recontractació selectiva o el trasllat de:

20.1. Els nostres empleats assignats o dedicats als serveis que us oferim; o

20.2. qualsevol empleat o antic empleat seu; o

20.3. qualsevol proveïdor o antic proveïdor seu; o

20.4. qualsevol tercer que pugui sobrevenir de la relació comercial entre vostè i nosaltres, incloent-hi, però no limitant-se a qualsevol responsabilitat sobrevinguda sota la Directiva sobre Drets Adquirits de la Comunitat Europea (77/187/EEC, modificada per la Directiva 2001/23/EC ) o sota legislació nacional que apliqui aquesta directiva, o sota una altra legislació laboral aplicable.

21. PROTECCIÓ DE DADES

21.1. El Client haurà de proporcionar a TRANSVOLANDO les dades completes i actualitzades relatives als noms i adreces dels seus clients, els quals són els remitents i destinataris dels Enviaments.

21.2. El Client reconeix que, d’acord amb aquestes Condicions, la informació dels seus clients (si escau) és subministrada a TRANSVOLANDO pel Client, part de la qual es relaciona amb dades de persones identificables. El Client reconeix que TRANSVOLANDO assumeix la seva pròpia responsabilitat en el tractament i, per tant, juntament amb el Client, serà considerat com un responsable del tractament de dades (o responsable del tractament de dades conjunt).

21.3. És factible que TRANSVOLANDO hagi de compartir informació, inclosos dades personals relacionades amb l’enviament, amb les autoritats del país d’origen i de destinació de l’enviament, o les autoritats del país de trànsit, per raons d’aduanes i/o de seguretat.

22. LLEI I JURISDICCIÓ

22.1. En el cas que aquests termes o condicions fossin declarats invàlids o inexecutables, aquesta invalidesa o inexecució no afectaran les restants disposicions del present contracte de transport les presents condicions generals ni la resta de documents, inclosa la carta de port, les quals romandran vigents.

22.2. Excepte estipulat per qualsevol convenció aplicable, els conflictes que sorgeixin de les presents condicions generals o hi guardin relació se sotmetran a les lleis i tribunals del país en què es radiqui la subsidiària, afiliada o sucursal de TRANSVOLANDO, S.L. que hagi acceptat la tramesa.

22.3. En el cas en què sorgeixi qualsevol controvèrsia sobre la interpretació i execució de les presents condicions generals de contractació, ambdues parts se sotmetran a la Junta Arbitral de Madrid. Si la Junta Arbitral esmentada es declara incompetent per conèixer de l’assumpte, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Madrid.

Condicions particulars de la contractació en línia

1. INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

1.1. Aquesta pàgina web https://transvolando.com és propietat de TRANSVOLANDO, SL amb CIF B87450003 i adreça fiscal a C/ Empleo, 28 Nau 10 – 28906 Getafe (Madrid – Espanya), actuant comercialment sota la marca TRANSVOLANDO, S.L.

1.2. Les condicions particulars de contractació en línia regulen la relació de venda a distància entre TRANSVOLANDO, S.L. i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. Les presents condicions particulars prevaldran sobre els TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT vigents a cada moment en tots aquells aspectes que siguin específicament propis de la precitada normativa.

1.3. TRANSVOLANDO, S.L. es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les presents Condicions Particulars. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

1.4. L’objectiu de la pàgina web és proporcionar els serveis descrits en els TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT.

1.5. Tots els continguts de la web estan en espanyol.

1.6. La durada del contracte estarà vinculada a la finalització del servei contractat.

1.7. Com a usuari, el client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’actuar necessàries per a l’accés als llocs web de TRANSVOLANDO, S.L. i la contractació mitjançant aquests.

3. RÈGIM DE RESPONSABILITAT DE TRANSVOLANDO

Tal com s’especifica en els TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ COMPLETA del 14/02/2024, la responsabilitat de TRANSVOLANDO, S.L. està legalment regulada de manera imperativa en la legislació vigent en matèria de transport.

4. TARIFES

4.1. Tots els serveis indiquen el preu de venda en euros i no inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

4.2. Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria durant el procés de sol·licitud. De la mateixa manera, li recomanem que abans de formalitzar qualsevol sol·licitud visiti la nostra secció d’Ajuda per consultar els possibles requisits per a l’enviament.

5. FORMES DE PAGAMENT

El client podrà abonar l’import del servei optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d’indicar la vostra elecció:

5.1. Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

5.1.1. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

5.1.2. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de TRANSVOLANDO, S.L.

5.1.3. En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

5.1.4. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

5.2. Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular haurà de contactar amb el subministrador de la targeta Visa o Mastercard, quedant TRANSVOLANDO, S.L. exempt de tota responsabilitat per aquests càrrecs.

5.3. Això no obstant, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant de TRANSVOLANDO, S.L. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

6. EXECUCIÓ DE LA COMANDA

6.1. Per adquirir els nostres serveis, pot dirigir-se a la secció ‘Enviar ara’.

6.2. És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web. Podrà fer la seva sol·licitud a través del nostre apartat web: ‘Enviar ara’, on podrà facilitar les dades necessàries per a la gestió de la seva sol·licitud i podrà registrar-se prèviament si no és client de TRANSVOLANDO, S.L.

6.3. Le informamos que los datos personales recabados durante el proceso de registro y posterior prestación del servicio se incorporarán a nuestros ficheros informatizados con el fin de llevar a cabo la prestación de los servicios de gestión de nuestra actividad comercial entre nuestras firmas, cumpliendo con la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el ​Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el ​Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, els intervinguts queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers, automatitzats o no, existents a TRANSVOLANDO, S.L. degudament declarats davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), i al tractament automatitzat dels mateixos així com de les dades a les quals TRANSVOLANDO, S.L. tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, així com de les que s’obtinguin mitjançant la gravació de les càmeres de seguretat situades en les oficines, i en les converses telefòniques, per a la realització de quantes gestions siguin necessàries per a la prestació dels serveis contractats d’acord amb les presents condicions generals i les finalitats de gestió de TRANSVOLANDO, S.L. així com a la cessió dels mateixos a filials de TRANSVOLANDO, S.L. així com a empreses col·laboradores, amb la finalitat de dur a terme el servei contractat.

A més del que s’ha exposat, i tal com disposa la Llei Orgànica esmentada vostè tindrà dret, en tot moment, a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals que es troben als nostres fitxers. Qualsevol d’aquestes sol·licituds haurà d’efectuar-les per escrit, enviant una carta per correu a la següent adreça: TRANSVOLANDO, S.L. C/ Empleo, 28 – Nau 10 – 28906 Getafe – Madrid. Atenció Departament de Control Intern o a través del correu electrònic administracion@transvolando.es

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per tractar-les per tal de poder tramitar la vostra facturació.

6.4. Si ja és client de TRANSVOLANDO, S.L. podeu efectuar la vostra sol·licitud de comanda iniciant sessió, havent d’identificar-vos amb el nom d’usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractat. Aquest només és un apartat de consulta però se’n permet la gestió, podent l’usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

6.5. Finalitzat el procés de sol·licitud el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de sol·licitud de comanda lusuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, posi’s en contacte amb TRANSVOLANDO, S.L. al telèfon d’atenció al client 674 34 69 12 o mitjançant el correu electrònic info@transvolando.com

6.6. Prèviament a la prestació del servei, el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

6.7. Els costos de transport que es derivin de l’execució de la comanda es detallaran durant el procés de sol·licitud i en la factura corresponent. Per a més informació, ha de dirigir-se a l’apartat 19 dels TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ 14/02/ 2024, corresponent a Tarifes i pagaments.

Un cop prestat el servei al client rebrà la corresponent factura electrònica. En virtut de l’article 63 de la Llei 3/2014 de 27 de març, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, l’acceptació de les presents condicions particulars de contractació impliquen també l’acceptació a rebre la factura electrònica. Podrà en tot cas revocar el consentiment prestat a la recepció de la factura electrònica en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic administracion@transvolando.es, i sol·licitant sense cost algun la factura en format paper, sent nul de ple dret, el que s’indica a l’apartat 19.8 dels TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ 14/02/ 2024, per a aquestes condicions particulars de contractació en línia.

6.8. Per a l’enviament de qualsevol mercaderia haurà de tenir en compte els apartats; 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, i 17 dels TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ 14/02/ 2024.

7. CÀLCUL DE TEMPS DE TRANSIT I ITINERARI DELS ENVIAMENTS

Els temps de lliurament indicats a les nostres publicacions no reflecteixen el cap de setmana, els dies festius o festes nacionals, els retards causats per duanes, els retards imputables al compliment dels requisits obligatoris de seguretat local, ni cap altra eventualitat fora del nostre control. L’itinerari i el mètode triat per transportar el vostre enviament estaran exclusivament a la nostra discreció.

8. DRET DE DESISTIMENT, REEMBORSAMENT DEL PAGAMENT

8.1. El client podrà desistir del contracte fins que TRANSVOLANDO reculli la mercaderia en origen.

8.2. El desistiment haurà de portar-se a terme telefònicament al número 674 34 69 12, i haurà de confirmar-se mitjançant el compliment del corresponent formulari de desistiment.

8.3. Si el desistiment s’exercita vàlidament d’acord amb això, TRANSVOLANDO, S.L. no recollirà la mercaderia a l’origen, però cobrarà al client les despeses de gestió de l’Enviament i del desistiment que s’hagin generat.

8.4. Si, després d’això, el client tingués dret a un reemborsament parcial, aquest quedarà sotmès a un termini de 14 dies naturals des de la data del vàlid exercici en temps i forma del dret de desistiment.

8.5. El client no podrà desistir del contracte després de lliurar-li l’enviament a TRANSVOLANDO, S.L. No obstant això, en aquest cas, TRANSVOLANDO, S.L. intentarà tornar l’enviament a origen, sense detriment del seu dret a facturar l’enviament íntegrament, a més dels costos associats a la devolució a origen i de gestió del desistiment extemporani.

9. RECLAMACIÓ

9.1. Si el client desitja presentar una reclamació, haurà de dirigir un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic info@transvolando.com.

9.2. Abans de formalitzar la reclamació haurà de consultar els apartats 18 i 19 dels TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ 14/02/ 2024.

10. JURISDICCIÓ

Renunciant a qualsevol altre fur o jurisdicció que en Dret els pogués correspondre, Vostè i TRANSVOLANDO, S.L. acorden sotmetre les diferències que poguessin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les presents condicions particulars de la contractació on line a la Junta Arbitral del Transport de Madrid. Si la Junta Arbitral esmentada es declara incompetent per conèixer de l’assumpte, les parts se sotmeten expressament (previa renuncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre en dret) als jutjats i tribunals de Madrid capital.

Desplaça cap amunt
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?