ALGEMENE VOORWAARDEN

TRANSPORTOVEREENKOMST VOOR WEGVERVOER VAN GOEDEREN – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERVOER 

TRANSPORTOVEREENKOMST VOOR WEGVERVOER VAN GOEDEREN

CLAUSULES

1. Voorwerp van de overeenkomst

De vervoerder verbindt zich ertoe de goederen te vervoeren met gebruikmaking van geautoriseerde voertuigen (nr. 11576282/MDPE) of door andere vervoerders onder zijn toestemming (nr. 12393336/OT) in te schakelen.

2. Verpakking en Documentatie van de Goederen

De afzender, dat wil zeggen, de klant die een contract afsluit met Transvolando, is verantwoordelijk voor het verpakken, inpakken en markeren van de goederen. Schade aan de lading als gevolg van onvoldoende of ongeschikte verpakking voor het type te vervoeren goederen of soortgelijke oorzaken, komen in elk geval voor rekening van de AFZENDER.

Als tijdens het vervoer schade aan de goederen wordt geconstateerd, zowel op de plaats van oorsprong als op de plaats van bestemming, dient dit soort schade op de vrachtbrief te worden vermeld, dit is een vereiste om eventuele claims te kunnen behandelen, evenals om de verzekering op de hoogte te stellen en alle nodige formaliteiten af te handelen.

Pallets moeten correct verpakt en geïdentificeerd zijn, met vermelding van afzender, ontvanger en aantal pallets waaruit de zending bestaat.

De afzender zal alle benodigde documentatie verstrekken voor het vervoer.

De afzender, in dit geval de klant, zal het laden/lossen zo snel en efficiënt mogelijk uitvoeren.

De vervoerder, in dit geval TRANSVOLANDO, S.L., kan een vergoeding eisen voor stilstand als het wachten langer dan een uur duurt, volgens art. 22.3 van de Wet 15/2009, dit alles tenzij er een standaard- of premiumpakket is afgesloten met langere laad- en lostijden, of er een ander speciaal schriftelijk akkoord over bestaat.

3. Verplichtingen van de Partijen met Betrekking tot de Levering

De afzender levert de goederen zoals aangegeven in de laadopdracht, vrachtbrief of vrachtbrief.

De vervoerder levert de goederen op de plaats van bestemming volgens de genoemde documenten.

4. Laad- en Loswerkzaamheden

De afzender zal het laden/lossen zo snel en efficiënt mogelijk uitvoeren.

De vervoerder kan een vergoeding eisen voor stilstand als het wachten langer dan een uur duurt, volgens art. 22.3 van de Wet 15/2009, dit alles tenzij er een standaard- of premiumpakket is afgesloten met langere laad- en lostijden, of er een ander speciaal schriftelijk akkoord over bestaat.

De vervoerder geniet autonomie in zijn bedrijfsactiviteit, onderworpen aan de voorwaarden van de overeenkomst.

6. Verzekering van Goederen

Beide partijen verbinden zich ertoe gedurende de looptijd van het contract een goederenverzekering te hebben, waarbij de goederen in elk geval worden verzekerd volgens de bepalingen van de LOTT.

7. Prijs en Betalingsvoorwaarden

De afzender betaalt de vervoerder de overeengekomen prijs volgens dit document en de vastgestelde voorwaarden, voordat het transport begint, behalve voor terugkerende klanten met een krediettoewijzing van onze verzekeraar, die overeenkomstig de overeengekomen speciale betalingstermijn zal zijn, die maximaal 60 dagen bedraagt vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de goederen op de plaats van bestemming.

De partijen komen overeen dat in geval van incidenten bij een specifieke dienst, de maximale verantwoordelijkheid van de vervoerder jegens de afzender 10% van de overeengekomen prijs voor die dienst zal bedragen.

De prijs kan worden aangepast door variaties in de brandstofprijs in overeenstemming met de geldende regelgeving.

8. Aansprakelijkheid en Overmacht

De aansprakelijkheid wordt geregeld door Wet 15/2009, de LOTT en de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Vertragingen als gevolg van overmacht, waaronder: verkeersongevallen, lekke banden, verkeersbelemmeringen (zoals demonstraties, wegafsluitingen, slecht weer, enz.), die zo snel mogelijk aan de afzender moeten worden gemeld, ontheffen de vervoerder uitdrukkelijk van aansprakelijkheid voor dergelijke vertragingen.

9. Communicatie

Alle communicatie wordt verzonden via een betrouwbaar middel dat aantoont dat de communicatie heeft plaatsgevonden.

10. Annulering van de overeenkomst, annuleringsvergoedingen

Normaal Transport:

 • Als de reis binnen 24 uur voor vertrek wordt geannuleerd, wordt 50% van de reissom in rekening gebracht, met een minimum annuleringskost van 400€.
 • Uitzondering: Voor reizen met vertrek uit Andalusië en Extremadura moet de annulering binnen 48 uur plaatsvinden.

Transporten met Generieke Vergunningen:

 • Als de reis binnen 48 uur wordt geannuleerd, wordt 50% van de reissom in rekening gebracht, met een minimum annuleringskost van € 500 per reis.
 • Dit geldt voor platforms of gondels van 6 meter.

Transporten met Speciale Vergunningen:

 • Als de reis binnen 48 uur wordt geannuleerd, wordt 50% van de reissom in rekening gebracht, met een minimum annuleringskost van 500 per voertuig.
 • Bovendien wordt er een toeslag van 210 per vergunning en kosten voor een begeleidingsvoertuig in rekening gebracht indien nodig (minimale kost van de vergunning is € 210).

Gondels met Extra Afmetingen (zoals pijpdragers):

 • Er wordt 50% van de reissom in rekening gebracht, met een minimum annuleringskost van 600€.
 • Het maximum is de kosten van de afgelegde afstand van het voertuig tot aan de laad- en losplaats en terug naar de basis tegen € 1,50/km plus kosten voor een begeleidingsvoertuig (minimale kost van € 210).

Bovendien, als annuleringen plaatsvinden na 15:00 uur op de werkdag voorafgaand aan de reis, bedragen de annuleringskosten 100% van het bedrag van de reis, met de eerder genoemde minimale bedragen en kosten.

Dit alles behalve schriftelijke overeenkomst met de agent van Transvolando.

11. Toepassing van Regelgeving

Bij gebrek aan specifieke bepalingen zijn de algemene voorwaarden voor het sluiten van overeenkomsten voor goederenvervoer over de weg, gepubliceerd door het bevoegde ministerie, en de Wet op de overeenkomst voor het vervoer over de weg van goederen van toepassing.

12. Beëindiging van de Overeenkomst

De overeenkomst kan worden beëindigd door wederzijds akkoord of door gerechtvaardigde niet-nakoming van een van de partijen.

13. Vertrouwelijkheid en Gegevensbescherming

Alle vertrouwelijke informatie wordt als zodanig behandeld en is uitsluitend bedoeld voor de juiste toepassing van deze overeenkomst.

Persoonsgegevens moeten worden gebruikt en beschermd in overeenstemming met de AVG door beide partijen.

14. Rechtsgebied

In geval van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen de Partijen zich onderwerpen aan de jurisdictie van de Arbitragecommissies van Madrid.

BIJLAGE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Hierbij en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), verstrekken wij u de volgende gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens:

Verantwoordelijke voor de verwerking

Uw gegevens zullen deel uitmaken van een bestand dat eigendom is van Transvolando, S.L., met CIF/NIF nr.: B87450003 en maatschappelijke zetel te: C/ Empleo, 28 – Nave 10, 28906 – Getafe (Madrid).

Doel van de verwerking

Het ontwikkelen en nakomen van de verplichtingen voorzien in het contract of in de juridisch-economische relatie die u verbindt met Transvolando, S.L.

Bewaring van gegevens

Uw gegevens worden gedurende ten minste vijf jaar bewaard.

Legitimatie

De legitimatie voor het verzamelen van uw gegevens is gebaseerd op het ondertekende contract of op uw juridisch-economische relatie met Transvolando, S.L.

Ontvangers

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden overgedragen dan de hierboven beschreven doeleinden, behalve bij wettelijke verplichting, hoewel zij kunnen worden doorgegeven aan dienstverleners die contractueel zijn verbonden voor verwerking namens Transvolando, S.L.

Rechten

U kunt uw rechten van toegang, rectificatie, annulering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens uitoefenen wanneer bepaalde omstandigheden zich voordoen, waarbij deze gegevens alleen worden bewaard voor het naleven van wettelijke verplichtingen.

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u zich richten tot Transvolando, S.L., met CIF/NIF nr.: B87450003 en maatschappelijke zetel te: C/ Empleo, 28 – Nave 10, 28906 – Getafe (Madrid).

Tevens informeren wij u dat de Spaanse Autoriteit Persoonsgegevens het bevoegde orgaan is voor de bescherming van deze rechten.

Om de gegevens up-to-date te houden, moet de klant eventuele wijzigingen in deze doorgeven.

Vertrouwelijkheidsverplichting

Tevens, overeenkomstig artikel 32 van de AVG betreffende de plicht tot beroepsgeheim, verbindt Transvolando, S.L. zich ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te bewaren, waarbij deze verplichting van kracht blijft na afloop, om welke reden dan ook, van de relatie tussen u en Transvolando, S.L.

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN

1. ACRONIEMEN EN DEFINITIES

Het transportcontract wordt beheerst door de voorwaarden en bepalingen die in dit document zijn vastgelegd, en de volgende afkortingen en definities zijn van toepassing op alle inhoud ervan:

“Zending”: Vertegenwoordigt de goederen die de afzender gelijktijdig aan de vervoerder overdraagt voor transport en levering aan één enkele ontvanger, vanaf één enkele laadplaats naar één enkele bestemming.

“Transport”: Omvat zowel het feitelijke transport als de gerelateerde operaties en activiteiten.

“Verboden goederen”: Dit verwijst naar goederen of materialen waarvan het vervoer verboden is bij wet, norm of regulering in de landen waar het transport plaatsvindt.

“Pakket”: Elke afzonderlijke materiële ladingseenheid die deel uitmaakt van de vervoerde goederen, ongeacht volume, afmetingen en inhoud.

“Overige diensten”: Omvat aanvullende diensten die worden verstrekt door de transporteur, zoals opslag, sortering, montage, verpakking, installatie en toegevoegde waarde diensten.

“Wij”, “Ons” of gewoon “We”: Verwijst naar Transvolando, S.L., inclusief de groepsmaatschappijen en hun werknemers, agenten, correspondenten en vertegenwoordigers.

“U” of “Uw(en)”: Verwijst naar de afzender, verzender of ontvanger van de goederen, naar gelang van toepassing.

2. DE PARTIJ MET WIE U HET CONTRACT AFSLUIT

Het transportcontract wordt gesloten met Transvolando, S.L. of met haar dochteronderneming of gelieerde onderneming die uw zending aanvaardt. Houd er ook rekening mee dat we, afhankelijk van de voorwaarden die wij passend achten, het transport geheel of gedeeltelijk kunnen uitbesteden.

3. UW AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN

Door uw zending af te geven, aanvaardt u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in het transportcontract namens u en namens derden. U erkent dat deze voorwaarden kunnen worden ingeroepen door TRANSVOLANDO, S.L. of een onderaannemer. Geen enkele werknemer, agent of correspondent is gemachtigd deze voorwaarden te wijzigen. Tegenstrijdige mondelinge of schriftelijke instructies hebben geen contractuele geldigheid.

3. OMVANG VAN HET CONTRACT

Deze voorwaarden en bepalingen regelen het transport van uw zending, ongeacht de aard van het contract.

Door een contract voor het vervoer van goederen met ons aan te gaan, aanvaardt u dat:

 • Het contract is voor wegvervoer indien het vervoer over de weg plaatsvindt.
 • Het contract is voor luchtvervoer indien het vervoer door de lucht plaatsvindt.
 • Het contract is voor zeevervoer indien het vervoer over zee plaatsvindt.
 • Het contract is voor Overige Diensten indien het gerelateerd is aan diensten anders dan transport.

5. VEILIGHEID EN GEVAARLIJKE GOEDEREN

5.1. Tenzij in de omstandigheden uiteengezet in paragrafen 5.2 en 5.3, vervoeren wij geen gevaarlijke goederen of verlenen wij geen andere diensten met betrekking tot goederen die wij (naar ons eigen oordeel) als gevaarlijk beschouwen of die als zodanig kunnen worden geclassificeerd volgens de technische voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), de voorschriften van de International Air Transport Association (IATA) voor gevaarlijke goederen, het Internationaal Verdrag betreffende het Vervoer van Gevaarlijke Goederen over Zee (IMDG), de voorschriften van het Europees Verdrag betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of andere van toepassing zijnde voorschriften.

5.2. Alleen als u goedkeuring als klant ontvangt (wat inhoudt dat u contact moet opnemen met ons dichtstbijzijnde filiaal), kunnen we eventueel discreet overwegen om gevaarlijke goederen voor vervoer te aanvaarden of als onderdeel van Overige Diensten. In elk geval is uw zending onderworpen aan extra kosten en moet deze voldoen aan de desbetreffende regelgeving (zie clausule 5.1) en aan onze eigen vereisten. Ons dichtstbijzijnde filiaal zal u alle benodigde aanvullende informatie verstrekken.

5.3. Bepaalde gevaarlijke goederen zijn vrijgesteld van de goedgekeurde klantvoorschriften. Details kunnen worden verkregen bij het dichtstbijzijnde TRANSVOLANDO, S.L. kantoor.

5.4. Door onze vrachtbrief in te vullen of door ons uw zending te overhandigen, garandeert u impliciet en onder uw verantwoordelijkheid dat de zending geen verboden artikelen bevat zoals gespecificeerd in bijlage 17 van de ICAO of andere nationale of internationale voorschriften. Bovendien dient u een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de zending te verstrekken op de vrachtbrief of begeleidingsdocument, zonder dat dit u ontslaat van aansprakelijkheid.

5.5. U machtigt ons om uw zendingen aan veiligheidscontroles te onderwerpen, zoals het gebruik van röntgenapparatuur, explosieven detectoren of andere beveiligingsmethoden. Evenzo machtigt u ons om uw zending en de pakketten onderweg te openen en te inspecteren.

5.6. U verklaart dat u de zending voor transport of voor enige andere dienst door ons hebt voorbereid in beveiligde faciliteiten, met behulp van uw vertrouwde werknemers die door u zijn ingehuurd, en dat de zending is beschermd tegen ongeoorloofde inmenging tijdens de voorbereiding, opslag en onmiddellijke transport vóórdat wij de zending voor transport aanvaarden of voor het uitvoeren van enige andere dienst door ons.

5.7. Wij accepteren geen zendingen die Verboden Artikelen bevatten.

5.8. We kunnen verplicht zijn om informatie, inclusief persoonlijke gegevens van uw zendingen, te verstrekken of te delen met de autoriteiten van de landen van bestemming en de autoriteiten van de transitlanden, om redenen van douanecontrole en/of veiligheid. In dit geval machtigt u ons om dergelijke informatie en gegevens te verstrekken.

6. EXPORTCONTROLES

6.1. U, als enige verantwoordelijke daarvoor, garandeert de volledige en tijdige naleving van alle van toepassing zijnde wetgeving inzake exportcontroles. Dit omvat onder meer de voorschriften die ongeoorloofde handel in militaire en strategische goederen en diensten verbieden, evenals handels- of financiële overeenkomsten met specifieke personen en entiteiten in landen van herkomst en/of bestemming van uw zending. Ook vallen hieronder voorschriften die voorwaarden opleggen voor het vervoer van bepaalde technologieën, informatie of producten door elk land waar uw zending naartoe kan worden gebracht.

6.2. U garandeert dat U geen zendingen aan ons zult leveren indien U of een bij de zending betrokken partij voorkomt op een van de sanctieprogramma’s van de Verenigde Naties, of op een ander nationaal of regionaal programma dat deze programma’s aanvult of uitvoert, alsmede op een lid dat voorkomt op de lijst van de verordeningen inzake autonome maatregelen.

6.3. U gaat ermee akkoord zendingen te identificeren die onderworpen zijn aan controles voorafgaand aan de uitvoer, en ons de informatie en documentatie te verstrekken die nodig zijn om aan de toepasselijke voorschriften te voldoen.

6.4. U bent verantwoordelijk voor en moet de kosten dragen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen voor het vervoer van uw zending, evenals voor het controleren van de geschiktheid van de ontvanger om de zending te ontvangen, in overeenstemming met de wetten van het land van herkomst, bestemming en eventuele andere landen die jurisdictie hebben over de zending.

6.5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw handelen of nalaten met betrekking tot wetgeving inzake exportcontrole, sancties, beperkende maatregelen of embargo’s.

7. TOESTEMMING VOOR INSPECTIERECHT

U stemt ermee in dat wij uw zending en de pakketten onderweg kunnen openen en inspecteren.

8. BEREKENING VAN LEVERINGSTIJDEN EN ROUTES VAN ZENDINGEN

De gespecificeerde levertijden in onze publicaties omvatten geen weekends, feestdagen, vertragingen als gevolg van douane, vertragingen als gevolg van de naleving van verplichte lokale veiligheidseisen of andere omstandigheden buiten onze controle. De bepaling van de route en de wijze van vervoer van uw zending is onze exclusieve verantwoordelijkheid.

9. INKLARING

9.1. U wijst ons aan als uw vertegenwoordiger uitsluitend voor douane-inklarings- en verzendhandelingen van uw zending. Evenzo wijst u ons aan als ontvangers van de goederen voor zover dit nodig is om deze taak aan een onderaannemer te kunnen uitbesteden. Indien een douaneautoriteit ons om aanvullende documentatie verzoekt, bent u verantwoordelijk voor het verstrekken ervan op uw kosten en zo spoedig mogelijk.

9.2. U verklaart dat alle verklaringen en informatie met betrekking tot de export en import van de zending die door u zijn verstrekt, nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn. U erkent en aanvaardt dat het doen van valse of frauduleuze verklaringen over de zending of de inhoud ervan kan leiden tot civiele vorderingen en, indien van toepassing, strafrechtelijke vervolging, met de mogelijkheid van inbeslagname en verkoop van de goederen. Af en toe en naar eigen goeddunken kunnen we u helpen bij het invullen van de vereiste douanedocumentatie, maar deze samenwerking geschiedt op uw eigen verantwoordelijkheid en risico. U stemt ermee in om ons te vrijwaren van alle aansprakelijkheid en, indien nodig, om ons te vergoeden voor alle vorderingen die tegen ons worden ingesteld als gevolg van door u verstrekte informatie. U zult de kosten dragen die wij maken in verband met het bovenstaande, inclusief de verwerkingskosten die wij in rekening brengen voor de in deze clausule genoemde diensten.

9.3. De afzender, verzender en werkelijke ontvanger van de zending zullen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor terugbetaling van rechten, belastingen (inclusief btw, indien van toepassing), boetes, sancties, opslagkosten of andere kosten die door TRANSVOLANDO, S.L. zijn gemaakt als gevolg van het ontbreken van de juiste documentatie die door u is verstrekt en/of het ontbreken van de benodigde licentie of vergunning. Dezelfde hoofdelijke aansprakelijkheid is van toepassing op de verwerkingskosten van de claim. U verbindt zich ertoe om op ons eerste verzoek een passende en voldoende garantie te verstrekken voor deze bedragen.

9.4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de duur van de inklaring/import/export van de zending, hoewel wij zullen trachten het proces te bespoedigen voor zover wettelijk mogelijk.

9.5. U machtigt ons om alle bevoegdheden uit te oefenen zoals vastgelegd in Bijlage I van het Besluit van 5 maart 2015 (BOE nr. 65 van 17 maart 2015), als indirecte vertegenwoordigers voor een enkele inklaringsverklaring, met nationale reikwijdte.

10. ONJUISTE ADRESSEN EN POSTBUSSEN

10.1. Indien wij niet in staat zijn om een zending af te leveren vanwege een onjuist adres dat is verstrekt in het transportcontract, zullen wij contact met u opnemen en redelijke maatregelen nemen om de situatie te corrigeren en de aflevering te voltooien, waarbij indien nodig extra kosten in rekening worden gebracht.

10.2. We accepteren geen zendingen gericht aan postbussen, behalve in bepaalde aangewezen landen (de lijst is beschikbaar bij het filiaal van TRANSVOLANDO, S.L. dat de zending accepteert) en onder de voorwaarde dat het telefoonnummer van de ontvanger wordt verstrekt. Indien we de zending niet kunnen afleveren bij de postbus, stemt u ermee in dat we deze per aangetekende post naar de ontvanger sturen, waarbij de levering wordt voltooid bij overhandiging van het verzendbewijs.

11. LEVERING VAN UW ZENDINGEN

11.1. In situaties waarin aflevering van de zending op de bestemming niet mogelijk is om welke reden dan ook, zullen we een kennisgeving achterlaten op het adres van de ontvanger waarin staat dat er een poging is gedaan om de levering uit te voeren. Als na een tweede poging de levering niet kan worden voltooid, of als de ontvanger de zending weigert, zullen we proberen contact met u op te nemen om de beste manier van handelen te bespreken. De kosten voor het opnieuw verzenden, retourneren of vernietigen, evenals onze kosten en heffingen (indien van toepassing) die voortvloeien uit de derde en volgende afleverpogingen, of enige andere overeengekomen maatregel, zijn voor uw rekening. Indien we binnen een redelijke termijn na de tweede afleverpoging geen instructies van u ontvangen, machtigt u ons om de zending te vernietigen of te verkopen zoals wij passend achten, zonder dat dit enige verplichting of aansprakelijkheid van onze kant jegens u met zich meebrengt.

Speciale afleverinstructies:

11.2. U of de ontvanger van een zending kan ons speciale instructies geven (via de website van TRANSVOLANDO, S.L. of andere middelen) om de zending op een andere locatie of aan een andere persoon af te leveren (bijvoorbeeld aan een buurman en/of op een nabijgelegen adres), of om aan te geven dat de ontvanger de zending wil ophalen op een door ons goedgekeurde locatie. We zijn niet verplicht om dergelijke instructies op te volgen, maar als we dat doen, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

11.2.1. De feitelijke levering wordt geacht te zijn voltooid als onze afleverbon de persoon en/of het afleveradres specificeert.

11.2.2. Naleving van uw speciale instructies gebeurt op uw risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid.

11.2.3. Dienovereenkomstig vrijwaart u ons en ontslaat u ons van aansprakelijkheid voor eventuele claims, aansprakelijkheid en kosten (inclusief redelijke advocatenkosten en kosten) voortvloeiend uit de naleving van uw speciale instructies.

11.2.4. De naleving van uw speciale instructies brengt extra kosten met zich mee die u dient te betalen.

12. UW VERPLICHTINGEN

U verklaart en garandeert het volgende:

12.1. De details van de zending (inclusief bijvoorbeeld het gewicht en de hoeveelheid pakketten) zijn correct gespecificeerd in onze vrachtbrief, correct gelabeld, en de respectieve labels zijn veilig door u geplaatst op een zichtbare plaats aan de externe oppervlakte van de zending, duidelijk leesbaar voor ons te allen tijde;

12.2. Het volledige adres van de ontvanger, inclusief de postcode, is nauwkeurig en leesbaar verstrekt zowel in onze vrachtbrief als op een adreslabel stevig bevestigd door u op een zichtbare plaats aan de externe oppervlakte van de zending, duidelijk zichtbaar voor ons te allen tijde;

12.3. De inhoud van de zending is door U veilig en zorgvuldig verpakt om deze te beschermen tegen de normale risico’s verbonden aan het Vervoer of de uitvoering door Ons van Andere Diensten; met inbegrip van de processen verbonden aan de mechanische behandeling van de inhoud (sorteren);

12.4. U hebt het juiste gewicht van de zending aangegeven en U zult ons voorzien van alle eventuele speciale apparatuur die nodig is om de zending in en uit onze voertuigen te laden of te lossen;

12.5. U heeft stevig een “ZWAAR GEWICHT” label bevestigd op een zichtbare plaats aan de externe oppervlakte van elk pakket dat meer dan 30 kg weegt, duidelijk leesbaar voor ons te allen tijde;

12.6. De inhoud van de zending is niet onderworpen aan beperkingen volgens IATA, ICAO, IMDG of ADR, noch bevatten ze verboden artikelen, en zowel u als de ontvanger zijn niet wettelijk of reglementair verboden of beperkt om zakelijke transacties met ons te verrichten;

12.7. U zult de vereiste verklaringen over gevaarlijke goederen verstrekken, nauwkeurig opgesteld en in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, normen en voorschriften;

12.8. Indien u heeft verzocht om inning van kosten bij de ontvanger of een derde partij, en indien de ontvanger of de derde partij niet voldoet aan de betaling, zult u onze factuur volledig en tijdig afrekenen, samen met administratiekosten, binnen zeven dagen na facturering;

12.9. U verklaart dat alle toepasselijke wetten en voorschriften zijn nageleefd;

12.10. U heeft er voor eigen rekening en risico en op eigen verantwoordelijkheid voor gezorgd dat alle documentatie met betrekking tot de zending voldoet aan alle vereisten waaraan uw zending is onderworpen;

12.11. U heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om te voldoen aan alle conventies, richtlijnen en wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, inclusief, indien haalbaar, het versleutelen van persoonsgegevens om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen in geval van verlies of onjuiste levering van een zending;

12.12. De waarde van de Zending zal niet meer bedragen dan 25.000 euro zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Ons;

12.13. U vrijwaart ons van aansprakelijkheid en zult ons schadeloos stellen voor vorderingen van derden die voortvloeien uit uw naleving van voornoemde garanties, door ons te compenseren voor schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, die wij oplopen met betrekking tot u of een andere persoon als gevolg hiervan.

13. GRENZEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

13.1. Overeenkomstig het hieronder bepaalde in clausule 14, wordt onze aansprakelijkheid binnen het kader van het Vervoer bepaald in overeenstemming met de geldende dwingende wetgeving ter zake op elk moment. Dus:

13.1.1. Indien het vervoer van uw Zending geheel of gedeeltelijk per lucht plaatsvindt en een eindbestemming of tussenstop heeft in een land dat verschilt van het land van herkomst, zijn het Verdrag van Warschau van 1929, of het Verdrag van Warschau zoals gewijzigd door het Haags Protocol van 1955 en/of Protocol nr. 4 van Montreal van 1975, of het Verdrag van Montreal van 1999, dwingend van toepassing. Deze internationale verdragen regelen en beperken onze aansprakelijkheid voor verlies, schade of vertraging van uw Zending tot een bedrag van 19 speciale trekkingsrechten per kilogram.

13.1.2. Indien het vervoer van uw Zending geheel of gedeeltelijk over de weg plaatsvindt binnen, naar of van een land dat partij is bij het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 1956 (‘CMR’), wordt onze aansprakelijkheid voor verlies of schade aan uw zending of het betreffende deel daarvan beheerst door de CMR en beperkt tot een bedrag van 6,67 speciale trekkingsrechten per kilogram. In geval van vertraging waarbij u ons kunt bewijzen dat u daardoor schade hebt geleden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van het bedrag dat u aan ons hebt betaald als betaling voor het vervoer van die zending of dat deel daarvan dat vertraging heeft opgelopen.

13.1.3. Indien het vervoer van uw Zending geheel of gedeeltelijk over de weg plaatsvindt binnen een land dat geen partij is bij de CMR, of tussen twee landen waarvan geen partij is bij de CMR, wordt onze aansprakelijkheid voor verlies of schade aan uw Zending of het betreffende deel daarvan geacht te worden beheerst door de CMR en beperkt tot een bedrag van 6,67 speciale trekkingsrechten per kilogram. In geval van vertraging waarbij U ons kunt bewijzen dat U als gevolg daarvan verlies hebt geleden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot terugbetaling van het bedrag dat U ons hebt betaald als betaling voor het vervoer met betrekking tot die zending of het deel daarvan dat vertraging heeft opgelopen.

13.1.4. Overeenkomstig het bepaalde in clausule 14 hieronder, wordt onze aansprakelijkheid op het gebied van binnenlands vervoer beheerst door de geldende dwingende wetgeving. Bijvoorbeeld, op de datum van publicatie van deze voorwaarden, indien het binnenlandse vervoer van uw Zending geheel of gedeeltelijk over de weg plaatsvindt, is de Wet op het Contract van Goederenvervoer over de Weg en andere relevante wetgeving van toepassing.

13.2. Onderworpen aan het bepaalde in de volgende clausule 14, indien wij aansprakelijkheid hebben met betrekking tot Andere Diensten om welke reden dan ook, zal onze aansprakelijkheid jegens u in elk geval worden beperkt tot 10.000 euro per gebeurtenis of reeks gebeurtenissen met dezelfde oorzaak van schade, of in geval van verlies of schade aan een Zending, tot de lagere marktwaarde of de reparatiekosten van de Zending of het betrokken deel daarvan, met in beide gevallen een maximumlimiet van 3,40 euro per kilogram met een maximum van 10.000 euro per gebeurtenis of reeks gerelateerde gebeurtenissen.

14. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor inkomstenderving, winstderving, marktverstoring, reputatieschade, klantenverlies, niet-gebruik, of gemiste zakelijke kansen, zelfs als we op de hoogte zijn van mogelijke dergelijke schade of verliezen, hetzij als indirecte, incidentele (zoals winstderving), of enige andere vorm van afgeleide schade, inclusief, maar niet beperkt tot, contractbreuk, nalatigheid, opzettelijke daden of nalatigheden.

14.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet nakomen van onze verplichtingen jegens u

als gevolg van:

14.2.1. Oorzaken buiten onze controle zoals (maar niet beperkt tot):

Oorzaken buiten onze controle, zoals (maar niet beperkt tot): onvoorziene gebeurtenissen zoals aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, branden, plagen, mist, ijs, etc.; overmacht zoals oorlogen, ongevallen, terrorisme, stakingen, embargo’s, weersverschijnselen, lokale geschillen of burgerlijke onrust; nationale of lokale wijzigingen in lucht- of landtransportnetwerken en mechanische problemen met transportmiddelen of machines; verborgen gebreken of verborgen gebreken in de inhoud van de zending; criminele daden van derden, zoals diefstal en opzettelijke brandstichting.

14.2.2. Uw handelen of nalaten of dat van derden zoals:

Uw acties of nalatigheden, of die van derden, zoals: uw schending (of die van een derde met recht of belang bij de Zending) van de verplichtingen onder deze voorwaarden, met name de garanties uiteengezet in clausule 12; acties of nalatigheden van douane-, beveiligings-, luchtvaartmaatschappij-, luchthaven- of overheidsfunctionarissen.

14.2.3. Inclusief Verboden Artikel(en) in Uw Zending, zelfs als wij per abuis dergelijke Zending hebben geaccepteerd.

14.2.4. Onze weigering om onwettige betalingen namens U te doen.

14.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de goederen veroorzaakt door onvoldoende of ongeschikte verpakking, of onjuiste stuwage.

15. PRODUCTEN MET GEGARANDEERDE LEVERTIJD

Met betrekking tot producten met een gegarandeerd tijdstip van levering geldt dat indien wij uw zending niet binnen de overeengekomen tijd afleveren, en indien ons verzuim niet is veroorzaakt door een van de in artikel 14.2 beschreven omstandigheden, en indien u ons van uw claim in kennis stelt overeenkomstig artikel 19, wij u de daadwerkelijk door ons geleverde dienst in rekening zullen brengen (bijvoorbeeld vóór 12.00 uur) in plaats van de prijs in rekening te brengen die staat vermeld voor de door u bij ons bestelde dienst (bijvoorbeeld vóór 9.00 uur).

16. WAARDEN

Kostbaarheden zoals edelstenen, edele metalen, sieraden, geld, verhandelbare instrumenten, onbeschermd meubilair, glas of keramiek, kunstvoorwerpen, antiek, en belangrijke documenten, zoals paspoorten, aanbiedingen en certificaten van aandelen en aandelenopties, mogen niet via ons transportnetwerk worden vervoerd, aangezien daarbij gebruik wordt gemaakt van mechanische behandeling en geautomatiseerde sorteerapparatuur, alsmede van meerdere voertuigtransporten. Indien u ons niettemin het vervoer van dit soort goederen toevertrouwt en wij uw bestelling aanvaarden, voeren wij het vervoer op uw risico en verantwoordelijkheid uit.

17. VERZEKERING

17.1. U heeft de mogelijkheid om de totale waarde van de inhoud van uw zending (met uitzondering van documenten) te verzekeren door het juiste vakje op de vrachtbrief in te vullen, indien deze optie beschikbaar is, en de bijbehorende vergoeding te betalen voor dekking tegen alle risico’s van verlies en schade tijdens het transport, tot een maximum van 25.000 euro per zending. Als de waarde van de zending meer dan 25.000 euro bedraagt, is onze voorafgaande toestemming vereist voordat u de verzekering afsluit. Deze verzekering dekt geen voorwerpen zoals edelstenen, edele metalen, laptops, plasma- of LCD-schermen, sieraden, contant geld, glaswerk, porselein, kunstwerken, antiquiteiten, documenten, films, opnames, platen, geheugenkaarten of andere apparaten voor het transporteren van gegevens of afbeeldingen. Als u ervoor kiest om dergelijke goederen te verzenden, raden wij u aan om zelf een verzekering af te sluiten.

17.2. U kunt ook een verzekering afsluiten om de kosten van reconstructie, reproductie of herdruk (inclusief materialen zoals papier, plus redelijke arbeidskosten) van uw documenten te dekken door het juiste vakje op de vrachtbrief in te vullen, indien deze optie beschikbaar is, en de bijbehorende vergoeding te betalen voor dekking tegen alle risico’s van verlies en schade tijdens het transport, tot een maximum van 500 euro per zending. Deze verzekering is alleen beschikbaar voor bepaalde documenten, die worden gespecificeerd op de lokale website van TRANSVOLANDO, S.L. waar uw zending wordt geaccepteerd voor transport.

17.3. Houd er rekening mee dat de bovenstaande verzekeringsmogelijkheden (17.1 en 17.2) (i) dekken geen gevolgschade (zie 13.1) of vertragingen in de levering of wanneer de schade het gevolg is van een schending van haar verplichtingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en (ii) niet beschikbaar zijn voor een beperkt aantal landen. Voor een lijst van deze landen en/of meer informatie over de verzekeringsvoorwaarden en -dekking kunt u contact opnemen met onze Klantendienst of de lokale website raadplegen van het land waar TRANSVOLANDO, S.L. uw zending voor transport aanvaardt.

17.4 De vergoeding voor verlies of schade mag niet hoger zijn dan een derde van de Multiple Effects Public Income Indicator/dag per kilogram bruto gewicht van verloren of beschadigde goederen.

17.5 Schade aan goederen veroorzaakt door onvoldoende of ongeschikte verpakking, of onjuiste stuwage, wordt in geen geval gedekt.

18. KLACHTENPROCEDURE

Indien U een claim wenst in te dienen voor een verloren, beschadigde, vertraagde of anderszins beschadigde zending, dient U zich te houden aan de toepasselijke verdragen en wetgeving en de volgende procedures, anders behouden wij ons het recht voor Uw claim af te wijzen:

18.1. U moet ons op de hoogte stellen van verlies, schade of vertraging binnen een maximumperiode van 21 dagen (i) vanaf de ontvangst van de Zending, (ii) vanaf de geplande leveringsdatum van de zending, of (iii) vanaf de datum waarop redelijkerwijs kennis werd genomen van het verlies, de schade of de vertraging in geval van een klacht met betrekking tot Andere Diensten. In het geval van binnenlands vervoer moet de claim echter binnen 7 dagen worden ingediend.

18.2. U moet uw claim ondersteunen door ons alle relevante informatie te verstrekken over de zending en het geleden verlies, de schade of vertraging, binnen een maximale periode van 21 dagen vanaf de melding van uw claim.

18.3. We zijn niet verplicht om actie te ondernemen met betrekking tot claims totdat de vervoerskosten zijn betaald, en u heeft niet het recht om het geclaimde bedrag af te trekken van deze vervoerskosten.

18.4. Het wordt verondersteld dat de zending in goede staat is afgeleverd, tenzij de ontvanger bij aflevering van de zending schade heeft gemeld in ons afleveringsregister. Om een claim voor schade te overwegen, moeten zowel de inhoud van de zending als de originele verpakking beschikbaar zijn voor inspectie.

18.5. Tenzij anders bepaald in enige toepasselijke wettelijke bepaling, vervalt uw recht om claims voor schade in te dienen als er geen actie wordt ondernomen voor een rechtbank binnen een jaar na ontvangst van de zending, vanaf de geplande leveringsdatum van de zending, of vanaf de voltooiing van het vervoer. Indien de claim betrekking heeft op andere diensten, wordt de termijn van een jaar berekend vanaf de datum waarop u redelijkerwijs op de hoogte zou moeten zijn van het verlies, de schade of de vertraging.

18.6. Indien wij uw claim geheel of gedeeltelijk accepteren, garandeert u ons dat uw verzekeringsmaatschappij of enige andere derde partij met belang bij de zending afstand doet van elk recht op verhaal of andere vorm van compensatie.

18.7. De zending wordt pas als verloren beschouwd na het verstrijken van ten minste 30 dagen vanaf de dag dat u ons op de hoogte heeft gesteld van de niet-levering. Wij kunnen schriftelijk een kortere termijn met u overeenkomen.

19. VERGOEDINGEN EN BETALINGEN

19.1. U stemt ermee in de kosten van het vervoer (inclusief toeslagen) tussen de punten vermeld in deze vervoersbrief, evenals eventuele toegepaste belasting over de toegevoegde waarde op het vervoer, binnen 7 dagen na de factuurdatum die aan u is uitgereikt, te betalen, zonder inhouding, aftrek of compensatie.

19.2. U ziet af van Uw recht om rekeningen te betwisten als U niet binnen 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk bezwaar maakt.

19.3. De vervoersprijs wordt berekend overeenkomstig onze geldende tarieven, waarbij het tarief wordt toegepast dat overeenkomt met uw zending of, indien van toepassing, overeenkomstig de met u overeengekomen tarieven, van geval tot geval. Onze actuele prijslijst is op verzoek verkrijgbaar bij een van onze kantoren in het land waar de zending wordt gefactureerd.

19.4. We factureren op basis van het werkelijke gewicht van de zending of het volumetrische gewicht, afhankelijk van wat hoger is; het volumetrische gewicht wordt berekend volgens de volumetrische conversieformule zoals vermeld in onze tarievenlijst. We kunnen het gewicht, volume en/of aantal artikelen in uw zending controleren, en als we een afwijking vinden tussen het opgegeven gewicht en/of volume en/of aantal artikelen, stemt u ermee in dat de door ons bepaalde waarden worden gebruikt voor onze berekeningen.

19.5. Alle invoerrechten, btw op goederen en andere kosten met betrekking tot de zending moeten bij aflevering worden betaald. Indien de ontvanger weigert te betalen, stemt u ermee in het volledige bedrag binnen 7 dagen na onze kennisgeving van niet-betaling te betalen.

19.6. U stemt ermee in dat we rente in rekening kunnen brengen over onbetaalde facturen tegen een tarief van 6% boven het basistarief van de Europese Centrale Bank tot volledige betaling van de betreffende factuur. U stemt er ook mee in om redelijke en passende kosten te betalen die verband houden met het innen van onbetaalde facturen binnen 7 dagen na de factuurdatum.

19.7. De tarieven voor deur-tot-deurleveringen in onze huidige tarievenlijst omvatten een voorziening voor basis douaneafhandeling; we behouden ons het recht voor om een extra administratieve vergoeding in rekening te brengen wanneer de douaneafhandeling buitensporig en langdurig is. Daarom kunnen er extra kosten van toepassing zijn in landen met complexe douaneprocedures, zoals officiële douaneaangiften voor meer dan drie soorten goederen, douanegaranties, tijdelijke invoer en procedures die andere overheidsinstanties dan de douaneautoriteit betreffen.

In sommige landen kunnen we vooraf douanerechten, belastingen, boetes of andere verplichtingen betalen namens de importeur; als we deze extra service aanbieden, is de uiteindelijke ontvanger verantwoordelijk voor het betalen van een lokale beheerscommissie, en u bent verantwoordelijk voor het betalen van deze commissie als de uiteindelijke ontvanger de betaling weigert.

Indien u een andere betaalmethode heeft opgegeven of heeft ingestemd met betaling van onze tarieven en/of andere kosten met betrekking tot de zending door de ontvanger of een derde partij, en de ontvanger of die derde partij weigert te betalen, stemt u ermee in om deze bedragen binnen 7 dagen na onze kennisgeving van weigering tot betaling te betalen. In elk geval kan TRANSVOLANDO weigeren de goederen af te leveren tenzij de betaling adequaat is gegarandeerd.

19.8. Ons tarief omvat geen kopie van het bewijs van aflevering (POD) of andere aanvullende documenten.

19.9. Indien toegestaan door de wet, zullen we elektronische facturering gebruiken als onze standaard methode voor facturering. Indien u om papieren facturering vraagt of deze vereist is, behouden wij ons het recht voor om een administratieve toeslag voor deze service in rekening te brengen.

19.10. Onze facturen moeten worden betaald in de op de factuur vermelde valuta of, in sommige gevallen, in de plaatselijke valuta, berekend op basis van de door ons verstrekte wisselkoersen.

19.11. We behouden ons het recht voor om beslag te leggen op alle zendingen die zich op enig moment in ons bezit bevinden, met de mogelijkheid om de inhoud ervan te verkopen en de ontvangen prijs te behouden om eventuele openstaande schulden die u mogelijk heeft voor eerder afgeleverde zendingen te dekken.

20. ZIJN VRIJWARING TEGENOVER ZIJN WERKNEMERS

U gaat ermee akkoord om ons te vrijwaren van alle kosten, claims, aansprakelijkheid of acties die direct of indirect voortvloeien uit het ontslag, de selectieve herplaatsing of verplaatsing van:

20.1. Onze werknemers die zijn aangesteld of betrokken bij de diensten die wij aan u verlenen; of

20.2. een werknemer of voormalige werknemer van u; of

20.3. een leverancier of voormalige leverancier van u; of

20.4. elke aansprakelijkheid van derden die kan voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen u en ons, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de richtlijn inzake verworven rechten van de Europese Gemeenschap (77/187/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2001/23/EG) of uit de nationale wetgeving ter uitvoering van die richtlijn, of uit andere toepasselijke arbeidswetgeving.

21. GEGEVENSBESCHERMING

21.1. De Klant dient TRANSVOLANDO de volledige en bijgewerkte gegevens te verstrekken met betrekking tot de namen en adressen van zijn klanten, die de afzenders en ontvangers van de zendingen zijn.

21.2. De Klant erkent dat, overeenkomstig deze Voorwaarden, de informatie van zijn klanten (indien van toepassing) door de Klant aan TRANSVOLANDO wordt verstrekt, waarvan een deel betrekking heeft op persoonsgegevens van identificeerbare personen. De Klant erkent dat TRANSVOLANDO zijn eigen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de verwerking en derhalve, samen met de Klant, wordt beschouwd als een verwerkingsverantwoordelijke (of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke) voor de gegevensverwerking.

21.3. Het is mogelijk dat TRANSVOLANDO informatie, inclusief persoonsgegevens met betrekking tot de zending, moet delen met de autoriteiten van het land van herkomst en bestemming van de zending, of de autoriteiten van het doorvoerland, om douane- en/of veiligheidsredenen.

22. RECHT EN JURISDICTIE

22.1. Indien deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar worden verklaard, tast deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid de overige bepalingen van deze vervoerovereenkomst, deze algemene voorwaarden en de overige documenten, met inbegrip van de vrachtbrief, niet aan; deze blijven van kracht.

22.2. Behalve zoals voorzien door een toepasselijk verdrag, zijn geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze algemene voorwaarden onderworpen aan de wetten en rechtbanken van het land waar de dochteronderneming, filiaal of afdeling van TRANSVOLANDO, S.L. die de zending heeft aanvaard, is gevestigd.

22.3. In geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene voorwaarden zullen beide partijen zich wenden tot de Arbitragecommissie van Madrid. Indien voornoemde arbitragecommissie zich onbevoegd verklaart om van de zaak kennis te nemen, onderwerpen de partijen zich aan de hoven en rechtbanken van Madrid.

Bijzondere voorwaarden voor online-contracten

1. INFORMATIE VOORAFGAAND AAN DE CONTRACTUELE PROCEDURE

1.1. Deze website https://transvolando.com is eigendom van TRANSVOLANDO, SL met CIF B87450003 en fiscaal adres op C/ Empleo, 28 Nave 10 – 28906 Getafe (Madrid – Spanje), handelend onder de merknaam TRANSVOLANDO, S.L.

1.2. De specifieke voorwaarden voor online contracteren regelen de relatie van verkoop op afstand tussen TRANSVOLANDO, S.L. en de gebruiker of klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met name Wet 7/1998, van 13 april, over Algemene Voorwaarden voor Contracting, Wet 3/2014, van 27 maart tot wijziging van het herziene tekst van de Algemene wet ter bescherming van consumenten en gebruikers, Koninklijk Besluit 1906/1999, van 17 december 1999, waarbij de telefonische of elektronische contractering met algemene voorwaarden wordt geregeld, Wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens, Wet 7/1996, van 15 januari, inzake de regulering van de detailhandel, Wet 34/2002 van 11 juli, inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, Organieke Wet 3/2018, van 5 december, inzake de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (AVG). Deze bijzondere voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op de geldende VOORWAARDEN VOOR HET VERVOER in al die aspecten die specifiek zijn voor het bovengenoemde reglement.

1.3. TRANSVOLANDO, S.L. behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en updates in de algemene voorwaarden, de handelswijze, het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van deze website aan te brengen om de werking en het functioneren van deze website te verbeteren en om een betere service aan haar gebruikers te garanderen. Het is daarom raadzaam om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze wijzigingen kunnen via haar websites met alle wettelijk toegestane middelen worden aangebracht en zijn bindend zolang zij op de website zijn gepubliceerd en totdat zij door latere wijzigingen geldig worden gewijzigd.

1.4. Het doel van de website is het verlenen van de diensten beschreven in de VERVOERSVOORWAARDEN.

1.5. Alle inhoud van de website is in het Spaans.

1.6. De gebruiker of klant moet de voorwaarden lezen wanneer hij/zij wil contracteren.

1.7. Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen TRANSVOLANDO, S.L. en de gebruiker of klant, met betrekking tot alle transacties die via de website worden uitgevoerd. De gebruiker of klant wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de toegang tot deze website in geen geval een commerciële relatie met TRANSVOLANDO, S.L. impliceert, noch het aanbod om goederen of diensten tegen betaling te verkopen of te leveren.

3. VERANTWOORDELIJKHEIDSREGIME OVERDRAGEN

De Klant of Gebruiker moet deze Algemene Voorwaarden en het privacybeleid lezen bij het bezoeken van de website, en moet de voorwaarden accepteren voordat hij/zij een aankoop doet. Het gebruik van de website betekent de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en het privacybeleid.

4. TARIEVEN

4.1. Alle diensten geven de verkoopprijs aan in euro’s en zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw).

4.2. Indien een andere belasting van toepassing is, zal dit tijdens de aanvraagprocedure worden aangegeven. Op dezelfde manier raden wij u aan om, voordat u een verzoek formaliseert, onze Help-sectie te bezoeken om de mogelijke vereisten voor indiening te raadplegen.

5. BETALINGSMETHODEN

De klant kan de dienst op een van de volgende manieren betalen. U moet uw keuze aangeven tijdens het aankoopproces:

5.1. Kredietkaart VISA of MASTERCARD

5.1.1. Alle verrichtingen waarbij persoonlijke of bankgegevens worden doorgegeven, worden uitgevoerd in een beveiligde omgeving, een server op basis van de standaard SSL (Secure Sockets Layer) beveiligingstechnologie. Alle informatie die u aan ons doorgeeft, reist gecodeerd door het netwerk.

5.1.2. Evenzo worden uw kredietkaartgegevens rechtstreeks ingevoerd op de website van de bank, in de POS (Point of Sale Terminal) van de bank en niet ingevoerd of geregistreerd in een server van TRANSVOLANDO, S.L..

5.1.3. Als u met VISA of MASTERCARD betaalt, wordt u altijd om de volgende informatie gevraagd: het kaartnummer, de vervaldatum en een validatiecode die overeenkomt met de laatste 3 cijfers van het nummer dat cursief op de achterkant van uw VISA of MASTERCARD is gedrukt, zodat er meer garanties zijn voor de veiligheid van de transactie.

5.1.4. Deze betaalwijze is alleen geldig op de website.

5.2. Wanneer het bedrag van een aankoop frauduleus of onterecht in rekening is gebracht met het nummer van een betaalkaart, moet de houder ervan contact opnemen met de leverancier van zijn Visa of Mastercard, waarbij TRANSVOLANDO, S.L. is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten.

5.3. Indien echter de aankoop daadwerkelijk door de kaarthouder is gedaan en het verzoek om terugbetaling niet het gevolg was van de uitoefening van het herroepings- of beëindigingsrecht en derhalve ten onrechte de annulering van de desbetreffende kosten heeft geëist, is de kaarthouder jegens TRANSVOLANDO, S.L. aansprakelijk voor de vergoeding van de schade die als gevolg van deze annulering is veroorzaakt.

6. UITVOERING VAN HET BEVEL

6.1. Om onze diensten te kopen, kunt u naar het gedeelte Nu verzenden gaan.

6.2. Het is essentieel dat u zich registreert als gebruiker van de website. U kunt uw verzoek indienen via onze websectie: Nu verzenden, waar u de nodige gegevens kunt verstrekken om uw verzoek te beheren en waarvan de registratie eerder kan worden gedaan als u geen klant bent van TRANSVOLANDO, S.L.

6.3. Wij informeren u dat de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces en de daaropvolgende dienstverlening worden verzameld, zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde bestanden om de levering van managementdiensten voor onze commerciële activiteiten tussen onze bedrijven uit te voeren, in overeenstemming met de organieke wet. 15/1999 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van april 27, 2016, organieke wet 3/2018, van 5 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, van 27 april 2016.

In overeenstemming met organieke wet 15/1999 worden de betrokken partijen geïnformeerd en geven zij toestemming voor de opname van hun gegevens in de al dan niet geautomatiseerde bestanden van TRANSVOLANDO, S.L. naar behoren aangegeven bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (AEPD), en de geautomatiseerde verwerking ervan, evenals de gegevens waaraan TRANSVOLANDO, S.L. toegang heeft als gevolg van het raadplegen, aanvragen of contracteren van een dienst, evenals die verkregen door de opname van de beveiligingscamera’s in de kantoren, en in telefoongesprekken, om alle procedures uit te voeren die nodig zijn voor het verlenen van de diensten gecontracteerd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de beheerdoeleinden van TRANSVOLANDO, S.L. evenals de overdracht ervan aan dochterondernemingen van TRANSVOLANDO, S.L. evenals samenwerkende bedrijven, om de gecontracteerde dienst uit te voeren.

Naast het bovenstaande, en zoals bepaald in de voornoemde organieke wet, heeft u te allen tijde het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet met betrekking tot de persoonsgegevens die in onze bestanden zijn opgenomen. Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, het privacybeleid of de gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met TRANSVOLANDO, S.L. op de volgende manieren: Per post: C/ Empleo, 28 Nave 10 – 28906 Getafe (Madrid – Spanje) Ter attentie van de afdeling Interne Controle of via e-mail administracion@transvolando.es

Tenzij u ons het tegendeel meedeelt, gaan wij ervan uit dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u zich ertoe verbindt ons elke wijziging te melden en dat wij uw toestemming hebben om uw gegevens te verwerken voor de verwerking van uw facturering.

6.4. Als u al klant bent bij TRANSVOLANDO, S.L., kunt u uw bestelling plaatsen door in te loggen en u te identificeren met de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens worden niet openbaar gemaakt. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijke en verantwoorde behandeling van de identiteit en het wachtwoord die u tijdens de registratie als klant hebt verkregen en mag deze niet aan iemand anders doorgeven. U kunt de geregistreerde informatie te allen tijde wijzigen in uw klantenzone. In ditzelfde gedeelte heeft u toegang tot een geschiedenis van uw gecontracteerde diensten. Dit is slechts een raadplegingsgedeelte, maar het beheer ervan is toegestaan, en de gebruiker kan de records verwijderen die hij/zij niet nodig acht om te bekijken.

6.5. Zodra de aanvraagprocedure is voltooid, ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van de aanvraag. Het is van essentieel belang dat de gebruiker tijdens het bestelproces een geldig e-mailadres opgeeft. Als u binnen 24 uur na het einde van de service geen bevestiging ontvangt, neem dan contact op met TRANSVOLANDO, S.L. op het telefoonnummer van de klantenservice 674 34 69 12 of per e-mail info@transvolando.com

6.6. Voordat de dienst wordt verleend, ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van de gevraagde dienst.

6.7. De transportkosten die voortvloeien uit de uitvoering van de bestelling worden tijdens het bestelproces en op de bijbehorende factuur gespecificeerd. Voor meer informatie kunt u sectie 19 van de TRANSPORTVOORWAARDEN VERSIE 14-02-2024 raadplegen, die overeenkomt met Tarieven en betalingen.

Zodra de dienst is verleend, ontvangt de klant de bijbehorende elektronische factuur. Krachtens artikel 63 van wet 3/2014 van 27 maart 2014, Algemene wet ter bescherming van consumenten en gebruikers, houdt aanvaarding van deze specifieke contractvoorwaarden tevens aanvaarding in van de ontvangst van de elektronische factuur. In ieder geval kunt u de gegeven toestemming voor het ontvangen van de elektronische factuur op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres administracion@transvolando.es en de factuur kosteloos op papier aan te vragen, wat nietig is. volledige recht, zoals aangegeven in sectie 19.8 van de VOORWAARDEN VAN TRANSPORT VERSIE 14/02/2024, voor deze specifieke online contractvoorwaarden.

6.8. Om eventuele goederen te versturen dient u rekening te houden met de rubrieken; 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 van de TRANSPORTVOORWAARDEN VERSIE 14-02-2024.

7. BEREKENING VAN DE TRANSITTIJD EN ROUTERING VAN ZENDINGEN

De in Onze publicaties vermelde levertijden houden geen rekening met weekends, openbare of nationale feestdagen, vertragingen veroorzaakt door de douane, vertragingen als gevolg van de naleving van verplichte lokale veiligheidsvoorschriften, of enige andere eventualiteit waarop wij geen invloed hebben. De route en methode die wordt gekozen om uw zending te vervoeren is uitsluitend onze keuze.

8. HERROEPINGSRECHT, TERUGBETALING VAN BETALING

8.1. De klant kan zich terugtrekken uit het contract totdat TRANSVOLANDO de goederen bij de oorsprong heeft opgehaald.

8.2. Opname moet telefonisch worden gedaan op 674 34 69 12 en moet worden bevestigd door het bijbehorende herroepingsformulier in te vullen.

8.3. Als de herroeping geldig wordt uitgeoefend in overeenstemming met het bovenstaande, zal TRANSVOLANDO, S.L. de goederen niet ophalen bij de oorsprong, maar zal de klant de gegenereerde verzend- en herroepingskosten in rekening brengen.

8.4. Indien de klant vervolgens recht heeft op een gedeeltelijke terugbetaling, geldt hiervoor een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van de geldige uitoefening van het herroepingsrecht in tijd en vorm.

8.5. De klant kan zich niet terugtrekken uit het contract na de levering van de zending aan TRANSVOLANDO, S.L. In dit geval zal TRANSVOLANDO, S.L. echter proberen de zending terug te sturen naar de oorsprong, onverminderd haar recht om de zending volledig te factureren, naast de kosten verbonden aan de terugkeer naar de oorsprong en het beheer van de ontijdige terugtrekking.

9. KLACHT

9.1. Als de klant een claim wil indienen, moet hij een e-mail sturen naar het e-mailadres info@transvolando.com.

9.2. Voordat u de claim formaliseert, moet u secties 18 en 19 van de TRANSPORTVOORWAARDEN VERSIE 02/14/2024 raadplegen.

10. JURISDICTIE

U en TRANSVOLANDO, S.L. stemmen ermee in om alle geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot de interpretatie en de naleving van deze bijzondere voorwaarden van online contracteren voor te leggen aan de Transport Arbitragecommissie van Madrid. Indien voornoemde arbitragecommissie zich onbevoegd verklaart om van de zaak kennis te nemen, onderwerpen de partijen zich (na afstand te hebben gedaan van elke andere rechtsmacht die hun toekomt) uitdrukkelijk aan de hoven en rechtbanken van de stad Madrid.

Scroll naar boven
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?