Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene vervoersvoorwaarden

Vervoersvoorwaarden Lange versie (08-2019)

 1.  DEFINITIES

De volgende definities zullen worden toegepast op de onderstaande voorwaarden die van toepassing zijn op deze vervoerovereenkomst.

"Wij ons"

"Onze" en TRANSVOLANDO

Transvolando, SL, de bedrijven van de genoemde groep (“Transvolando”) en zijn werknemers, agenten, correspondenten en personen ten laste.
"Jij en jouw)" Lader, verzender of ontvanger van de goederen, naargelang het geval.
"Vervoer" Transport zelf en operaties en gerelateerde activiteiten van bredere inhoud die, waar van toepassing, eromheen ligt.
"Verzending" Merchandise die de verlader tegelijkertijd aan de vervoerder levert voor transport en levering aan één ontvanger, van één laadplaats naar één plaats van bestemming.
"Pakket" Elke materiële eenheid van gedifferentieerde lading waaruit de te vervoeren goederen bestaan, ongeacht hun volume, afmetingen en inhoud.
"Andere diensten" Diensten van de figuur van de vervoerder; Andere diensten dan het transport zelf, zoals opslag, classificatie, montage, verpakking, installatie, toegevoegde waarde.
"Verboden artikelen" Koopwaar of materiaal waarvan het vervoer bij wet, regel of regelgeving is verboden in een van de landen waardoor of waarover het vervoer zou plaatsvinden.
 1. DE PARTIJ MET WIE U HET CONTRACT AANSLUIT

Het vervoerscontract wordt afgesloten met het bedrijf TRANSVOLANDO, SL of met haar dochteronderneming of gelieerde onderneming die uw inzending accepteert.

U stemt ermee in dat we het transport geheel of gedeeltelijk uitbesteden onder de voorwaarden die wij passend achten.

 1. AANVAARDING DOOR U VAN ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door uw zending aan ons af te leveren en zelfs in het geval dat u deze niet ondertekent, accepteert u de algemene voorwaarden die zijn vastgelegd in het vervoerscontract en doet u dit zowel namens uzelf als namens derden die mogelijk belang hebben bij de Verzending. Door uw inzending aan ons te bezorgen, gaat u er verder mee akkoord dat onze algemene voorwaarden niet alleen kunnen worden ingeroepen door: TRANSVOLANDO, SL, maar ook door een andere persoon of bedrijf die we hebben uitbesteed om uw zending op te halen, te vervoeren of af te leveren.

Geen van onze medewerkers, agenten of correspondenten is bevoegd om deze algemene voorwaarden op te schorten, te wijzigen of te wijzigen. Als ze in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, zijn Uw mondelinge of schriftelijke instructies niet-contractueel en binden ze ons niet.

 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET CONTRACT

4.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het vervoer van uw zending, ongeacht de aard van ons contract.

4.2.      Door een contract met ons aan te gaan met betrekking tot het vervoer van goederen, stemt u ermee in dat:

– De overeenkomst is een overeenkomst voor het vervoer van goederen over de weg indien het vervoer daadwerkelijk over de weg plaatsvindt;

– Het contract is een luchtvrachtcontract als het transport daadwerkelijk door de lucht wordt uitgevoerd.

– De overeenkomst is een overeenkomst voor het zeevervoer van goederen indien het vervoer over zee plaatsvindt.

– De overeenkomst is een overeenkomst tot het verrichten van Overige Diensten indien deze betrekking heeft op andere diensten dan vervoer.

 1. GEVAARLIJKE GOEDEREN / VEILIGHEID

5.1.      Behalve in de omstandigheden uiteengezet in paragraaf 5.2 en 5.3, vervoeren of verlenen wij geen andere diensten met betrekking tot goederen die wij (naar eigen goeddunken) beschouwen of classificeren als gevaarlijk volgens onder meer de technische instructies van de luchtvaartorganisatie International Civil Service (ICAO), International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG), Europese overeenkomst met betrekking tot het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of enige andere nationale of internationale regelgeving van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen of Overige Diensten bemiddeld of direct aangesloten of daarmee verband houdend.

5.2.      Alleen als u de kwalificatie van goedgekeurde klant verkrijgt (waarvoor u contact moet opnemen met onze dichtstbijzijnde delegatie) kunnen we af en toe en discreet overgaan tot het accepteren van gevaarlijke goederen voor transport of als een object van Andere Diensten. Uw Zending is in ieder geval onderhevig aan een toeslag en moet voldoen aan de toepasselijke regelgeving (zie clausule 5.1) en Onze eigen vereisten. Onze dichtstbijzijnde delegatie zal u alle nodige aanvullende details bezorgen.

5.3.      Bepaalde gevaarlijke goederen zijn vrijgesteld van de goedgekeurde klantvereisten. Details kunnen worden verkregen bij de delegatie van TRANSVOLANDO, dichtstbijzijnde SL.

5.4.      Wanneer u onze vrachtbrief invult of uw zending bij ons aflevert, garandeert u stilzwijgend en onder uw verantwoordelijkheid dat de zending geen verboden items bevat die zijn vermeld in bijlage 17 ICAO of in andere nationale of internationale regelgeving. Daarnaast dient U een volledige omschrijving van de inhoud van de Zending te geven in de vrachtbrief, of begeleidend document, zonder dat dit U van aansprakelijkheid ontslaat.

5.5.      U geeft ons toestemming om uw inzendingen te onderwerpen aan beveiligingscontroles, inclusief het gebruik van röntgenapparatuur, explosievendetectoren of andere beveiligingscontrolemethoden; Evenzo machtigt u ons om uw zending en de pakketten die het voorwerp uitmaken van transport te openen en te onderzoeken.

5.6.      U verklaart dat u de zending heeft voorbereid voor vervoer, of voor de uitvoering van enige andere dienst door ons, in beveiligde faciliteiten, door medewerkers van uw trust die door u zijn ingehuurd; dat de Zending is beschermd tegen ongeoorloofde inmenging tijdens de voorbereiding, opslag en Vervoer onmiddellijk voordat Wij de Zending voor vervoer of voor de uitvoering van Andere Diensten door Ons accepteren.

5.7. We accepteren geen Zendingen die Verboden Artikelen bevatten.

5.8.      Het kan zijn dat we informatie, inclusief persoonsgegevens van uw zendingen, moeten verstrekken of delen met zowel de autoriteiten van de landen van bestemming als met de autoriteiten van de landen van doorvoer, om redenen van controle omduazwart en/of beveiliging. In een dergelijk geval machtigt u ons om dergelijke informatie en gegevens te verstrekken.

 1.  EXPORTCONTROLES

6.1.      Als enige partij die hiervoor verantwoordelijk is, garandeert u volledige en tijdige naleving van alle toepasselijke wetgeving inzake exportcontroles, waaronder, ter illustratie, de voorschriften en regels die ongeoorloofde handel in militaire en strategische goederen en diensten verbieden, evenals overeenkomsten of financiële transacties met bepaalde personen en entiteiten in landen waarnaar uw zendingen kunnen worden vervoerd, of voorschriften en regels die voorwaarden stellen waaronder bepaalde technologieën, informatie of producten mogen worden vervoerd naar, van of door een land waarnaar uw Zending kan bezorgd worden.

6.2. U garandeert dat u geen zending bij ons zult afleveren als u of een van de partijen die daarbij betrokken zijn, is opgenomen in een lijst van de sanctieprogramma's van de Verenigde Naties, of enig ander nationaal of regionaal programma dat de gedetailleerde programma's aanvult of uitvoert, evenals dan enig lid dat is vermeld in de verordeningen inzake autonome maatregelen.

6.3. U stemt ermee in om zendingen te identificeren die onderworpen zijn aan wettelijke controles vóór export, en om ons de informatie en documentatie te verstrekken die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving.

6.4. U bent verantwoordelijk voor, en draagt ​​de kosten van, het onderzoeken en verkrijgen van de benodigde licenties en vergunningen voor het vervoer van Uw Zending, evenals het verzekeren van de geschiktheid van de geadresseerde om de Zending in ontvangst te nemen, in overeenstemming met de wetten van het land van oorsprong. , bestemming en elk ander land dat jurisdictie kan claimen over de Zending,

6.5. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw handelen of nalaten in verband met de wetten van exportcontroles, sancties, beperkende maatregelen of embargo's.

 1. INSPECTIERECHT

U stemt in met Ons of enige overheidsinstantie, inclusief:duanas en veiligheid, kunnen we uw zending op elk moment openen en inspecteren.

 1.  BEREKENING DOORVOERTIJD EN ROUTEBESCHRIJVING VAN ZENDINGEN

De levertijden aangegeven in Onze publicaties zijn niet het weekend, feestdagen of nationale feestdagen, vertragingen veroorzaakt door eenduanas, vertragingen die te wijten zijn aan de naleving van verplichte lokale beveiligingsvereisten, of elke andere gebeurtenis buiten onze controle. Het bepalen van de reisroute en de wijze van vervoer van uw zending is geheel onder onze verantwoordelijkheid.

 1.  KANTOOR VAN TOTDUANAS

9.1.      U benoemt ons als uw vertegenwoordiger met als enig doel verzending en verzending naar:duanummers van uw zending. Evenzo wijst u ons aan als geadresseerden van de goederen voor zover nodig, zodat we deze taak kunnen uitbesteden. Indien enige autoriteit AduaAls u voor deze doeleinden aanvullende documentatie nodig heeft, is het uw verantwoordelijkheid om deze op uw kosten en zo snel mogelijk aan ons te verstrekken.

9.2.      U garandeert dat alle export- en importverklaringen en informatie die aan Ons worden verstrekt over de Zending waar en correct zijn. U weet en aanvaardt dat het afleggen van valse of frauduleuze verklaringen over de Zending of de inhoud ervan u blootstelt aan een civiele claim en, indien van toepassing, aan een strafrechtelijke vervolging, procedures waarin de inbeslagname en verkoop van de goederen kan worden overeengekomen. We kunnen u af en toe en naar eigen goeddunken helpen bij het invullen van de documentatie om:duazoals vereist, met dien verstande dat een dergelijke samenwerking wordt verstrekt onder uw eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. U stemt ermee in ons te vrijwaren en, indien van toepassing, ons schadeloos te stellen als gevolg van een claim die tegen ons kan worden ingediend op basis van de informatie die u aan ons hebt verstrekt. U neemt en bent verantwoordelijk voor de kosten die wij maken met betrekking tot het voorgaande, inclusief de verwerkingskosten die wij u in rekening brengen voor het leveren van de diensten waarnaar in deze clausule wordt verwezen.

9.3.      De feitelijke afzender, afzender en geadresseerde van de zending zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van alle rechten, belastingen (inclusief btw, indien van toepassing), boetes en boetes, magazijnkosten of andere kosten gemaakt voor TRANSVOLANDO, SL omdat hij niet de juiste documentatie heeft verstrekt en/of niet de benodigde licentie of vergunning heeft verkregen. Dezelfde hoofdelijke aansprakelijkheid geldt voor de kosten van de behandeling van de claim. U stemt ermee in om op Ons eerste verzoek een adequate en voldoende garantie te geven om op deze begrippen te reageren.

9.4.      Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de duur van de verzending naar:duanero/import/export van de zending, niettegenstaande dat we proberen de procedures te versnellen voor zover wettelijk mogelijk.

9.5.      U verleent ons uw machtiging tot alle bevoegdheden die zijn opgenomen in bijlage I van de resolutie van 5 maart 2015 (BOE nr. 65 17 maart 2015), als indirecte vertegenwoordigers voor een enkele aangifte van verzending, zijnde het nationale toepassingsgebied ervan.

 1. VERKEERDE ADRESSEN EN POSTBUSSEN

10.1.      Als we de levering van een Zending niet kunnen uitvoeren omdat het adres vermeld in het transportcontract onjuist is, zullen we contact met u opnemen en redelijke inspanningen leveren om het incident te corrigeren en de levering te voltooien, waarbij we, indien van toepassing, de bijbehorende extra kosten factureren.

10.2.      We accepteren geen zendingen die bestemd zijn voor postbussen, behalve in een bepaald aantal landen (de lijst is beschikbaar in de delegatie van TRANSVOLANDO, SL die de zending accepteert) en op voorwaarde dat we het telefoonnummer van de ontvanger krijgen; In het geval dat we niet in staat zijn om de levering naar de postbus te doen, stemt u ermee in dat wij de zending per aangetekende post naar de geadresseerde sturen, waarbij de levering wordt geacht te zijn gedaan op vertoon van het verzendbewijs.

 1. LEVERING VAN UW ZENDINGEN

11.1.      In gevallen waarin de levering van de zending om welke reden dan ook niet op de bestemming kan worden voltooid, zullen we proberen een briefje achter te laten op het adres van de geadresseerde om aan te geven dat de levering is geprobeerd. Als de levering na een tweede poging niet kan worden voltooid of als de geadresseerde de zending weigert, zullen we proberen contact met u op te nemen om overeenstemming te bereiken over de meest geschikte manier om verder te gaan. De kosten van terugzending, retournering of vernietiging, evenals Onze kosten en kosten (indien van toepassing) die worden gegenereerd door de derde en volgende leveringspogingen of enige andere overeengekomen maatregel, zijn voor uw rekening. Als we geen instructies ontvangen binnen een redelijke tijd na de tweede poging om de zending af te leveren, stemt u in met de vernietiging of verkoop van de zending, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting of aansprakelijkheid jegens u. 

instructies speciaal levering

11.2. U of de ontvanger van een Zending kan ons speciale instructies geven (via de website van TRANSVOLANDO, SL of op enige andere manier), om de Zending op een andere locatie of bij een andere persoon af te leveren (bijvoorbeeld bij een buur en/of een buurtadres), of de ontvanger kan aangeven dat hij de Zending wil ophalen op een door ons goedgekeurde locatie. We zijn niet verplicht om dergelijke instructies op te volgen, maar als we dat wel doen, zijn de volgende clausules van toepassing:

11.2.1. Het volstaat om de levering op de plaats van bestemming te bewijzen dat onze leveringsbon de persoon en/of het effectieve leveringsadres vermeldt.

11.2.2. Naleving van uw speciale instructies zal worden uitgevoerd op uw risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid.

11.2.3. Daarom zult u ons vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke advocatenhonoraria en onkosten) die ontstaan ​​als gevolg van het naleven van uw speciale instructies.

11.2.4. Naleving van uw speciale instructies zal resulteren in een vergoeding die u ermee instemt te betalen.

 1. VERPLICHTINGEN

U vertegenwoordigt en garandeert het volgende:

12.1.      De inhoud van de Zending (inclusief, ter illustratie, het gewicht en het aantal pakketten) is naar behoren beschreven in Onze vrachtbrief, is naar behoren geëtiketteerd en het bijbehorende label of de bijbehorende labels zijn door u stevig vastgemaakt op een opvallende plaats aan de buitenkant oppervlak van de Zending, op een voor Ons te allen tijde duidelijk zichtbare wijze;

12.2.      Het volledige adres van de ontvanger, inclusief postcode, is volledig, nauwkeurig en leesbaar genoteerd op Onze vrachtbrief en op een adresetiket dat stevig door U is geplakt op een prominente plaats aan de buitenkant van de zending, te allen tijde duidelijk zichtbaar voor Ons;

12.3.      De inhoud van de zending is veilig en zorgvuldig door u verpakt om ze te beschermen tegen de normale risico's die gepaard gaan met het vervoer of onze uitvoering van andere diensten; inclusief de processen die verband houden met hun mechanische behandeling (sortering);

12.4.      U hebt het juiste gewicht van de Zending aangegeven en U zult Ons voorzien van alle speciale apparatuur, indien van toepassing, die nodig is om de Zending op en van Onze voertuigen te laden of te lossen;

12.5.      U hebt stevig een "ZWAAR GEWICHT"-label aangebracht op een prominente plaats op het buitenoppervlak van elk pakket dat meer dan 30 kg weegt, op een manier die te allen tijde duidelijk voor ons zichtbaar is;

12.6.      De inhoud van de Zending is niet onderworpen aan IATA-, ICAO-, IMDG- of ADR-beperkingen, noch zijn het verboden artikelen, en noch u, noch de geadresseerde is een persoon of organisatie met wie wij of u wettelijk of wettelijk verboden of beperkt zijn om zaken te doen ;

12.7.      Je verstrekt ons de eventueel noodzakelijke declaraties over gevaarlijke stoffen, correct en nauwkeurig opgesteld en in overeenstemming met alle toepasselijke wet-, regelgeving en regelgeving;

12.8.      Wanneer u ons hebt gevraagd om te innen bij de ontvanger of een derde partij, en de ontvanger of derde partij ons niet betaalt, zult u onze factuur onmiddellijk volledig betalen, samen met administratiekosten, binnen zeven dagen na uitgifte van de factuur. ;

12.9.      Alle toepasselijke wet- en regelgeving is nageleefd;

12.10.      U heeft er op eigen risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid voor gezorgd dat alle documentatie met betrekking tot de Zending voldoet aan alle eisen waaraan uw Transport is onderworpen;

12.11.      U heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om te voldoen aan alle cverdragen, richtlijnen en wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, inclusief, indien mogelijk, versleuteling van persoonsgegevens om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen in geval van verlies of verkeerde levering van een zending;

12.12.      De waarde van de Zending is niet hoger dan 25.000 euro;

12.13.      U stelt ons vrij van aansprakelijkheid en vrijwaart ons tegen acties van derden die voortvloeien uit uw mate van naleving van de voorgaande garanties, waarbij u ons vrijwaart voor schade, verliezen en kosten, inclusief juridische kosten, die wij maken met betrekking tot u of met betrekking tot een andere persoon. om die reden.

 1. GRENZEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID

Verantwoordelijkheid in transportdiensten

13.1.      Overeenkomstig hetgeen hierna in bepaling 14 is bepaald, zal onze verantwoordelijkheid in het kader van het Vervoer worden ingericht conform de ter zake te allen tijde dwingende regelgeving. A) Ja:

13.1.1.      Als het vervoer van uw zending geheel of gedeeltelijk door de lucht wordt uitgevoerd en als laatste bestemming of tussenstop in een ander land dan het land van herkomst het Verdrag van Warschau van 1929 of het Verdrag van Warschau gewijzigd door het Haags Protocol van 1955 en/of het Montreal Protocol nr. 4 van 1975, of het Verdrag van Montreal van 1999, zoals dwingend van toepassing. Deze internationale verdragen regelen en beperken onze aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of vertraging van uw zending tot een bedrag van 19 bijzondere trekkingsrechten per kilo.

13.1.2.      Als uw zending geheel of gedeeltelijk over de weg wordt vervoerd binnen, naar of van een land dat partij is bij het Verdrag van 1956 voor het internationale vervoer van goederen over de weg (“CMR”), is onze aansprakelijkheid voor verlies of schade aan uw zending of aangetast deel daarvan wordt beheerst door de CMR en is beperkt tot het bedrag van 8,33 bijzondere trekkingsrechten per kilo. In het geval van vertraging waarbij u ons kunt bewijzen dat u daardoor schade heeft geleden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van het bedrag dat u ons als vergoeding voor vervoer heeft betaald met betrekking tot die zending of het deel daarvan dat het verlies hebben geleden. vertraging.

13.1.3.      Indien het vervoer van Uw Zending geheel of gedeeltelijk over de weg plaatsvindt binnen een land dat geen deel uitmaakt van de CMR, of tussen twee landen die geen deel uitmaken van de CMR, is onze aansprakelijkheid voor verlies of schade aan Uw Zending of een deel van die daarop betrekking heeft, wordt geacht te zijn beheerst door de CMR en is beperkt tot het bedrag van 8,33 bijzondere trekkingsrechten per kilo. In het geval van vertraging waarin u ons kunt bewijzen dat u hierdoor schade heeft geleden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de terugbetaling van het bedrag dat u ons hebt betaald als vergoeding voor vervoer met betrekking tot die zending of het deel daarvan dat vertraging zou hebben geleden.

13.1.4.      Conform hetgeen hierna in artikel 14 is bepaald, zal onze verantwoordelijkheid in het kader van Binnenlands Vervoer worden ingericht conform de ter zake te allen tijde dwingende regelgeving. Als het binnenlandse transport van uw Zending bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk over de weg wordt uitgevoerd op de datum van publicatie van deze voorwaarden, zijn de Wet op het landtransportcontract en andere daarmee samenhangende voorschriften van toepassing.

13.2.      Behoudens de bepalingen van de volgende clausule 14, is onze aansprakelijkheid jegens u in ieder geval beperkt tot 10.000 euro per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak van schade, of in geval van verlies of beschadiging van een Zending, tegen de lagere marktwaarde of reparatiekosten van de Zending of het aangetaste onderdeel, met in beide gevallen een maximum van 3,40 euro per kilo met een maximum van 10.000 euro per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen.

 1. UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1.      Wij zijn niet aansprakelijk voor inkomstenderving, winstderving, marktverlies, verlies van reputatie, verlies van klanten, verlies van gebruik, verlies van zakelijke kansen, zelfs als we ons ervan bewust waren dat dergelijke schade of verlies kan voortvloeien uit enige gevolgschade , accessoire (winstderving) of voor verlies van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot contractbreuk, nalatigheid, opzettelijk handelen of nalaten.

14.2.      Wij zijn niet aansprakelijk voor schending van onze verplichtingen jegens u.

als gevolg van:

14.2.1.      Oorzaken buiten onze controle, zoals (maar niet beperkt tot):

– Overmacht, bijvoorbeeld: aardbevingen, cyclonen, stormen, overstromingen, brand, ongedierte, mist, ijs, enz.

– Overmacht, bijvoorbeeld oorlogen, ongevallen, terreurdaden, stakingen, embargo's, atmosferische verschijnselen, plaatselijke geschillen of burgerlijke onlusten;

– Nationale of lokale wijzigingen in de lucht- of landtransportnetwerken en mechanische problemen in de transportmiddelen of machines;

– Verborgen gebreken of verborgen gebreken in de inhoud van de zending;

– Strafbare feiten van derden zoals diefstal en brandstichting.

14.2.2.      Uw handelen of nalaten of dat van derden zoals:

– Uw schending (of die van een derde partij met recht of belang bij de Zending) van de verplichtingen onder deze algemene voorwaarden, in het bijzonder van de garanties die zijn vastgelegd in clausule 12;

– Handelingen of nalatigheden van functionarissen of medewerkers van eenduanas, beveiliging, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens of overheden.

14.2.3.      Opname van verboden item(s) in uw zending, zelfs als we een dergelijke zending ten onrechte hebben geaccepteerd.

14.2.4.      Onze weigering om namens u illegale betalingen te doen.

 1. PRODUCTEN MET GEGARANDEERDE LEVERTIJD

Met betrekking tot producten met een gegarandeerde levertijd, als wij uw zending niet binnen de overeengekomen periode leveren, en als ons falen niet is veroorzaakt door een van de in artikel 14.2 beschreven gevallen, en als u ons op de hoogte stelt van uw claim in overeenstemming met punt 19, brengen we de bezorgservice die we daadwerkelijk leveren in rekening (bijv. vóór 9 uur) in plaats van de vermelde prijs in rekening te brengen voor de service die u bij ons hebt besteld (bijv. vóór 00 uur).

 1.  WAARDEVOLLE SPULLEN

Waardevolle voorwerpen zoals edelstenen, edele metalen, juwelen, geld, verhandelbare instrumenten, onbeschermde meubels, glas of keramiek, kunstvoorwerpen, antiek en belangrijke documenten, bijvoorbeeld paspoorten, aandelen- en optieaanbiedingen en aankoopcertificaten, mogen niet worden verzonden via onze transportnetwerk als een dergelijk systeem omvat het gebruik van mechanische behandeling en geautomatiseerde sorteerapparatuur, samen met meerdere voertuigtransfers. Indien u ons desondanks het transport van dit soort goederen toevertrouwt en wij uw bestelling aanvaarden, voeren wij deze uit onder uw verantwoordelijkheid en op eigen risico.

 1.  VERZEKERING

17.1.      U kunt een verzekering afsluiten voor de totale waarde van de inhoud van de zending (andere zending dan documenten) door het overeenkomstige vakje op de vrachtbrief in te vullen en het toepasselijke tarief te betalen voor dekking tegen alle risico's van verlies en schade tijdens het transport. 25.000 euro per zending. Wanneer de waarde van de zending meer dan 25.000 euro bedraagt, is onze voorafgaande toestemming vereist alvorens deze te contracteren. Er is geen verzekering beschikbaar voor edelstenen, edele metalen, laptops, plasma- of lcd-schermen, sieraden, geld, glaswerk, porselein, kunstvoorwerpen, antiek, documenten of films, opnamen, schijven, geheugenkaarten of enig ander apparaat voor het transport van gegevens of afbeeldingen . Als u bovengenoemde goederen verzendt, raden wij u aan zelf een verzekering af te sluiten.

17.2.      U kunt een verzekering afsluiten voor de kosten van reconstructie, reproductie of herdruk (inclusief materiaalkosten (bijv. papier) plus redelijke arbeidskosten) van uw documenten door het bijbehorende vak op de vrachtbrief in te vullen en de toepasselijke vergoeding voor dekking tegen alle risico's te betalen van verlies en beschadiging tijdens het transport voor een maximum van 500 euro per zending. Deze verzekering is alleen beschikbaar voor een lijst met documenten op de lokale website van het land waar TRANSVOLANDO, SL accepteert uw zending voor transport.

17.3.      De vorige verzekeringen (17.1 en 17.2) (i) dekken geen gevolgschade (zie 13.1) of vertraging in de levering of wanneer de schade het gevolg is van een schending van hun verplichtingen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en (ii) ze zijn niet Beschikbaar voor een beperkt aantal landen. Voor een lijst van deze landen en/of meer informatie over verzekeringsvoorwaarden en dekking kunt u contact opnemen met onze klantenservice of de lokale website raadplegen van het land waar TRANSVOLANDO, SL accepteert uw zending voor transport.

 1.  CLAIMSPROCEDURE

Als u een claim wilt indienen voor een verloren, beschadigde, vertraagde of andersoortige zending, moet u de toepasselijke verdragen en wetten en de volgende procedures naleven, of wij behouden ons het recht voor om uw claim te weigeren:

18.1.      U moet het verlies, de beschadiging of de vertraging binnen 21 dagen (i) na ontvangst van de Zending, (ii) vanaf de datum waarop de Zending had moeten worden afgeleverd, of (iii) vanaf de datum waarop de Zending er redelijkerwijs aanwezig is, aan ons melden. bewijs was van het verlies, de beschadiging of de vertraging in het geval van een claim met betrekking tot Overige Diensten, tenzij het een nationaal transport was, in welk geval de claim binnen 7 dagen moet worden ingediend.

18.2.      U moet uw claim documenteren door ons binnen 21 dagen na kennisgeving van uw claim alle relevante informatie over de verzending en het verlies, de schade of de opgelopen vertraging te sturen.

18.3.      Wij zijn niet verplicht om op claims in te gaan totdat de vrachtprijs is betaald en u niet het recht hebt om het bedrag van uw claim af te trekken van de vrachtprijs;

18.4.      AWe gaan ervan uit dat de zending in goede staat is afgeleverd, tenzij de ontvanger de schade op onze leveringsbon heeft genoteerd toen hij de zending accepteerde. Om een ​​schadeclaim in behandeling te kunnen nemen, moet de inhoud van uw zending en de originele verpakking aan ons ter inzage worden gegeven;

18.5.      STenzij anders bepaald in enige toepasselijke bepaling en/of wet, vervalt uw recht om schadevergoeding te vorderen, op voorwaarde dat er geen rechtsvordering wordt ingesteld binnen een jaar na ontvangst van de verzending of vanaf de datum waarop de verzending verschuldigd was. datum waarop het transport is beëindigd of als de claim betrekking heeft op andere diensten binnen één jaar vanaf de datum waarop u redelijkerwijs op de hoogte had moeten zijn van het verlies, de beschadiging of de vertraging;

18.6.      EIn het geval dat wij de claim geheel of gedeeltelijk accepteren, garandeert u ons dat uw verzekeringsmaatschappij of enige andere derde partij die belang heeft bij de verzending afstand heeft gedaan van alle rechten, vergoedingen of vergoedingen waarop u mogelijk recht hebt door subrogatie of door een andere titel;

18.7.      EDe zending wordt pas als verloren beschouwd als er minimaal 30 dagen zijn verstreken vanaf de dag dat u ons op de hoogte stelt van de niet-levering. Een kortere termijn kunnen wij schriftelijk met u overeenkomen.

 1.  TARIEVEN EN BETALINGEN

19.1.      U stemt ermee in ons de prijs van het transport (inclusief toeslagen) te betalen tussen de punten vermeld in deze vrachtbrief, evenals de eventuele belasting over de toegevoegde waarde die op het transport wordt geheven, binnen een periode van 7 dagen vanaf de datum van de factuur die wordt getrokken zonder inhouding, aftrek, tegenvordering of vergoeding.

19.2.      U doet afstand van uw recht om facturen te betwisten als u niet binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar maakt.

19.3.      De transportprijs wordt berekend in overeenstemming met Onze huidige Tarieven, met toepassing van de Tarieven die overeenkomt met Uw Zending of, in voorkomend geval, in overeenstemming met de Tarieven die met U zijn overeengekomen, op een bepaalde manier. Onze actuele tarievenlijst kunt u opvragen bij elk van onze vestigingen in het land waar de zending wordt gefactureerd.

19.4.      We brengen kosten in rekening op basis van het werkelijke gewicht van de zending of het volumetrische gewicht, waarbij we het grotere gewicht in rekening brengen; het volumetrische gewicht wordt berekend volgens de vergelijking door volumetrische conversie die in onze tarievenlijst verschijnt. We kunnen het gewicht en/of het volume en/of het aantal artikelen in uw zending controleren en als we constateren dat er een discrepantie is tussen het aangegeven gewicht en/of het volume en/of het aantal artikelen, stemt u ermee in dat het gewicht en/of/of of het volume en/of het aantal artikelen dat wij vaststellen mogen voor onze berekeningen worden gebruikt.

19.5.      Alle invoerrechten, btw op de goederen en alle andere heffingen die ter gelegenheid van de zending worden gemaakt, moeten bij levering worden betaald. Als de ontvanger van de zending weigert te betalen, stemt u ermee in dit bedrag volledig te betalen binnen 7 dagen na onze kennisgeving dat de ontvanger van de zending niet heeft betaald.

19.6.      U stemt ermee in dat wij u rente in rekening kunnen brengen over facturen die niet binnen 7 dagen na de factuurdatum zijn betaald, tegen een tarief van 6% boven het basistarief van de Europese Centrale Bank tot de volledige en definitieve betaling van de bijbehorende factuur. U stemt ermee in redelijke en passende kosten te betalen voor het innen van facturen die niet binnen zeven dagen na de factuurdatum zijn betaald.

19.7.      De tarieven voor huis-aan-huisleveringen die in onze huidige tarievenlijst staan, zijn inclusief een voorziening voor eenvoudig papierwerk vanaf aduana; We behouden ons het recht voor om extra administratiekosten in rekening te brengen wanneer, om ons in staat te stellen uw zending bij de ontvanger af te leveren, de inklaring van eenduanas vereist overmatige arbeid die veel tijd kost. Daarom kunnen er in sommige landen met complexe verzendprocessen extra kosten van toepassing zijn.duana; Dergelijke kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, zendingen waarvoor:

19.7.1.      formele verklaringen vanduanas met betrekking tot meer dan drie verschillende geslachten;

19.7.2.      banden metduabenodigdheden, of de noodzaak om goederen onder een borgsom te leveren aan:duanee;

19.7.3.      tijdelijke invoer;

19.7.4.      verzendingen waarbij een andere overheidsafdeling betrokken is dan de bevoegdheid omduazwart.

In veel landen kunnen wij namens de importeur rechten, belastingen, boetes of andere verplichtingen vooruitbetalen; Wanneer deze aanvullende service wordt uitgevoerd, wordt de ontvanger lokale administratiekosten in rekening gebracht en bent u verantwoordelijk voor uw betaling als de uiteindelijke ontvanger de betaling weigert.

In het geval dat u ons andere betalingsinstructies heeft gegeven of met de ontvanger van de zending of met een derde bent overeengekomen dat zij degenen zijn die onze vergoedingen en/of eventuele rechten, belastingen, verplichtingen, boetes, heffingen, onkosten, en toeslagen die wij zouden hebben moeten betalen ter gelegenheid van de zending, als de ontvanger of die derde partij weigert ons onze kosten voor het vervoer te betalen of ons een van de genoemde bedragen terug te betalen, stemt u ermee in om ons te betalen bedragen binnen de zeven dagen vanaf de datum waarop wij u op de hoogte stellen van de weigering van de betaling. In elk geval, TRANSVOLANDO kan de levering van de goederen weigeren, tenzij betaling met voldoende zekerheid is gegarandeerd.

19.8.      Onze vergoeding is exclusief een kopie van het Bewijs van Aflevering (POD) of andere aanvullende documenten.

19.9.      Waar toegestaan ​​door de wet, is onze standaardmethode voor het presenteren van facturen elektronische facturering. In het geval dat u het gebruik van papieren facturering aanvraagt ​​of vereist, behouden wij ons het recht voor om administratieve kosten in rekening te brengen om deze service te verlenen.

19.10.      Onze facturen moeten worden betaald in de valuta die op de factuur is vermeld of, in sommige gevallen, in de lokale valuta, berekend op basis van de door ons opgegeven wisselkoersen.

19.11.      We hebben te allen tijde een algemeen pandrecht op al uw inzendingen die we in ons bezit hebben, met het recht om uw inhoud te verkopen en de prijs die we hebben verkregen te behouden tegen alle bedragen die u ons mogelijk verschuldigd bent voor eerder geleverde inzendingen.

19.12.      U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle rechten, belastingen en heffingen, inclusief aanvraagstempels in Transport en andere diensten, evenals in alle documentatie aanduanodig, inclusief de vrachtbrief.

 1. UW VRIJWARING AAN UW WERKNEMERS

U stemt ermee in ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, claims, aansprakelijkheden of acties die direct of indirect voortvloeien uit de beëindiging, selectieve herhuur of overdracht van:

20.1.      Onze medewerkers die zijn toegewezen of toegewijd aan de diensten die wij u aanbieden; of

20.2. een werknemer of voormalige werknemer van u; een van beide

20.3.      een leverancier of voormalige leverancier van u; of

20.4.      elke derde partij die kunnen voortvloeien uit de commerciële relatie tussen u en ons, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de richtlijn betreffende verworven rechten van de Europese Gemeenschap (77/187/EEG, gewijzigd door richtlijn 2001/23/EG) of onder nationale wetgeving die genoemde richtlijn toepast, of onder andere toepasselijke arbeidswetgeving.

 1.  GEGEVENSBESCHERMING

21.1.      De klant is verantwoordelijk voor het leveren van TRANSVOLANDO volledige en actuele informatie over de namen en adressen van haar klanten, naar wie en van wie de Zendingen moeten worden vervoerd.

21.2.      De Klant erkent dat, op basis van deze Voorwaarden, de informatie van zijn klanten (indien van toepassing) wordt verstrekt aan: TRANSVOLANDO door de Klant, waarvan een deel verwijst naar informatie van een identificeerbare persoon. De Klant erkent dat: TRANSVOLANDO heeft een eigen verantwoordelijkheid voor de verwerking en zal daarom samen met de Klant worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke (of gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke).

21.3.      Mogelijk wordt u gevraagd om TRANSVOLANDO om informatie, waaronder persoonsgegevens met betrekking tot de zending, te delen met de autoriteiten van het land van herkomst en bestemming van de zending of de autoriteiten van het land van doorvoer om redenen van eenduanas en/of beveiliging.

 1.  WET EN JURISDICTIE

22.1.      In het geval dat deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, zal deze ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de overige bepalingen van dit vervoerscontract, deze algemene voorwaarden of de rest van de documenten, inclusief het cognossement, die van kracht blijven .

22.2.      Tenzij bepaald door een toepasselijk verdrag, zullen conflicten die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee verband houden, worden voorgelegd aan de wetten en rechtbanken van het land waar de dochteronderneming, filiaal of filiaal van TRANSVOLANDO, SL die de zending heeft geaccepteerd.

22.3.      In het geval dat er een geschil ontstaat over de interpretatie en uitvoering van deze algemene contractvoorwaarden, zullen beide partijen zich onderwerpen aan de Arbitragecommissie van Madrid. Indien de bovengenoemde arbitragecommissie zich onbevoegd verklaart om de zaak te behandelen, zullen de partijen zich onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van Madrid.

 

Specifieke voorwaarden voor online contracteren

 1.  INFORMATIE VOORAFGAAND AAN HET CONTRACTUELE PROCES

1.1.      Deze webpagina https://transvolando.com Is eigendom van TRANSVOLANDO, SL met CIF B87450003 en fiscaal adres te C/ Esteban Carros, 61 – 28053 Madrid, commercieel handelend onder de merknaam TRANSVOLANDO, SL

1.2.      De bijzondere online contractvoorwaarden regelen de verkoop op afstand tussen: TRANSVOLANDO, SL en de gebruiker of klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder Wet 7/1998 van 13 april betreffende Algemene Contractvoorwaarden, Wet 3/2014 van 27 maart, die de geconsolideerde tekst van de Algemene Wet wijzigt voor de verdediging van consumenten en gebruikers, Koninklijk besluit 1906/1999 van 17 december 1999, dat telefonische of elektronische contracten regelt met algemene voorwaarden, organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, wet 7/ 1996, van 15 januari, betreffende de regulering van de detailhandel, en Wet 34/2002 van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en van elektronische handel. Deze bijzondere voorwaarden prevaleren boven de ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN die op elk moment van kracht zijn in al die aspecten die specifiek specifiek zijn voor de bovengenoemde regelgeving.

1.3.      TRANSVOLANDO, SL behoudt zich het recht voor om de wijzigingen aan te brengen die zij nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving, in deze Bijzondere Voorwaarden. Genoemde wijzigingen kunnen via hun websites worden aangebracht in elke wettelijk toegestane vorm en zijn verplicht gedurende de tijd dat ze op het web worden gepubliceerd en totdat ze geldig worden gewijzigd door volgende.

1.4.      Het doel van de website is het leveren van de diensten beschreven in de VERVOERSVOORWAARDEN.

1.5.      Alle inhoud van het web is in het Spaans.

1.6.      De duur van het contract wordt gekoppeld aan de voltooiing van de gecontracteerde dienst.

1.7.      De klant verklaart als gebruiker uitdrukkelijk de gebruiksvoorwaarden en deze algemene aannemingsvoorwaarden te kennen, te begrijpen en te aanvaarden. Evenzo verklaart u dat u meerderjarig bent en handelingsbekwaam bent om toegang te krijgen tot de websites van TRANSVOLANDO, SL en via hen contracteren.

 

 1.  KENMERKEN, AANBIEDING EN GELDIGHEID VAN DE DIENSTEN

2.1.      De diensten die op onze website worden aangeboden, worden gedetailleerd beschreven in de VERVOERSVOORWAARDEN LANGE VERSIE (08-2019).

2.2.      Tijdens het verzoek van uw bestelling wordt u geïnformeerd over de kenmerken en opties die beschikbaar zijn voor de verzending van de goederen.

2.3.      In het geval van een aangeboden dienst zal deze altijd worden vermeld samen met de essentiële kenmerken, de aanbiedingsprijs en de geldigheid ervan.

2.4.      In overeenstemming met de huidige regelgeving TRANSVOLANDO, SL biedt informatie over al haar diensten, hun kenmerken en prijzen. Echter, TRANSVOLANDO, SL behoudt zich het recht voor om de via haar website aangeboden diensten in te trekken, te vervangen of te wijzigen door simpelweg de inhoud ervan te wijzigen. Op deze manier zullen de diensten die op elk moment door de website worden aangeboden, in elk geval worden beheerst door de algemene contractvoorwaarden die van kracht zijn. Evenzo zal het bedrijf de bevoegdheid hebben om te stoppen met het aanbieden, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, van de toegang tot de bovengenoemde diensten.

 

 1.  VERANTWOORDELIJKHEIDSREGELING VAN TRANSVOLANDO.

Zoals vermeld in de VERVOERSVOORWAARDEN LANGE VERSIE (08-2019), is de verantwoordelijkheid van TRANSVOLANDO, SL is wettelijk geregeld met een dwingend karakter in de huidige wetgeving op transport.

 

 1.  TARIEVEN

4.1.      Alle diensten geven de verkoopprijs aan in euro's en zijn inclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).

4.2.      Als er andere belastingen van toepassing zijn, worden deze tijdens het aanvraagproces aangegeven. Evenzo raden we aan om vóór de formalisering van een verzoek onze sectie te bezoeken: helpen, om de mogelijke vereisten voor de verzending te raadplegen.

 

 1.  BETALEN

De klant kan het bedrag van zijn dienst betalen door een van de volgende manieren te kiezen. Tijdens het aankoopproces dient u uw keuze aan te geven:

5.1. VISA of MASTERCARD creditcard

5.1.1. Alle handelingen waarbij persoons- of bankgegevens worden verzonden, worden uitgevoerd in een beveiligde omgeving, een server op basis van standaard beveiligingstechnologie SSL (Secure Sockets Layer). Alle informatie die u naar ons verzendt, wordt versleuteld via het netwerk verzonden.

5.1.2. Evenzo wordt de informatie over uw creditcard rechtstreeks ingevoerd op de pagina van de bank, in de POS (Bank Point of Sale Terminal) en wordt niet ingevoerd of geregistreerd op een server van TRANSVOLANDO, SL

5.1.3. Bij betaling met een VISA- of MASTERCARD-kaart wordt altijd om de volgende informatie gevraagd: het kaartnummer, de vervaldatum en een validatiecode die overeenkomt met de laatste 3 cijfers van het nummer dat cursief is gedrukt op de achterkant van uw VISA- of MASTERCARD-kaart MASTERCARD, waardoor meer garanties worden geboden over de veiligheid van de transactie.

5.1.4. Deze betaalmethode is alleen geldig op internet.

5.2. Wanneer het bedrag van een aankoop frauduleus of ongepast in rekening is gebracht met behulp van het nummer van een betaalkaart, moet de eigenaar contact opnemen met de leverancier van zijn Visa of Mastercard, zijnde TRANSVOLANDO, SL vrijgesteld van enige aansprakelijkheid voor dergelijke kosten.

5.3. Als de aankoop echter daadwerkelijk door de kaarthouder was gedaan en de terugbetalingsvereiste niet het gevolg was van het uitoefenen van het herroepingsrecht of het ontbindingsrecht en daarom ten onrechte de annulering van de overeenkomstige afschrijving had geëist, zal dat voor rekening van de TRANSVOLANDO, SL tot vergoeding van schade veroorzaakt als gevolg van genoemde annulering.

 

 1. UITVOERING VAN DE BESTELLING

6.1. Om onze diensten af ​​te nemen, kunt u naar de sectie gaan: Nu verzenden

6.2. Het is een essentiële vereiste dat u zich registreert als gebruiker van de website. U kunt uw verzoek indienen via onze websectie: Nu verzenden, waar u de benodigde gegevens voor het beheer van uw verzoek kunt verstrekken en waarvan de registratie eerder kan worden gedaan als u geen klant bent van TRANSVOLANDO, SL

6.3. We informeren u dat de persoonlijke gegevens die tijdens het registratieproces en de daaropvolgende dienstverlening worden verzameld, zullen worden opgenomen in onze geautomatiseerde bestanden om de beheersdiensten van onze commerciële activiteiten tussen onze bedrijven uit te voeren, in overeenstemming met de organieke wet 15/ 1999 van de bescherming van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de organieke wet 15/1999 worden de betrokken partijen geïnformeerd en geven ze hun toestemming. tot het opnemen van uw gegevens in de bestanden, geautomatiseerd of niet, bestaande in TRANSVOLANDO, SL naar behoren aangegeven voor het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD), en naar geautomatiseerde verwerking van hetzelfde als van de gegevens waarop TRANSVOLANDO, SL heeft toegang als gevolg van het raadplegen, aanvragen of contracteren van een dienst, evenals die verkregen door het opnemen van de beveiligingscamera's die zich in de kantoren bevinden en in telefoongesprekken, om zoveel mogelijk procedures uit te voeren die nodig zijn voor de het leveren van de gecontracteerde diensten in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de doeleinden van het beheer TRANSVOLANDO, SL evenals de toewijzing van hetzelfde aan dochterondernemingen de TRANSVOLANDO, SL evenals samenwerkende bedrijven, om de gecontracteerde service uit te voeren.

In aanvulling op het bovenstaande, en zoals voorzien door de eerder genoemde organieke wet, hebt u te allen tijde het recht om de persoonlijke gegevens die in onze bestanden worden aangetroffen, in te zien, te corrigeren, te annuleren en te verzetten. Elk van deze verzoeken moet schriftelijk worden gedaan, door een brief per post te sturen naar het volgende adres: TRANSVOLANDO, SL C/Esteban Carros, 61- 28053 Madrid. Attentie Afdeling Interne Controle of door e-mail beheer@transvolando.com

Zolang u ons niet anderszins op de hoogte stelt, zullen we begrijpen dat uw gegevens niet zijn gewijzigd, dat u ermee instemt ons op de hoogte te stellen van elke wijziging en dat we uw toestemming hebben om ze te behandelen om uw facturering te verwerken.

6.4. Als u al klant bent van TRANSVOLANDO, SL kan uw bestellingsverzoek indienen door in te loggen en uzelf te identificeren met de verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zullen niet openbaar zijn. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en verantwoord behandelen van de identiteit en het wachtwoord verkregen bij de registratie als klant, niet in staat om deze aan een ander over te dragen. U kunt de geregistreerde informatie op elk moment wijzigen in uw klantengedeelte. In dezelfde sectie heeft u toegang tot een geschiedenis van uw gecontracteerde services. Dit is slechts een consultatiesectie, maar het beheer ervan is toegestaan, en de gebruiker kan die records verwijderen die hij niet nodig acht om te bekijken.

6.5. Zodra het aanvraagproces is voltooid, ontvangt de klant een bevestiging hiervan per e-mail. Het is essentieel dat de gebruiker tijdens het bestelproces een geldig e-mailadres opgeeft. Als u binnen 24 uur na het einde van de service geen bevestiging ontvangt, neem dan contact op met: TRANSVOLANDO, SL op het telefoonnummer van de klantenservice 674 34 69 12 of per e-mail info@transvolando. es

6.6. Voorafgaand aan de levering van de dienst ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van de gevraagde dienst.

6.7. De transportkosten die voortvloeien uit de uitvoering van de bestelling worden gedetailleerd tijdens het aanvraagproces en in de bijbehorende factuur. Voor meer informatie, ga naar sectie 19 van de VERVOERVOORWAARDEN LANGE VERSIE (08-2019), overeenkomend met Tarieven en betalingen.

Zodra de dienst is geleverd, ontvangt de klant de bijbehorende elektronische factuur. Krachtens artikel 63 van Wet 3/2014 van 27 maart, de Algemene wet ter verdediging van consumenten en gebruikers, impliceert de aanvaarding van deze bijzondere contractvoorwaarden ook de aanvaarding om de elektronische factuur te ontvangen. U kunt de toestemming voor de ontvangst van de elektronische factuur in ieder geval op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres beheer@transvolando.com, en het kosteloos opvragen van de factuur op papier, zijnde nietig, wat is aangegeven in sectie 19.8 van de VERVOERSVOORWAARDEN LANGE VERSIE (08-2019), voor deze specifieke voorwaarden voor online contracteren.

6.8. Voor de verzending van eventuele goederen dient u rekening te houden met de rubrieken; 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 van de VERVOERSVOORWAARDEN LANGE VERSIE (08-2019).

 

 1.  BEREKENING DOORVOERTIJD EN ROUTEBESCHRIJVING VAN ZENDINGEN

De levertijden aangegeven in Onze publicaties zijn niet het weekend, feestdagen of nationale feestdagen, vertragingen veroorzaakt door eenduanas, vertragingen die te wijten zijn aan de naleving van verplichte lokale beveiligingsvereisten, of elke andere gebeurtenis buiten onze controle. Het reisschema en de methode die worden gekozen om uw zending te vervoeren, zijn uitsluitend naar eigen goeddunken.

 

 1.  HERROEPINGSRECHT, TERUGBETALING VAN BETALING

8.1. De klant kan de overeenkomst herroepen tot: TRANSVOLANDO Haal de koopwaar op bij de plaats van herkomst.

8.2. De opname moet telefonisch worden uitgevoerd op het nummer 674 34 69 12 en moet worden bevestigd door het invullen van de bijbehorende herroepingsformulier.

8.3. Indien de herroeping geldig wordt uitgeoefend in overeenstemming met het bovenstaande, TRANSVOLANDO, SL zal de goederen niet bij de oorsprong ophalen, maar de gemaakte beheerskosten van de Zending en de terugtrekking in rekening brengen bij de klant.

8.4. Als de klant daarna recht heeft op een gedeeltelijke terugbetaling, geldt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van de geldige uitoefening in tijd en vorm van het herroepingsrecht.

8.5. De klant kan zich niet terugtrekken uit het contract na levering van de zending aan: TRANSVOLANDO, SL Echter, in een dergelijk geval, TRANSVOLANDO, zal SL proberen de zending terug te sturen naar de oorsprong, onverminderd haar recht om de zending volledig te factureren, naast de kosten in verband met de terugkeer naar de oorsprong en het beheer van voortijdige herroeping.

 

 1.  CLAIM

9.1. Als de klant een claim wil indienen, moet hij een e-mail sturen naar het e-mailadres info@transvolando. es.

9.2. Voordat u de claim formaliseert, dient u sectie 18 en 19 van de VERVOERSVOORWAARDEN LANGE VERSIE (08-2019) te raadplegen.

 1.  JURISDICTIE

Afzien van enige andere jurisdictie of jurisdictie die daarmee kan overeenkomen door de wet, u en TRANSVOLANDO, SL stemt ermee in om eventuele verschillen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie en naleving van deze specifieke voorwaarden van online contracten voor te leggen aan de Madrid Transport Arbitration Board. Indien de bovengenoemde arbitragecommissie zich onbevoegd verklaart om de zaak te behandelen, onderwerpen de partijen zich uitdrukkelijk (na afstand te hebben gedaan van enige andere jurisdictie die bij wet kan overeenkomen) aan de rechtbanken en tribunalen van de hoofdstad van Madrid.

Kunnen we je ergens mee helpen?