WETTELIJKE KENNISGEVING

I. Algemene informatie

IDENTIFICATIEGEGEVENS EN EIGENDOM

Houder/Handelsnaam: TRANSVOLANDO, S.L.

BTW-nummer: B87450003

Adres: C/ Empleo, 28 Nave 10, 28906 Getafe (Madrid – Spain)

E-mail: info@transvolando.com

Telefoon: 674 346 912

Website: transvolando.com

Met dit document wordt beoogd te voldoen aan de verplichtingen uiteengezet in de Wet 34/2002 van 11 juli betreffende Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE), evenals om alle gebruikers van de website www.transvolando.com te informeren over de gebruiksvoorwaarden.

Iedere persoon die deze website bezoekt, aanvaardt de rol van gebruiker en verbindt zich tot strikte naleving van de hier uiteengezette bepalingen, evenals het Privacybeleid, het Cookiebeleid en enige andere wettelijke bepaling die van toepassing kan zijn.

TRANSVOLANDO, S.L. behoudt zich het recht voor om informatie op de website te wijzigen zonder de verplichting om gebruikers hiervan op de hoogte te stellen, waarbij publicatie op deze website als voldoende wordt beschouwd.

Binnen de grenzen van de wet aanvaardt TRANSVOLANDO, S.L. geen enkele verantwoordelijkheid voor onwaarheid, onvolledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op de website.

De inhoud en informatie binden www.transvolando.com niet en vormen geen meningen, advies of juridisch advies van welke aard dan ook, omdat het louter een informatieve en voorlichtende dienst is.

De gebruiker kan deze website gratis en op elk gewenst moment bezoeken, evenals gebruikmaken van de aangeboden diensten.

DOELEINDE

Deze website heeft de volgende doeleinden:

  • Elk van de diensten aangeboden door ons bedrijf bekendmaken.
  • De verzoeken om offertes, informatie, suggesties en klachten kanaliseren die ons kunnen bereiken via het daarvoor bestemde contactgedeelte.

COMMENTAREN

De eigenaar behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen die in strijd zijn met de geldende wetgeving, schadelijk zijn voor de rechten of belangen van derden, of die naar zijn oordeel niet geschikt zijn voor publicatie, te verwijderen.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door gebruikers via het opmerkingensysteem, sociale media of andere deelnamehulpmiddelen, zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving.

INDUSTRIĂ‹LE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Het ontwerp van de Service-website en de inhoud, merken en logo’s zijn eigendom van of in licentie gegeven aan de eigenaar van deze website en zijn onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals bepaald door de wet. Elke handeling van overdracht, distributie, toewijzing, reproductie, opslag of openbare mededeling geheel of gedeeltelijk, moet de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar hebben.

De gebruiker is niet gemachtigd om, louter en alleen ter illustratie, de elementen en inhoud die hierboven zijn vermeld, inclusief in de computercode van een van de elementen van deze website, te verspreiden, te wijzigen, te transformeren, toe te wijzen, aan het publiek beschikbaar te stellen of enige andere activiteit uit te voeren die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd.

Het gebruik dat de gebruiker maakt van de informatie en inhoud van het platform mag alleen privé zijn (op een privémanier gebruikt).

De gebruiker kan de elementen van het platform bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn apparaat of op enig ander fysiek medium, uitsluitend en alleen voor persoonlijk en privégebruik, en daarom is hun commercieel gebruik, distributie, wijziging, wijziging of decompilatie verboden.

Niettemin, als uitzondering op het bovenstaande punt 2, is het de gebruiker toegestaan om datgene wat betrekking heeft op het platform te delen via sociale media, met acties zoals ’tweet, retweet, delen, bloggen’ of soortgelijke handelingen, mits de eigendom of vermelding van de betreffende personen wordt gerespecteerd.

VERPLICHTINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker, door toegang te krijgen tot deze website, aanvaardt de risico’s die zich kunnen voordoen op eigen risico. Op deze manier moet de gebruiker verantwoordelijk zijn voor het gebruik van geschikte middelen om controleerbare risico’s te vermijden die hem aangaan.

GEBRUIKERSRECHTEN: De gebruiker heeft het recht om de website te doorlopen, altijd in overeenstemming met de regels die van toepassing zijn op dezelfde.

De gebruiker heeft het recht om te worden behandeld met betrekking tot zijn twijfels, opmerkingen of uitoefening van rechten, waarbij alle procedures die zijn vastgesteld op de website worden gevolgd.

GEBRUIKERSVERBODEN:De gebruiker mag zijn status als gebruiker niet misbruiken om toegang te krijgen tot informatie die niet overeenkomt met de informatie of diensten die op deze website worden aangeboden, of met zijn gebruikers, en ongeoorloofd of in strijd met de wet gebruik maken dat schade kan veroorzaken, noch aan de eigenaar van dit platform, noch aan een derde of gebruiker.

Het is verboden om links van of naar lasterlijke, pornografische, racistische of andere pagina’s te maken die valse informatie verstrekken of schade kunnen toebrengen aan het platform en aan een van de professionals of medewerkers die met of voor haar werken.

In geen geval mag de gebruiker enig beveiligingsapparaat of veiligheidssystemen op het platform verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren om een misdrijf of fraude te plegen, inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten, privacy, vertrouwelijkheid van de gebruikers van het platform of van de eigenaar ervan.

RECHTEN VAN DE EIGENAAR: De eigenaar van dit platform heeft het recht om de gegevens van de gebruiker te verwerken in overeenstemming met wat is vastgelegd in deze kennisgevingen en het privacybeleid, waarbij deze informatie wordt gebruikt om aan vragen te voldoen. De eigenaar kan alle passende maatregelen nemen volgens de wet om de service effectief te kunnen leveren.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

De informatie en diensten die op deze website zijn opgenomen of beschikbaar zijn, kunnen onjuistheden of typografische fouten bevatten. Periodiek voegt de eigenaar verbeteringen en/of wijzigingen toe aan de opgenomen informatie en/of de diensten die op elk moment kunnen worden ingevoerd.

De eigenaar verklaart niet dat de diensten of inhoud worden onderbroken of vrij zijn van fouten, dat gebreken worden gecorrigeerd, of dat de service of de server die het beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten, ondanks dat de eigenaar alle inspanningen levert om dergelijke incidenten te voorkomen.

TRANSVOLANDO, S.L. Hij garandeert ook niet de beschikbaarheid, continuĂŻteit of onfeilbaarheid van de werking van het platform en sluit daarom, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het ontbreken van beschikbaarheid of continuĂŻteit van de werking van de website en de daarop ingeschakelde diensten, evenals uit fouten bij de toegang.

HYPERLINKS

De gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele manier, zelfs niet via een hyperlink, de webruimte of een van de inhoud ervan te reproduceren zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor het bestand.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die worden beheerd door derden, met als doel de gebruiker toegang te verschaffen tot informatie van samenwerkende en/of sponsorende bedrijven. In overeenstemming hiermee is het bedrijf niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch neemt het een positie in als garant of als partij die diensten/informatie aan derden aanbiedt via de links van derden. De informatie die wordt weergegeven op deze gelieerde links of de ingevoegde advertenties wordt verstrekt door de adverteerders zelf, dus de eigenaar is niet verantwoordelijk voor mogelijke onnauwkeurigheden of fouten in de advertenties, noch wordt de ervaring, integriteit of verantwoordelijkheid van de adverteerders of de kwaliteit van hun producten en/of diensten op enigerlei wijze gegarandeerd.

De gebruiker wordt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht verleend om hyperlinks naar de startpagina van de website uitsluitend voor privĂ©- en niet-commercieel gebruik te maken. Websites die een link naar onze website opnemen: (i) mogen hun relatie niet vervalsen of beweren dat een dergelijke link is geautoriseerd, noch merken, benamingen, handelsnamen, logo’s of andere onderscheidende tekens van ons bedrijf bevatten; (ii) mogen geen inhoud bevatten die als smakeloos, obsceen, beledigend, controversieel, oproepend tot geweld of discriminatie op grond van geslacht, ras of religie, strijdig met de openbare orde of onwettig kan worden beschouwd; (iii) mogen niet linken naar een pagina van de website anders dan de startpagina; (iv) moeten linken naar het eigen adres van de website, zonder dat de website die de link maakt, de website reproduceert als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn ‘frames’ of een ‘browser’ creĂ«ert over een van de pagina’s van de website. Het bedrijf kan op elk moment verzoeken om een link naar de website te verwijderen, waarna de gebruiker deze onmiddellijk moet verwijderen.

Het bedrijf kan de informatie, inhoud, producten of diensten die door andere websites worden verstrekt en die links hebben naar de website, niet controleren.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af in geval van onderbrekingen of slecht functioneren van de diensten of inhoud die op internet worden aangeboden, ongeacht de oorzaak.

Voordat u beslissingen en/of acties neemt op basis van de informatie op de website, raadt de eigenaar u aan de ontvangen informatie te controleren en te verifiëren met andere bronnen.

UITSLUITINGEN

Dit wettelijk beleid heeft alleen betrekking op de gepubliceerde informatie en de verwerking van gegevens die plaatsvindt op basis van het Platform. In geen geval moeten de hier gestelde voorwaarden noodzakelijkerwijs verband houden met het beleid van het bedrijf met betrekking tot de feitelijke levering van diensten, evenals de wijze van levering ervan door de eigenaar.

GESCHILODKAERING VAN GESCHILLEN. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Spaanse recht.

Altijd wanneer er geen regel is die iets anders vereist, komen alle zaken die zich voordoen met betrekking tot de interpretatie, toepassing en naleving van deze Juridische Kennisgeving, evenals claims die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan, overeen dat de partijen zich zullen onderwerpen aan de Rechters en Rechtbanken van de provincie MADRID, met afstand uitdrukkelijk van enige andere jurisdictie die hun zou kunnen toekomen.

Als u enige twijfel heeft, kunt u een e-mail sturen naar administracion@transvolando.es

In dit opzicht, en volgens de toepasselijke regelgeving, informeert de Dienst over het bestaan van een Europees platform voor online geschillenbeslechting (ODR), dat buitengerechtelijke beslechting van geschillen vergemakkelijkt voor online gesloten overeenkomsten tussen consumenten en aanbieders van diensten op het internet. Toegang tot dit platform is mogelijk via de volgende website: http://ec.europa.eu/odr

Scroll naar boven
ÂżTe podemos ayudar en algo?