Què és la carta de porte en transports?

La carta de port és un document amb caràcter jurídic i declaratiu que mostra l‟existència d‟un contracte de transport entre dues empreses.

La carta de port també serveix per informar dels termes en què s’ha produït l’acord entre les empreses esmentades i atribueix els drets sobre la mercaderia que s’està transportant.

Per això és obligatori, que es formalitzi l’ús de la carta de port cada vegada que es produeix un contracte de transport. Per exemple, si l’enviament de la mercaderia s’ha de fer en un sol viatge només hi haurà una carta de port, però si s’ha de fer en diversos dies diferents o en diversos vehicles alhora s’exigirà que per cada vehicle i /o transport, hi hagi una carta de port degudament segellada i emplenada.

Les autoritats poden requerir aquesta documentació en qualsevol comprovació que es faci durant el trajecte o inspecció rutinària.

Qui fa la carta de port?

A continuació, us indiquem qui són els responsables de realitzar aquestes cartes abans del viatge:

 • Transportista efectiu: A qui se li autoritza el viatge, ja sigui persona física o jurídica, per fer el transport de la mercaderia.
 • Carregador contractual: Persona que contacta amb el transportista efectiu, ja sigui el carregador efectiu un operador logístic, etc.… És a dir, qualsevol persona, ja sigui física o jurídica, que sigui intermediària i formi part en la contractació del servei.

Quan no cal una carta de port?

La carta de port no és necessària a les mudances, serveis de paqueteria o transports de vehicles avariats o accidents.

Quin és el contingut?

El contingut d’una carta de port és el següent:

 • Data d’emissió i lloc
 • Nom complet, NIF/CIF, adreça… (Dades de l’expedidor)
 • Nom complet, NIF/CIF, adreça… (Dades del portador)
 • Lloc i data de recepció de mercaderia pel portador
 • Lloc i data de recepció de mercaderia a la destinació
 • Nom, adreça i dades del destinatari
 • Especificació de la mercaderia (embalums, identificació…)
 • Si es tracta de mercaderies perilloses, identificació del codi d’aquestes
 • Quantitat de mercaderies a enviar, identificada en pes (kg)
 • Matrícules dels vehicles que intervenen en el viatge
 • Classes d’embalatges condicionats a l’enviament
 • Preu del transport
 • Indiqueu si el preu del transport el paga el carregador o el destinatari
 • Declaració del valor de les mercaderies
 • Instruccions per al compliment dels tràmits administratius en relació amb la mercaderia transportada

Quants exemplars de la carta de port hi deu haver?

La carta de port ha de ser utilitzada amb tres exemplars originals, que seran lliurats de la manera següent:

 • Primer exemplar: Se’l quedarà el carregador
 • Segon exemplar: Viatjarà amb la mercaderia en tot moment
 • Tercer exemplar: Se’l quedarà el transportista

El destinatari pot exigir que li sigui retornat l’exemplar que viatja amb la mercaderia com a segur que aquesta mercaderia ha estat lliurada.

La signatura de la carta de port pot ser vàlida per mitjans mecànics sempre que quedi acreditada la identitat del signant amb una estampació o un segell.

En ser signada, es donarà conclusió al que s’ha pactat i al seu contingut, així com a la recepció de mercaderies.

Si ambdues parts hi estan dacord, es pot emetre la carta de port de forma electrònica mitjançant arreglament de la legislació vigent.

Carta de port electrònica

La carta de port electrònica és un registre electrònic de dades que contenen les mateixes dades que la tradicional carta de port.

El procediment que es fa servir per fer aquest document ha de garantir la seva integritat quant a les instruccions donades a l’hora de ser elaborada.

Per poder documentar totalment o parcialment de forma electrònica, s’hauran d’ajustar a les regles següents:

 • Mètode d’elaboració i tramesa.
 • Garanties de manteniment integritat.
 • Forma com es podrà demostrar que és el titular dels drets derivats de la carta.
 • Forma en què s’establirà per corroborar es lliura efectiva al destinatari.
 • Procediments que es podran modificar en el contingut.
 • Possibilitat de reemplaçar aquest document electrònic per un altre mitjà diferent.

Què ha de contenir?

La carta de port electrònica ha de contenir tots els aspectes que hem esmentat anteriorment per a qualsevol tipus de document daquest tipus.

Sempre cal seguir la moralitat d’aquestes instruccions des que és elaborada perquè es compleixin totes les normes i estiguin completes.

Un altre aspecte és que les instruccions de la carta es poden modificar o completar amb els supòsits de les cartes de porte, pel que el procediment a seguir és el de garantir el manteniment de les indicacions principals en cada cas.

Avantatges de la carta de port electrònica

Aquest document en format digital redueix la taxa d’errors, per la qual cosa els seus avantatges són els següents:

 • Versió millorada del CMR: Compta amb els avantatges del CMR convencional, però s’elimina la paperassa i la gestió d’enviament.
 • Disminució de les despeses: Costos de manipulació disminueixen en no necessitar paper i l’enviament es fa de forma més ràpid i àgil.
 • Augmenta la seguretat: Gràcies als sistemes eCall que criden automàticament a emergències si es produeix un accident de trànsit.
 • Possibilitat de combinació amb altres plataformes.

Multes previstes a la LOTT

Són infraccions greus la manca de dades essencials en el document de control (Multa: 800 a 1.000€)

Són infraccions molt greus en el transport de mercaderies perilloses no portar una carta de port que cobreixi totes les mercaderies transportades o registrar inadequadament aquestes mercaderies (Multa: 4.000-6.000€)

En el cas d’aquesta darrera, si el responsable ja ha estat sancionat anteriorment a l’any natural anterior (12 mesos) la multa serà de 6.000 a 8.000€.

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Desplaça cap amunt
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?