Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT)

Tabla de contenidos

La Llei d’Ordenació de Transports Terrestres, també coneguda com a LOTT, és la llei que regula el transport per carretera i ferrocarril de mercaderia i viatgers.

Està aprovada mitjançant el Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre de 2016, en què va adaptar la llei de la LOTT amb les condicions del comerç europeu per poder seguir el seu mateix codi i ser més operatiu i adaptar-se a les necessitats dels viatgers.

La nova llei de la LOTT té com a objectiu millorar la competitivitat que hi ha entre les empreses del sector i optimitzar els serveis públics del transport.

La reforma adapta la llei LOTT a l’evolució del mercat al mercat del transport actual al que hi havia des del 1987, ja que se’n van revisar tots els articles.

 • Competitivitat entre empreses: Busca millorar la competitivitat entre empreses, donant més flexibilitat per operar al mercat del transport per carretera.
 • Transparència en gestió: Major transparència en la gestió de dades de les empreses, ja que certa informació ha de ser pública perquè es pugui consultar en qualsevol moment i per una altra empresa que així ho requereixi.
 • Evitar intrusió: Reforçar el fet de contractar i facturar només persones físiques o jurídiques que comptin amb un permís de transport. Aquesta mesura està regulada amb sancions.

Quines modificacions s’han fet sobre la LOTT?

Les modificacions que s’han fet sobre la LOTT són les següents:

 • Supressió de càrregues fraccionades i completes, és a dir, que el carregador és el responsable de carregar i descarregar la mercaderia pel que n’és el responsable i ha d’assumir la responsabilitat d’aquesta càrrega.
 • Règim de paralitzacions: Els transportistes perden temps i diners per raons alienes a ells, per la qual cosa s’ha regulat que per cada hora de paralització es cobrarà 35.14€ i el dia el cobraran a 351.40€.
 • Sistema de pagament: Per llei, el carregador és qui ha de pagar al transportista tret que hi hagi un acord mutu i pactat. El termini de pagament és de 30 dies, si no també, que s’acordi un termini diferent amb anterioritat al transport.
 • El preu del transport es pot modificar segons les modificacions que pateixi el preu del combustible, ja que parlem d’una despesa directa que afecta el cost del transport.

La LOTT és una llei que pateix canvis constants, ja que ha d’evolucionar amb els temps i s’ha d’anar adaptant a les necessitats del sector.

Quins beneficis ofereix la LOTT?

Com ja hem indicat, la LOTT s’adapta a les necessitats del sector del transport. Els beneficis que ofereix per als serveis de transport són els següents:

 • Preus fixos establerts pel Govern amb tarifes màximes.
 • Es pot combinar el transport escolar i de treballadors de manera combinada per poder cobrir rutes escolars que anteriorment no es feia.

Sóc una empresa de transports, què puc tenir en compte de la

Llei d’Ordenació de Transports Terrestres?

Per a una empresa de transport, és convenient tenir en compte el següent:

 • Cànon anual d’Administració a les empreses d’autobusos amb línies regulars, cosa que augmentarà la seva eficàcia.
 • Límit de 10 anys per concedir una explotació de ruta de transport públic.
 • Es permetrà fer totes les gestions que tinguin a veure amb el tema administratiu de forma en línia i, es podrà realitzar el transport amb una única autorització, en comptes de diverses.

Què és l’assegurança LOTT?

L’assegurança LOTT es fa servir exclusivament per als transports nacionals per carretera. Aquestes assegurances protegeixen el transportista, la seva Responsabilitat Civil contractual, en cas que hi hagi alguna reclamació per mercaderia danyada, deteriorada o pèrdua durant el transport.

Cobreix la responsabilitat econòmica del transportista per pèrdua o deteriorament de la mercaderia. És a dir, cobreix tot el que li succeeix a la mercaderia des que es recull al lloc de càrrega fins que es lliura al destí.

Les indemnitzacions es fan segons ho indica la LOTT que estableix el valor per kg de la mercaderia segons l’IPREM diari.

En cas que el transportista sigui responsable de la pèrdua de la mercaderia o del seu deteriorament, la LOTT no cobrirà amb els danys i no serà aplicable lassegurança.

Avantatges de contractar un assegurança Llei d’Ordenació de Transports Terrestres

Els avantatges de contractar una assegurança LOTT són els següents:

 • Confiança: Segur que cobreix a nivell nacional.
 • Especialització: És una assegurança exclusiva per a transport terrestre de mercaderies.
 • Garantia: Garanteix una indemnització davant d’un possible incident sobre la responsabilitat civil del transportista.
 • Adaptabilitat: L’assegurança és adaptable a la mercaderia a transportar, és a dir, al volum de càrrega que es vol transportar ia les necessitats concretes de cada transport.

Demana el teu pressupost en menys de 3 minuts amb només un clic.

Otros artículos que puden interesarte