Wat is de CMR-overeenkomst?

CMR Conventie, wat is het en waar dient het voor?

Het CMR-verdrag ontleent zijn naam aan zijn Engelse naam Overeenkomst voor het internationale vervoer van goederen over de weg en is een contract van internationaal vervoer Het CMR-Verdrag, dat in 1956 in Genève in werking trad, werd in Spanje pas in 1974 bekrachtigd.

Dit verdrag is van toepassing op alle overeenkomsten voor het vervoer van goederen over de weg waarbij sprake is van een uitwisseling van grenzen, dat wil zeggen dat de plaats van lading en de plaats van lossing niet binnen de grenzen van hetzelfde land liggen. Mits een van deze landen de CMR-overeenkomst heeft ondertekend, anders wordt het document niet gevalideerd.

Wat betekent dit? Dit betekent dat het wettelijk kader de contracten voor internationaal goederenvervoer over de weg in ons land regelt.

10 punten van het CMR-verdrag

1. Waar staat CMR voor?

Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

2. Het CMR-verdrag:

Het is een internationale overeenkomst die het goederenvervoer over de weg regelt. Dit verdrag is van toepassing op grensoverschrijdende overeenkomsten voor het vervoer van goederen en is sinds 1956 in veel landen van kracht.2

3. Het hoofddoel van de CMR-overeenkomst:

Het is bedoeld om de rechten en plichten te beschermen van alle partijen die betrokken zijn bij het vervoer van goederen over de weg, waaronder verladers, vervoerders en geadresseerden.

4. Het CMR-verdrag stelt:

De voorwaarden van de vervoersovereenkomst en de rechten en plichten van de betrokken partijen, evenals de wettelijke verantwoordelijkheden in verband met verlies, beschadiging of vertraging van de goederen.

5. Soorten vervoer die niet onder het CMR-verdrag vallen:

Zoals post-, privé-, begrafenis-, verhuis- of meubeltransporten en gecombineerde transporten met ladingbreuk.

6. Het CMR-verdragscontract is:

Consensueel en moet worden gedocumenteerd door middel van een vrachtbrief. Het CMR-verdrag is niet alleen van toepassing op wegvervoer, maar ook op multimodaal en opeenvolgend vervoer.

7. Hoeveel vrachtbrieven zijn er per reis?

Het is een zeer belangrijk document bij het vervoer van goederen over de weg en wordt uitgegeven in drie originelen en kan elektronisch zijn. De eerste kopie wordt naar de afzender gestuurd (rood). Het tweede exemplaar, dat de goederen vergezelt (blauwe kleur), blijft bij de geadresseerde. Het derde exemplaar wordt bewaard door de vervoerder (groen).

8. Een CMR-vrachtbrief moet het volgende bevatten:

De volgende gegevens: plaats en datum van ondertekening, volledige gegevens van de afzender, de vervoerder en de geadresseerde, plaats en datum van lading en lossing van de goederen, gedetailleerde beschrijving, aantal colli, gewicht, prijs en vrachtkosten

9. Verantwoordelijkheden van de vervoerder:

Van de goederen tijdens het hele transportproces, van ophalen tot afleveren. Verlies, beschadiging of vertraging van de goederen is de verantwoordelijkheid van de vervoerder, tenzij veroorzaakt door specifieke oorzaken.

10. Verantwoordelijkheden van de geadresseerde:

De ontvanger heeft bevoegdheden met betrekking tot de levering van de goederen, zoals de verificatie van de levering, het indienen van protesten en claims in het geval dat de goederen beschadigd zijn tijdens het transport.

Zijn er transporten die zijn uitgesloten van de CMR-overeenkomst?

Ja, de volgende transporten zijn uitgesloten:

 • Postvervoer
 • Privé vervoer
 • Begrafenisvervoer
 • Verhuizingen of meubeltransporten
 • Gecombineerd vervoer met ladingbreuk, d.w.z. dat de goederen niet worden behandeld (wij willen bijvoorbeeld goederen van de Balearen of Madrid brengen, aangezien dit via zee- en spoorvervoer zou moeten gebeuren, aangezien bij gebruik van wegvervoer de goederen zouden kunnen worden verplaatst en de lading zou worden gebroken).

CMR-overeenkomst vereisten

 • Het wordt uitgevoerd voor rekening van een ander en tegen betaling, d.w.z. er zijn kosten aan verbonden.
 • Het wordt uitgevoerd door voertuigen zoals vrachtwagens, aanhangwagens of opleggers zoals gedefinieerd in het Verdrag.

Formalisering van het contract (vrachtbrief)

De in de CMR-overeenkomst weergegeven overeenkomst is consensueel, dat wil zeggen met wederzijds goedvinden, en is geldig indien zij mondeling wordt gesloten, hoewel een vrachtbrief moet worden gedocumenteerd, aangezien dit een voorwaarde is voor het bestaan en de geldigheid van een dergelijke overeenkomst.

De CMR-vrachtbrief wordt afgegeven met drie originelen die door de afzender en de vervoerder moeten worden ondertekend.

 • Eerste exemplaar naar afzender
 • De goederen moeten altijd vergezeld gaan van een tweede exemplaar.
 • Geadresseerde de derde kopie wordt in het rood naar de afzender gestuurd.

Vandaag is de elektronische vrachtbrief geldig en wordt hij gewaarmerkt door een elektronische handtekening.

Rechten en verplichtingen van de overeenkomstsluitende partijen

De verzender

De afzender heeft het recht over de goederen te beschikken, het vervoer te staken of stop te zetten, de voorgenomen plaats van aflevering te wijzigen of de geadresseerde te veranderen. Dit recht blijft alleen bestaan voordat de goederen aan de geadresseerde worden geleverd, d.w.z. zodra de goederen zijn geleverd, kunnen zij niet meer worden gewijzigd, geannuleerd of iets dergelijks.

Bij het opmaken van de vrachtbrief heeft de geadresseerde dezelfde bevoegdheden als de afzender.

Indien de vervoerder de hem gegeven instructies niet kan uitvoeren, moet hij onmiddellijk de te zijner beschikking staande persoon daarvan in kennis stellen, opdat geen schade kan ontstaan en de goederen of de goede uitvoering van de reis niet kunnen worden geschaad.

De afzender is verplicht de vervoerder de nodige documenten te verstrekken om de douane zonder onregelmatigheden te laten inklaren. U moet ook aangeven of u gevaarlijke goederen levert en om wat voor soort gevaarlijke goederen het gaat en hoe u voorzorgsmaatregelen moet nemen. Daarnaast moeten originele, ondertekende kopieën worden ingediend. Het derde exemplaar wordt in het rood naar de geadresseerde gestuurd en wacht op ontvangst van de goederen.

De drager

De vervoerder is aansprakelijk voor geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen, voor beschadiging van de goederen en voor vertraging in de aflevering, tenzij dit wordt veroorzaakt door het volgende:

 • Schuld van de rechthebbende
 • Gebrekkige goederen
 • Onvermijdelijke oorzaken
 • Gebruik van open voertuigen
 • Afwezigheid of gebrek aan verpakking
 • Manipulatie afzender/ontvanger
 • Aard van de goederen (vorm…)
 • Onvoldoende of gebrekkige identificatie van de verpakking
 • Vervoer van levende dieren

Het bewijs dat de schade aan een van deze oorzaken te wijten is, rust op de vervoerder.

De vervoerder is ook aansprakelijk in geval van vertraging. De goederen worden als verloren beschouwd wanneer 30 dagen zijn verstreken na de overeengekomen termijn, of 60 dagen nadat de goederen door de vervoerder zijn overgenomen indien bij het vervoer geen termijn was aangegeven.

De geadresseerde

Het is verantwoordelijk voor de volgende functies:

 • Verzoek om levering van de goederen en ontvangstbewijs tweede vrachtbrief
 • Verwijdering van goederen naargelang de omstandigheden
 • oefent in eigen naam tegen vervoerder uit in geval van verlies van goederen of vertraging in de levering
 • Uitdrukkelijke verklaring over de toestand van de goederen of vertraging in de levering en vordering tot schadevergoeding

Formulering van protesten in de CMR-overeenkomst

Indien aan een van deze voorwaarden is voldaan, wordt aangenomen dat de geadresseerde de goederen in de in de vrachtbrief aangegeven en omschreven staat ontvangt:

 • Accepteren zonder controle
 • Indien hij bij gebrek aan verpakking geen voorbehoud heeft bij de levering van deze goederen
 • Indien u binnen zeven dagen na levering geen voorbehoud maakt ten aanzien van de verpakte goederen

Multimodaal en opeenvolgend vervoer in het CMR-verdrag

Multimodaal vervoer

Het CMR-verdrag is van toepassing op de gehele lading wanneer het voertuig dat de goederen bevat, gedurende een deel van het traject op een ander vervoermiddel rijdt, zonder dat de lading breekt.

Opeenvolgend transport

Indien een vervoer van goederen dat het onderwerp vormt van één overeenkomst, door opeenvolgende wegvervoerders wordt verricht, neemt elk van deze vervoerders (bij CMR-overeenkomst) de verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van het totale vervoer.

CRM-systeem

CMR moet niet verward worden met CRM. CRM is het systeem dat bedrijven helpt bij het beheren en onderhouden van relaties met hun klanten. Het is een bedrijfsstrategie die vertrouwt op technologie om klantinteracties te beheren.

Email CRM is een integratie of functionaliteit binnen een breder CRM-systeem waarmee je e-mailinteracties met klanten efficiënt kunt beheren. Deze functie vergemakkelijkt de communicatie met klanten via e-mail en centraliseert al deze informatie in het CRM-systeem.

Bereken uw begroting

Empresa de transportes Transvolando
4.8
Gebaseerd op 294 beoordelingen
powered by Google
js_loader
SELECCIONE UNHA CATEGORÍA
Scroll naar boven
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?