PRIVACYBELEID

TRANSVOLANDO, S.L., stelt via de website www.transvolando.com dit PRIVACYBELEID ter beschikking met als doel u gedetailleerde informatie te verstrekken over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en uw privacy en de informatie die u ons verstrekt beschermen. Indien in de toekomst wijzigingen worden aangebracht, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via de website of andere middelen, zodat u op de hoogte bent van de nieuwe privacyvoorwaarden.

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en Wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de garantie van digitale rechten, informeren wij u als volgt:

Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke: TRANSVOLANDO, S.L.

BTW-nummer: B87450003

E-mail: administracion@transvolando.es

Telefoon: 674 346 912

Adres: Calle Empleo 28, Nave 10. – 28906 Getafe Madrid

Website: www.transvolando.com

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

TRANSVOLANDO is een logistiek en transportbedrijf, en op onze website verzamelen en verwerken we uw persoonlijke informatie in het algemeen om de relatie met u te beheren. De belangrijkste doelen die we hebben geïdentificeerd zijn:

– Het bekendmaken van elk van de diensten die TRANSVOLANDO aanbiedt op onze website.

– Het stroomlijnen van verzoeken om offertes, informatie, suggesties en klachten die u via het daarvoor bestemde contactgedeelte kunt indienen.

Hoe verzamelen we uw informatie?

We verzamelen uw persoonlijke informatie via verschillende kanalen, maar u wordt altijd op de hoogte gebracht op het moment van verzameling via informatieve clausules over de verwerkingsverantwoordelijke, het doel en de wettelijke basis ervan, de ontvangers van de gegevens en de bewaartermijn van uw informatie, evenals hoe u uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming kunt uitoefenen.

Via onze website verzamelen we persoonlijke informatie met betrekking tot uw browsegedrag door het gebruik van cookies. Om duidelijk en nauwkeurig te begrijpen welke cookies we gebruiken, wat hun doelen zijn en hoe u ze kunt configureren of uitschakelen, raadpleeg onze Cookiebeleid.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Door ons uw gegevens elektronisch te verstrekken, garandeert de gebruiker dat hij ouder is dan 14 jaar en dat de aan TRANSVOLANDO verstrekte gegevens waar, nauwkeurig, volledig en up-to-date zijn. In dit opzicht bevestigt de gebruiker dat hij verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en dat hij deze informatie adequaat zal bijwerken zodat deze overeenkomt met zijn werkelijke situatie. De gebruiker is verantwoordelijk voor valse en onjuiste gegevens die hij zou kunnen verstrekken, evenals voor de directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Bij TRANSVOLANDO bewaren we uw informatie alleen voor de periode die nodig is om het doel te vervullen waarvoor deze is verzameld, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die ons worden opgelegd en om eventuele verantwoordelijkheden af te handelen die zouden kunnen voortvloeien uit het naleven van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

In ieder geval en in het algemeen zullen we uw persoonlijke informatie behouden zolang er een contractuele relatie bestaat die ons bindt of totdat u uw recht op verwijdering en/of beperking van de verwerking uitoefent, in welk geval de informatie zal worden geblokkeerd zonder dat deze verder wordt gebruikt dan voor bewaring, zolang deze nodig kan zijn voor de uitoefening of verdediging van claims of als er enige vorm van verantwoordelijkheid zou kunnen voortvloeien die moet worden afgehandeld.

Aan wie verstrekken we uw gegevens?

In het algemeen delen we bij TRANSVOLANDO uw persoonlijke informatie niet, behalve die overdrachten die we moeten doen op basis van opgelegde wettelijke verplichtingen

Desondanks geven we uw gegevens door aan andere samenwerkende bedrijven om de gevraagde service te ontwikkelen en te verlenen.

U kunt ons verzet tegen de overdracht van uw gegevens meedelen, hoewel in dat geval het mogelijk niet mogelijk is om de gevraagde service te verlenen.

Hoewel het geen overdracht van gegevens betreft, kunnen derde bedrijven die als onze leveranciers optreden, toegang hebben tot uw informatie om de door ons gecontracteerde service uit te voeren. Deze verwerkers hebben toegang tot uw gegevens volgens onze instructies en mogen ze niet voor een ander doel gebruiken, waarbij de strikte vertrouwelijkheid wordt gehandhaafd.

Ook zal uw persoonlijke informatie beschikbaar zijn voor overheidsinstanties, rechters en rechtbanken, voor het behandelen van mogelijke verantwoordelijkheden voortkomend uit de verwerking.

Internationale gegevensoverdrachten

Er zijn geen internationale gegevensoverdrachten van uw gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Met onze leveranciers hebben we afgesproken dat ze voor de levering van de gecontracteerde dienst gebruikmaken van servers die zich in de EER bevinden, en als we in de toekomst servers buiten het grondgebied van de EU zouden moeten gebruiken, worden passende maatregelen genomen, die worden opgenomen in dit Privacybeleid, om te garanderen dat er geschikte waarborgen zijn.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens en hoe kunt u ze uitoefenen?

De regelgeving inzake gegevensbescherming staat u toe uw rechten van toegang, rectificatie, verwijdering en overdracht van gegevens, evenals verzet en beperking van de verwerking uit te oefenen, evenals het recht om niet te worden onderworpen aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van uw gegevens, indien van toepassing.

Deze rechten worden gekenmerkt door het volgende:

  • De uitoefening ervan is gratis, behalve in gevallen van duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken (bijv. herhaaldelijk). In dat geval kan TRANSVOLANDO, S.L. een vergoeding in rekening brengen die evenredig is aan de administratieve kosten of weigeren te handelen.
  • U kunt uw rechten rechtstreeks uitoefenen of via uw wettelijke of vrijwillige vertegenwoordiger.
  • We moeten binnen een maand op uw verzoek reageren, hoewel, gezien de complexiteit en het aantal verzoeken, deze termijn met nog eens twee maanden kan worden verlengd.
  • We hebben de plicht u te informeren over de manieren om deze rechten uit te oefenen, die toegankelijk moeten zijn en waarbij de uitoefening van het recht niet kan worden geweigerd alleen maar omdat u ervoor kiest een andere manier te gebruiken. Als het verzoek elektronisch wordt ingediend, wordt de informatie via deze middelen verstrekt indien mogelijk, tenzij u ons verzoekt het anders te doen.
  • Als TRANSVOLANDO, S.L. geen gevolg geeft aan het verzoek, wordt u uiterlijk binnen een maand geïnformeerd over de redenen voor het niet handelen en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende Autoriteit.

Om uw rechten uit te oefenen stelt TRANSVOLANDO, S.L. de volgende middelen tot uw beschikking:

  1. Door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek gericht aan TRANSVOLANDO, S.L., Calle Empleo 28, Nave 10. – 28906 Getafe – Madrid Ref. Uitoefening van rechten op gegevensbescherming.
  2. Door een gescand en ondertekend formulier te sturen naar het e-mailadres administracion@transvolando.es, met als onderwerp UITOEFENING VAN RECHTEN VAN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS.

In beide gevallen moet u uw identiteit aantonen door een fotokopie of in voorkomend geval een gescande kopie van uw identiteitsbewijs of een equivalent document bij te voegen, zodat we alleen antwoorden op de betrokkene of zijn wettelijke vertegenwoordiger, waarbij in dit geval een document ter staving van de vertegenwoordiging moet worden verstrekt.

Bovendien, en met name als u van mening bent dat u geen volledige tevredenheid heeft verkregen bij de uitoefening van uw rechten, informeren wij u dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit door u hiervoor te richten tot de Spaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Hoe beschermen we uw informatie?

Bij TRANSVOLANDO verbinden we ons ertoe uw persoonlijke informatie te beschermen.

We maken gebruik van maatregelen, controles en procedures van fysieke, juridische, organisatorische en technologische aard, die redelijk betrouwbaar en effectief zijn, gericht op het behoud van de integriteit en veiligheid van uw gegevens en het waarborgen van uw privacy.

Bovendien is al het personeel met toegang tot persoonsgegevens getraind en op de hoogte van hun verplichtingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het geval van de contracten die we afsluiten met onze leveranciers, bevatten deze clausules waarin zij worden verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waartoe zij toegang hebben gekregen in het kader van de opdracht, evenals het implementeren van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om de permanente vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen en diensten voor de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Al deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig beoordeeld om hun geschiktheid en effectiviteit te waarborgen.

Desondanks kan absolute veiligheid niet worden gegarandeerd, en er is geen enkel beveiligingssysteem dat ondoordringbaar is. In het geval dat informatie die onder ons beheer valt als gevolg van een beveiligingsinbreuk zou worden gecompromitteerd, zullen we passende maatregelen nemen om het incident te onderzoeken, het te melden aan de toezichthoudende autoriteit en, indien van toepassing, aan de gebruikers die mogelijk zijn getroffen, zodat zij de juiste maatregelen kunnen nemen. 

Scroll naar boven
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?