POLÍTICA DE PRIVACITAT

TRANSVOLANDO, S.L., posa a la seva disposició a través de la pàgina web www.transvolando.com la present POLÍTICA DE PRIVACITAT amb la finalitat d’informar-lo, de forma detallada, sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privadesa i la informació que ens proporciona. En cas d’introduir modificacions en un futur sobre la mateixa se’l comunicarem a través de la pàgina web o a través d’altres mitjans de manera que pugui conèixer les noves condicions de privadesa introduïdes.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem del següent:

Responsable del Tractament

Titular: TRANSVOLANDO, S.L.

CIF: B87450003

Correu electrònic: administracion@transvolando.es

Telèfon: 674 346 912

Domicili: Carrer Empleo 28, Nau 10. – 28906 Getafe – Madrid

Pàgina web: https://transvolando.com/ca/

¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

TRANSVOLANDO és una empresa de logística i transport, i en el nostre lloc web recopilem i tractem la seva informació personal de manera general per gestionar la relació que mantenim amb vostè. Les principals finalitats que tenim identificades són les següents:

– Donar a conèixer cada un dels serveis oferts per TRANSVOLANDO al nostre lloc web.

– Canalitzar les sol·licituds de pressupostos, informació, suggeriments i reclamacions que ens pugui fer arribar a través del formulari de contacte habilitat per a això.

¿Com recopilem la seva informació?

Recopilem la seva informació personal a través de diferents mitjans, però sempre se’l informarà en el moment de la recollida mitjançant clàusules informatives sobre el responsable del tractament, la finalitat i la base legal del mateix, els destinataris de les dades i el termini de conservació de la seva informació, així com la forma com pot exercir els drets que li assisteixen en matèria de protecció de dades.

A través del nostre lloc web recopilem informació personal relacionada amb la seva navegació mitjançant l’ús de galetes. Per conèixer de manera clara i precisa les galetes que utilitzem, les seves finalitats i com les pot configurar o desactivar, consulteu la nostra Política de Galetes.

Responsabilitat de l'usuari

En facilitar-nos les seves dades a través de canals electrònics, l’usuari garanteix que té més de 14 anys i que les dades facilitades a TRANSVOLANDO són verídiques, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’usuari confirma que respon de la veracitat de les dades comunicades i que mantindrà convenientment actualitzada aquesta informació de manera que respongui a la seva situació real, fent-se responsable de les dades falses e inexactes que pogués proporcionar, així com dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que poguessin derivar-se.

¿Durant quant de temps conservem la seva informació?

A TRANSVOLANDO només conservem la seva informació pel període de temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual va ser recollida, complir amb les obligacions legals que se’ns imposen i atendre les possibles responsabilitats que poguessin derivar del compliment de la finalitat per la qual es van recopilar les dades.

En tot cas, i per regla general, mantindrem la seva informació personal mentre existeixi una relació contractual que ens vinculi o vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament, en què cas, la informació serà bloquejada sense donar-li ús més enllà de la seva conservació, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pogués derivar-se algun tipus de responsabilitat que hagués de ser atesa.

A qui comuniquem les seves dades?

En general, a TRANSVOLANDO no compartim la seva informació personal, llevat que haguem de fer aquestes transferències en base a obligacions legals imposades.

No obstant això, per desenvolupar i proporcionar-li el servei sol·licitat, cedim les seves dades a altres empreses col·laboradores.

Pot comunicar-nos la seva oposició a la cessió de les seves dades, encara que en aquest cas, no seria possible proporcionar-li el servei sol·licitat.

Encara que no es tracti d’una cessió de dades, per proporcionar-li el servei sol·licitat, pot ser que altres empreses terceres, que actuen com a nostres proveïdors, accedeixin a la seva informació per dur a terme el servei que els hem contractat. Aquests encarregats accedeixen a les seves dades seguint les nostres instruccions i sense poder-les utilitzar per a una finalitat diferent, mantenint la més estricta confidencialitat.

A més, la seva informació personal estarà a disposició de les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per atendre possibles responsabilitats derivades del tractament.

Transferències internacionals de dades

No existeixen transferències internacionals de les seves dades a països fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Amb els nostres proveïdors hem acordat que, per a la prestació del servei contractat, facin ús de servidors situats a l’EEE i, si en el futur necessitéssim fer ús de servidors ubicats fora del territori de la UE, s’adoptaran les mesures adequades, que seran incorporades a aquesta Política de Privadesa, garantint que existeixen garanties adequades al respecte.

Quins són els seus drets amb relació al tractament de les seves dades i com pot exercir-los?

La normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan sigui procedent.

Aquests drets es caracteritzen pel següent:

  • El seu exercici és gratuït, llevat que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu), en què cas TRANSVOLANDO, S.L. podrà cobrar una taxa proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar.
  • Pot exercir els drets directament o mitjançant el seu representant legal o voluntari.
  • Hem de respondre a la seva sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més.
  • Tenim l’obligació d’informar-lo sobre els mitjans per exercir aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder negar-li l’exercici del dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, llevat que ens sol·liciti que sigui d’una altra manera.
  • Si TRANSVOLANDO, S.L. no dóna curs a la sol·licitud, li informarà, a més tard en un mes, de les raons de la seva no actuació i la possibilitat de reclamar davant una Autoritat de Control.

Per exercir els seus drets TRANSVOLANDO, S.L. posa a la seva disposició els següents mitjans:

  1. Mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a TRANSVOLANDO, S.L., Carrer Ocupació 28, Nau 10. – 28906 Getafe – Madrid Ref. Exercici de Drets de Protecció de Dades Personals.
  2. Enviant formulari escanejat i signat a l’adreça de correu electrònic administracion@transvolando.es indicant en l’assumpte EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

En ambdós casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o, si s’escau, còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent per poder verificar que només donem resposta a l’interessat o al seu representant legal, havent de presentar en aquest cas document acreditatiu de la representació.

Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, li informem que podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Com protegim la seva informació?

A TRANSVOLANDO ens comprometem a protegir la seva informació personal.

Utilitzem mesures, controls i procediments de caràcter físic, jurídic, organitzatiu i tecnològic, raonablement fiables i efectius, orientats a preservar la integritat i la seguretat de les seves dades i garantir la seva privacitat.

A més, tot el personal amb accés a les dades personals ha estat format i té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de les seves dades personals.

En el cas dels contractes que subscribim amb els nostres proveïdors inclouem clàusules en les quals se’ls exigeix mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagin tingut accés en virtut de l’encàrrec realitzat, així com implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament de les dades personals.

Totes aquestes mesures de seguretat són revisades de forma periòdica per garantir-ne l’adequació i efectivitat.

No obstant això, la seguretat absoluta no es pot garantir i no existeix cap sistema de seguretat que sigui impenetrable, pel que, en el cas de qualsevol informació objecte de tractament i sota el nostre control es veiés compromesa com a conseqüència d’una violació de seguretat, prendrem les mesures adequades per investigar l’incident, notificar-lo a l’Autoritat de Control i, si escau, a aquells usuaris que s’hagin pogut veure afectats perquè prenguin les mesures adequades. 

Desplaça cap amunt
Hola🧑🏾‍✈️ ¿Te podemos ayudar en algo?