WAT IS EEN LCTTM?

Het vervoer van goederen over de weg brengt verantwoordelijkheden met zich mee die moeten worden gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering, die zijn opgenomen in de Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) en uitsluitend van toepassing zijn op het vervoer over land. Dankzij de LOTT is de LCTTM in werking getreden, die de overeenkomsten voor het vervoer van goederen regelt en tot doel heeft de wettelijke regeling van de overeenkomst voor het vervoer van goederen te actualiseren.

De LCTTM definieert een overeenkomst tussen twee ondernemingen en stelt door middel van een overeenkomst voor vervoer over land een verlader in om tegen een prijs goederen van de ene plaats naar de andere over te brengen en ter beschikking te stellen van een aangewezen plaats of persoon, die in dit geval de geadresseerde is.

Soorten opdrachten in het kader van de LCTTM

Volgens het LCTTM regelt dit type overeenkomst de verplichtingen van elke partij tijdens het vervoer van de goederen, met inbegrip van het tijdelijke verblijf, dat wil zeggen de opslag, totdat zij hun eindbestemming bereiken.

Als het een contract voor permanente opslag zou zijn, zou het ook hieronder vallen, maar het zou geen deel uitmaken van een tussenstation, dat wil zeggen de eindketen van het product omdat het permanent in een opslagplaats blijft.

Wie zijn volgens LCTTM de partijen bij een vervoersovereenkomst en wat zijn de formele elementen?

De verlader is de eerste die bij het proces wordt betrokken en hij zou de persoon zijn die het vervoer contracteert of de rechtspersoon in eigen naam die het vervoer contracteert. De goederen worden geleverd aan de afzender, die de andere persoon is dan de afzender en die de goederen in ontvangst neemt. De vervoerder is het transportbedrijf of de zelfstandige die de goederen vervoert. Hij is verantwoordelijk tegenover de verlader en neemt de bij wet bepaalde verantwoordelijkheden op zich.

Indien de vervoerder niet de feitelijke vervoerder zou zijn, zou hij automatisch de afzender worden en de vervoerder de feitelijke vervoerder, die zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen uit hoofde van het vervoer van de goederen op zich neemt. Tenslotte is er de geadresseerde, de persoon die de goederen in ontvangst neemt zonder deel uit te maken van de vervoersovereenkomst en die de houder wordt van de rechten en verplichtingen indien de goederen op het aangegeven tijdstip niet op de plaats van bestemming zijn afgeleverd.

Hoe wordt een contract in het kader van de LCTTM geformaliseerd?

De wet bepaalt dat een vrachtbrief Indien een van de partijen weigert de overeenkomst te formaliseren, wordt ervan uitgegaan dat de overeenkomst is ingetrokken en dat zij onderworpen is aan de gevolgen van schadevergoeding die krachtens het LCTTM van toepassing zijn. De vrachtbrief of CMR is het vervoersdocument dat, na ondertekening door beide partijen, de ontvangst van de goederen en de inhoud van het transport aangeeft.

Hoeveel kost uw zending?

Bereken uw begroting

SELECCIONE UNHA CATEGORÍA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?