VERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN A.D.R.

Bereken uw begroting

Empresa de transportes Transvolando
4.8
Gebaseerd op 291 beoordelingen
powered by Google
js_loader
SELECCIONE UNHA CATEGORÍA

Moet uw bedrijf regelmatig of ad hoc gevaarlijke goederen vervoeren?
Wilt u verschillende soorten gevaarlijke goederen verzenden?

Wilt u vertrouwen op ons advies voor een veilig en legaal vervoer van uw goederen?

Bij Transvolando hebben we ruime ervaring met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij zijn uiterst strikt met protocollen om de veiligheid van uw zending en de gezondheid van onze werknemers te handhaven.

Wat zijn gevaarlijke goederen?

Dit zijn goederen die bij de productie, de behandeling, de opslag, het vervoer of in natuurlijke staat gassen of dampen kunnen afgeven die schadelijk zijn voor de gezondheid of gemakkelijk kunnen ontbranden.

Welke soorten gevaarlijke goederen zijn er?

De deskundigengroep van de VN classificeert en vormt het document waarvan de huidige voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg op nationaal en internationaal niveau zijn afgeleid.

Afhankelijk van de vereisten voor het vervoer ervan, wordt een onderscheid gemaakt tussen beperkende gevaarlijke goederen, die uitdrukkelijk worden genoemd en waarvoor een uitdrukkelijke vergunning nodig is, en niet-beperkende gevaarlijke goederen, die door algemene groepen mogen worden vervoerd. Volgens de klassen van gevaarlijke goederen is de vastgestelde indeling in categorieën als volgt:

Klasse 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen

Hieronder vallen de gevaarlijkste goederen, niet alleen explosieve goederen als zodanig, maar alle goederen die onder bepaalde omstandigheden explosies of zelfs brand kunnen veroorzaken, hetzij door blootstelling aan hoge temperaturen, wrijving of andere omstandigheden die hun chemische aard kunnen wijzigen. Vanwege het grote gevaar is het vervoer van dit type speciaal geregeld. Binnen deze groep vallen pyrotechnische materialen, zoals raketten en rotjes.

Simbologia mercancias peligrosas - Materiales explosivos
Simbologia mercancias peligrosas - Materiales explosivos
Simbologia mercancias peligrosas - Materiales explosivos
Simbologia mercancias peligrosas - Materiales peligrosos explosivos
Señal ADR peligro explosivos
Simbologia mercancias peligrosas - Materiales peligrosos explosivos
Materiales explosivos

Klas 2. Gassen

Deze typologie omvat een diverse groep stoffen met zeer uiteenlopende gevaren, zoals toxiciteit of ontvlambaarheid, maar die onder bepaalde omstandigheden specifieke gasvormige eigenschappen bezitten. Dit zijn samengeperste gassen zoals stikstof en zuurstof, vloeibare gassen zoals butaan of propaan, gaspatronen onder druk zoals spuitbussen, enz.

Mercancias peligrosas - Gases inflamables
Simbologia mercancias peligrosas - Gases toxicos
Simbologia mercancias peligrosas - Gases no inflamables

Klas 3. Brandbare vloeistoffen

Zij zijn een soort vloeistof die bij contact met een vlam of een hoge temperatuurbron vlam kan vatten. Deze categorie omvat vloeibare brandstoffen, zoals benzine of diesel, alsmede alcoholen, vernissen, enz.

Liquidos inflamables

Klas 4.1. Brandbare vaste stoffen

Het zijn vaste stoffen die onder invloed van warmte kunnen branden of vonken. Sommige kunnen bij hun verbranding ook giftige gassen produceren. In deze groep vinden we hout, celluloïden, fosforverbindingen, enz.

Solidos inflamables

Klas 4.2. Voor zelfontbranding vatbare stoffen

Deze categorie omvat de producten die spontaan kunnen ontbranden bij contact met lucht in kleine hoeveelheden of die niet ontbranden maar verhit worden. Witte fosfor, vette en olieachtige weefsels, enz. zijn van dit type.

Simbologia mercancias peligrosas - Solidos espontaneamente inflamables

Klas 4.3. Stoffen die bij contact met water brandbare gassen afgeven

Hier vinden we materialen die met water reageren om brandbare gassen af te geven die bij contact met lucht explosies kunnen veroorzaken. Hier vinden we stoffen als metaalhydriden, natrium, kalium, enz.

Simbologia mercancias peligrosas - Solidos contacto agua inflamables

Klas 5.1. Oxiderende of oxiderende stoffen

Dit zijn materialen die op zichzelf niet brandbaar zijn, maar die door het vrijkomen van zuurstof de verbranding van andere materialen veroorzaken. Bijvoorbeeld gestabiliseerde waterstofperoxiden, chlorieten, percarbonaten, enz.

Señal ADR Material oxidantes combustible

Klas 5.2. Organische peroxiden

Dit zijn materialen als de oxidatoren, maar omdat zij instabieler zijn, hebben zij een grotere kans op verbranding en zijn zij ook brandbaar.

Peroxidos organicos

Klas 6.1. Giftige stoffen

Dit type bevat een grote verscheidenheid aan stoffen die chemisch niet veel met elkaar gemeen hebben, maar die alle worden gekenmerkt door een hoge mate van toxiciteit voor mens, milieu of dier. Voorbeelden van deze categorie zijn cyaniden, arseenverbindingen, enz.

Materias toxicas

Klas 6.2. Besmettelijke materialen

Zij bevatten ziekteverwekkers die ziekten veroorzaken bij zowel dieren als mensen. Hieronder vallen micro-organismen, zoals virussen en bacteriën, enz.

Simbologia mercancias peligrosas - Materias infecciosas

Klas 7. Radioactieve materialen

Deze materialen zenden bepaalde deeltjes en straling uit die schade toebrengen aan celweefsel. Hier hebben we nucleaire brandstoffen, radioactieve isotopen, enz.

Señal radioactiva ADR 7
Materias radioactivas I
Simbologia mercancias peligrosas - Materias radioactivas II
Simbologia mercancias peligrosas - Materias radioactivas III
Simbologia mercancias peligrosas - Materias fisionables

Klas 8. Bijtende stoffen

Door hun samenstelling veroorzaken zij bij aanraking schade aan de huid en de slijmvliezen, en in geval van lekkage kunnen zij schade veroorzaken aan de elementen waarmee zij in contact komen. Bijtende zuren en zouten vallen in deze categorie.

Materias corrosivas

Klas 9. Gevaarlijke stoffen en andere gevaarlijke voorwerpen

Tijdens het vervoer kunnen zij andere gevaren opleveren dan die welke onder de vorige typologieën vallen.

Materias de peligros diversos

Laatste les: giftig en gevaarlijk afval

Deze laatste categorie omvat alle verpakkingen die een van de in de vorige punten beschreven stoffen hebben bevat. Het vervoer ervan moet ook specifiek worden geregeld om schade te voorkomen.

Simbologia mercancias peligrosas - Residuos tóxicos y peligrosos

Wie regelt het vervoer van gevaarlijke goederen?

In eerste instantie is het de MITMA, die de regels vaststelt voor het vervoer van gevaarlijke goederen, die dit soort vervoer regelt, zoals we kunnen zien in het Koninklijk Besluit 97/2014, van 14 februari gepubliceerd in het BOE (Staatsblad). Er zijn verschillende organisaties zoals ADR (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg), RID voor internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, IMDG (International Maritime Dangerous Goods) geldt voor vervoer over de internationale zee of ICAO voor vervoer door de lucht.

In ieder geval moeten de vervoersonderneming en de bestuurder van een voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert, zich informeren over de verschillende voorschriften inzake ladingen van gevaarlijke goederen.

Welke informatie moet het vervoersdocument bij een transport van gevaarlijke goederen bevatten?

Bij de uitvoering van een dergelijk vervoer moet rekening worden gehouden met de vervoersdocumenten voor gevaarlijke goederen en de ADR-gevaarsetiketten.

1- VN-nummer voorafgegaan door de letters “VN”.

2- Officiële verzendnaam en gegevensblad.

3- De modelnummers van de etiketten moeten worden vermeld. Voor explosieve stoffen moeten ook de classificatiecode en de gevaarsetiketten worden vermeld. Voor radioactieve stoffen, klassenummer “7”. Voor lithium, UN-nummers 3090, 3091, 3480 en 3481, klassenummer “9”.

4- Verpakkingsgroep “GE

5- Het aantal pakketten en de beschrijving .

6- Totale hoeveelheid van elk gevaarlijk goed, samen met het UN-nummer.

7- Naam en adres van de afzender(s).

8- De naam en het adres van de geadresseerde.

9- Verklaring overeenkomstig de bepalingen van een bijzondere overeenkomst.

10- In voorkomend geval wordt ook de tunnelbeperkingscode in hoofdletters vermeld.

Transvolando biedt gegarandeerde oplossingen en veiligheid aan onze klanten voor het vervoeren van gevaarlijke vracht. Onze ervaring met het transporteren van gevaarlijke goederen garandeert kwaliteit en betrouwbaarheid.

Reloj en velocidad marcado por los colores gris y naranja

Ik heb een offerte nodig in minder dan 5 minuten

Ilustracion de trabajador en color gris con bocadillo de pregunta en color naranja

Ik zou graag met je praten om wat twijfels op te lossen

Scroll naar boven
¿Te podemos ayudar en algo?