condicións xerais

Condicións

 

Condicións xerais de transporte

Termos e condicións de transporte Versión longa (08-2019)

 1.  DEFINICIÓNS

As seguintes definicións aplicaranse aos termos e condicións establecidos a continuación que rexerán este contrato de transporte.

"Nós", "Nós"

"O noso" e TRANSVOLANDO

Transvolando, SL, as sociedades do dito grupo (“Transvolando”) e os seus empregados, axentes, correspondentes e dependentes.
"Ti e o teu)" Cargador, cargador ou consignatario da mercadoría, segundo corresponda.
"Transporte" O propio transporte e as operacións e actividades relacionadas de contido máis amplo que, se é o caso, o rodean.
"Envío" Mercancía que o cargador entrega simultaneamente ao transportista para o seu transporte e entrega a un único destinatario, desde un único lugar de carga ata un único lugar de destino.
"Paquete" Cada unidade material de carga diferenciada que conforma a mercadoría que se vai transportar, independentemente do seu volume, dimensións e contido.
"Outros servizos" Servizos da figura do transportista; Servizos distintos do propio transporte, como almacenamento, clasificación, montaxe, embalaxe, instalación, valor engadido.
"Artículos prohibidos" Mercadorías ou materiais cuxo transporte estea prohibido por lei, norma ou regulamento en calquera dos países a través dos cales se realizara o transporte.
 1. A FESTA COA QUE CONCITA O CONTRATO

O contrato de transporte conclúese coa empresa TRANSVOLANDO, SL ou coa súa filial ou filial que acepte o seu envío.

Vostede acepta que podemos subcontratar todo ou parte do transporte nos termos e condicións que consideremos oportunos.

 1. ACEPTACIÓN POR VOSTEDE DOS NOSOS TERMOS E CONDICIÓNS

Ao entregarnos o seu envío e mesmo no caso de que non o asine, acepta os termos e condicións establecidos no contrato de transporte e faino tanto polo seu propio nome como por conta de terceiros que poidan ter interese no Envío. Ao entregarnos o teu envío, aceptas ademais que os nosos Termos e condicións non só poden ser invocados por TRANSVOLANDO, SL, pero tamén por calquera outra persoa ou empresa que teñamos subcontratado para recoller, transportar ou entregar o seu envío.

Ningún dos nosos empregados, axentes ou correspondentes está autorizado a suspender, alterar ou modificar estes termos e condicións. Se entran en conflito con estes Termos e Condicións, as súas instrucións verbais ou escritas non son contractuais e non nos vinculan.

 1. ÁMBITO DO CONTRATO

4.1.      Estes termos e condicións rexen o transporte do seu envío, independentemente da natureza do noso contrato.

4.2.      Ao celebrar calquera contrato connosco que implique o transporte de mercadorías, vostede acepta que:

– O contrato é un contrato de transporte de mercadorías por estrada se o transporte realízase efectivamente por estrada;

– O contrato é un contrato de transporte aéreo se o transporte realízase por vía aérea.

– O contrato é un contrato de transporte marítimo de mercadorías se o transporte se realiza por vía marítima.

– O contrato é un contrato para a realización doutros servizos se está relacionado con servizos distintos do transporte.

 1. MERCANCÍAS PERIGOSAS / SEGURIDADE

5.1.      Salvo nas circunstancias establecidas nos parágrafos 5.2 e 5.3, non transportamos nin prestamos ningún outro servizo relacionado con bens que consideremos (ao noso criterio) ou que sexan clasificados como perigosos segundo, entre outros, as instrucións técnicas da Organización de Aviación. Servizo Civil Internacional (OACI), Regulamento de mercadorías perigosas da Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Código marítimo internacional de mercadorías perigosas (IMDG), Acordo europeo relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR) ou calquera outra normativa nacional ou internacional aplicable ao transporte de mercadorías perigosas ou outros servizos conectados ou relacionados de forma media ou inmediata.

5.2.      Só se obtén a cualificación de cliente homologado (para o que debe poñerse en contacto coa nosa delegación máis próxima) podemos proceder ocasionalmente e con discreción a considerar a aceptación de mercadorías perigosas para o seu transporte ou como obxecto doutros Servizos. En calquera caso, o seu envío estará suxeito a un recargo e deberá cumprir coa normativa aplicable (ver a cláusula 5.1) e os nosos propios requisitos. A nosa delegación máis próxima facilitarache todos os detalles adicionais necesarios.

5.3.      Algunhas mercadorías perigosas están exentas dos requisitos aprobados do cliente. Os detalles pódense obter na delegación de TRANSVOLANDO, SL máis próximo.

5.4.      Cando completa o noso carta de porte ou nos entrega o seu envío, garante tácitamente e baixo a súa responsabilidade que o envío non contén ningún artigo prohibido enumerado no anexo 17 da OACI ou noutras normativas nacionais ou internacionais. Ademais, deberá proporcionar unha descrición completa do contido do Envío na carta de porte ou no documento que se acompañe, sen que isto o exime de responsabilidade.

5.5.      Autorízanos a someter os seus envíos a controis de seguridade, incluído o uso de equipos de raios X, detectores de explosivos ou outros métodos de control de seguridade; Así mesmo, vostede nos autoriza a abrir e examinar o seu envío e os paquetes obxecto do mesmo en tránsito.

5.6.      Vostede certifica que preparou o Envío para o seu transporte ou para a realización de calquera outro servizo por parte de nós, en instalacións seguras, por empregados da súa confianza contratados por vostede; que o Envío foi protexido contra calquera interferencia non autorizada durante a súa preparación, almacenamento e transporte inmediatamente antes de aceptar o envío para o seu transporte ou para a realización doutro servizo por parte de nós.

5.7. Non aceptamos envíos que conteñan artigos prohibidos.

5.8.      É posible que teñamos que proporcionar ou compartir información, incluídos os datos persoais dos seus envíos, tanto coas autoridades dos países de destino como coas autoridades dos países de tránsito, por motivos de control paraduanegro e/ou de seguridade. En tal caso, vostede nos autoriza a proporcionar esa información e datos.

 1.  CONTROIS DE EXPORTACIÓN

6.1.      Como único responsable da mesma, vostede garante o cumprimento íntegro e oportuno de toda a lexislación aplicable en materia de controis de exportacións, incluíndo, a título ilustrativo, os regulamentos e normas que prohiben o comercio non autorizado de bens e servizos militares e estratéxicos, así como os acordos ou transaccións financeiras con particulares e entidades en países a cuxa orixe e/ou destino se poidan transportar os seus envíos, ou regulacións e regras que impoñan condicións nas que determinadas tecnoloxías, información ou produtos poidan ser transportados a, desde ou a través de calquera país ao que o seu envío. O envío pode ser entregado.

6.2. Vostede garante que non nos entregará ningún envío se vostede ou algunha das partes implicadas nel está incluído nalgunha lista dos programas de sancións das Nacións Unidas, ou calquera outro programa nacional ou rexional que complemente ou implemente os detallados, así como como calquera membro que figure na normativa de medidas autonómicas.

6.3. Acepta identificar os envíos suxeitos a controis regulamentarios previos á exportación e proporcionarnos a información e a documentación necesarias para cumprir coa normativa aplicable.

6.4. Vostede é responsable de investigar e obter as licenzas e permisos necesarios para o transporte do seu envío, así como de garantir a idoneidade do destinatario para recibir o envío, de conformidade coas leis do país de procedencia, e asumirá o custo da mesma. orixe, destino e calquera outro país que poida reclamar xurisdición sobre o Envío,

6.5. Non somos responsables dos teus actos ou omisións en relación coas leis de controis de exportación, sancións, medidas restritivas ou embargos.

 1. DEREITO DE INSPECCIÓN

Vostede accede a nós ou a calquera autoridade gobernamental, incluíndoduanas e seguridade, podemos abrir e inspeccionar o seu envío en calquera momento.

 1.  CÁLCULO DO TEMPO DE TRÁNSITO E ITINERARIO DOS ENVÍOS

Os prazos de entrega indicados nas nosas publicacións non reflicten a fin de semana, festivos ou festivos nacionais, atrasos causados ​​por unduanas, atrasos imputables ao cumprimento dos requisitos de seguridade locais obrigatorios, ou calquera outra eventualidade allea ao noso control. A determinación do itinerario e do modo de transporte do seu envío é da nosa exclusiva responsabilidade.

 1.  OFICINA DE ADUANAS

9.1.      Desígnanos como o seu representante co único propósito de enviar e enviar aduanúmeros do seu envío. Así mesmo, desígnanos como consignatarios da mercadoría na medida en que sexa necesario para que poidamos subcontratar esta tarefa. Se algunha autoridade AduaSe precisa documentación adicional para estes efectos, é a súa responsabilidade proporcionala á súa conta e canto antes.

9.2.      Vostede garante que todas as declaracións de exportación e importación e a información que nos proporcione sobre o Envío son verdadeiras e correctas. Vostede sabe e acepta que a realización de declaracións falsas ou fraudulentas sobre o Envío ou calquera dos seus contidos expónlle a reclamación civil e, no seu caso, a denuncia penal, procedementos nos que se poida acordar o comiso e venda da mercadoría. Podemos, ocasionalmente e discrecionalmente, axudarche a completar a documentación paraduasegundo sexa necesario, entendendo que tal colaboración se proporciona baixo a súa exclusiva responsabilidade e baixo o seu exclusivo risco. Acepta manternos inofensivos e, se é o caso, indemnizarnos como resultado de calquera reclamación que se poida facer contra nós en función da información que nos proporcionou. Vostede asumirá e será responsable do custo en que incorremos en relación co anterior, incluídos os custos de procesamento que lle cobramos pola prestación dos servizos aos que se refire esta cláusula.

9.3.      O cargador, o cargador e o destinatario real do envío serán solidariamente responsables do reembolso dos dereitos, impostos (incluído o IVE, se é o caso), multas e sancións, gastos de almacén ou outros gastos ocasionados por TRANSVOLANDO, SL por non ter achegado a documentación oportuna e/ou non ter obtido a licenza ou permiso necesarios. A mesma responsabilidade solidaria aplícase respecto dos gastos de tramitación da reclamación. Acepta proporcionar unha garantía adecuada e suficiente para responder a estes conceptos na nosa primeira solicitude.

9.4.      Non asumimos ningunha responsabilidade pola duración do envío aduanero/import/export do envío, sen prexuízo de que tratemos de axilizar os trámites na medida en que legalmente sexa posible.

9.5.      Concédenos a súa autorización a todas as facultades recollidas no anexo I da Resolución do 5 de marzo de 2015 (BOE núm. 65, 17 de marzo de 2015), como representantes indirectos dunha única declaración de despacho, sendo o seu ámbito de aplicación nacional.

 1. DIRECCIÓNS E BUZÓNS DE POIS INCORRECTOS

10.1.      Se non podemos realizar a entrega dun Envío porque o enderezo indicado no contrato de transporte é incorrecto, porémonos en contacto con vostede e faremos os esforzos razoables para corrixir a incidencia e completar a entrega, facturando, no seu caso, os gastos adicionais que correspondan.

10.2.      Non aceptamos envíos destinados a apartados de correos, excepto nun número determinado de países (a lista está dispoñible na delegación de TRANSVOLANDO, SL que acepta o envío) e a condición de que se nos facilite o número de teléfono do destinatario; No caso de que non poidamos realizar a entrega no apartado de correos, vostede consinta que enviemos o envío ao destinatario por correo certificado, considerándose a entrega realizada previa presentación do xustificante de envío.

 1. ENTREGA DOS SEUS ENVÍOS

11.1.      Nos casos en que a entrega do Envío non se poida completar en destino por calquera motivo, tentaremos deixar unha nota no enderezo do destinatario indicando que se intentou a entrega. Se a entrega non se pode completar despois dun segundo intento ou se o destinatario rexeita o Envío, tentaremos poñernos en contacto contigo para acordar a forma máis adecuada de proceder. Os custos de reenvío, devolución ou destrución, así como os nosos gastos e cargos (se os houber) xerados polo terceiro intento de entrega e os posteriores ou calquera outra medida acordada correrán por conta vostede. Se non recibimos instrucións nun prazo razoable despois do segundo intento de entregar o envío, vostede acepta a destrución ou venda do envío, segundo corresponda, a nosa discreción e sen crear ningunha obriga ou responsabilidade para vostede. 

Instrucións especial entrega

11.2. Vostede ou o destinatario dun Envío pode darnos instrucións especiais (a través do sitio web de TRANSVOLANDO, SL ou por calquera outro medio), para entregar o Envío noutro lugar ou a outra persoa (por exemplo, a un veciño e/ou un enderezo veciñal), ou o destinatario poderá indicar que desexa recoller o Envío nun localización aprobada por nós. Non estamos obrigados a cumprir con tales instrucións, pero se o facemos, aplicaranse as seguintes cláusulas:

11.2.1. Abondará con acreditar a entrega en destino que no noso albará se faga constar a persoa e/ou o enderezo efectivo de entrega.

11.2.2. O cumprimento das súas instrucións especiais levarase a cabo baixo o seu risco e baixo a súa exclusiva responsabilidade.

11.2.3. Polo tanto, indemnizarásnos e manteranos inofensivos por calquera reclamación, responsabilidade e custo (incluídos os honorarios e gastos razoables dos avogados) en que se incorra por cumprir as túas instrucións especiais.

11.2.4. O cumprimento das súas instrucións especiais dará lugar a un cargo que vostede acepta pagar.

 1. OBRIGAS

Vostede representa e garante o seguinte:

12.1.      O contido do envío (incluíndo, a título ilustrativo, o peso e o número de paquetes) descríbese debidamente na nosa carta de porte, está debidamente rotulado e a ou as etiquetas correspondentes foron pegadas firmemente por ti nun lugar visible no exterior. superficie do Envío, dun xeito claramente visible para nós en todo momento;

12.2.      O enderezo completo do destinatario, incluído o código postal, rexistrouse de forma completa, precisa e lexible na nosa carta de porte e nunha etiqueta de enderezo firmemente pegada por ti nun lugar destacado da superficie exterior do envío, claramente visible por nós en todo momento;

12.3.      Os contidos do envío foron embalados de forma segura e coidadosa por vostede para protexelo dos riscos normais asociados co transporte ou a nosa prestación doutros servizos; incluíndo os procesos asociados á súa manipulación mecánica (clasificación);

12.4.      Declaraches o peso correcto do Envío e proporcionaranos todo o equipamento especial, se é o caso, necesario para cargar ou descargar o Envío nos e desde os nosos vehículos;

12.5.      Colocaches firmemente unha etiqueta "PESO PESADO" nun lugar destacado da superficie exterior de cada Paquete que pese máis de 30 kg de forma claramente visible para nós en todo momento;

12.6.      O contido do Envío non está suxeito ás restricións da IATA, ICAO, IMDG ou ADR, nin son artigos prohibidos, e nin vostede nin o destinatario son unha persoa ou organización coa que nós ou vostede esteamos legal ou legalmente prohibidos ou restrinxidos para facer negocios. ;

12.7.      Facilitaranos as declaracións sobre mercadorías perigosas que sexan necesarias, elaboradas de forma correcta e precisa e de acordo con todas as leis, normas e regulamentos aplicables;

12.8.      Cando nos solicitou que o cobramos do destinatario ou dun terceiro, se o destinatario ou terceiro non nos pagan, liquidará a nosa factura na súa totalidade, xunto cunha taxa de administración, dentro dos sete días seguintes á emisión da factura. ;

12.9.      Cumpríronse todas as leis e regulamentos aplicables;

12.10.      Conseguiu pola súa conta, baixo o seu risco e baixo a súa exclusiva responsabilidade que toda a documentación relativa ao Envío cumpre todos os requisitos aos que está sometido o seu Transporte;

12.11.      Tomaches todas as precaucións razoables para cumprir con todas cconvencións, directivas e lexislación relativas á protección de datos persoais, incluíndo, se é posible, o cifrado de datos persoais para garantir a seguridade dos datos persoais en caso de perda ou entrega incorrecta dun envío;

12.12.      O valor do Envío non supera os 25.000 euros;

12.13.      Vostede eximíranos de responsabilidade e manteranos inofensivos contra accións de terceiros derivadas do seu grao de cumprimento das garantías anteriores, indemnizandonos polos danos, perdas e gastos, incluídos os custos legais, nos que incorramos con respecto a vostede ou con respecto a calquera outra persoa.por ese motivo.

 1. LÍMITES DA NOSA RESPONSABILIDADE

Responsabilidade nos servizos de transporte

13.1.      De conformidade co establecido a continuación na estipulación 14, a nosa responsabilidade no marco do Transporte configurarase conforme á normativa preceptiva vixente na materia en cada momento. A) Si:

13.1.1.      Se o transporte do seu envío realízase total ou parcialmente por vía aérea e inclúe como último destino ou parada intermedia nun país distinto do país de orixe, o Convenio de Varsovia de 1929 ou o Convenio de Varsovia modificado polo Protocolo da Haia de 1955 e/ou o Protocolo de Montreal n.o 4 de 1975, ou o Convenio de Montreal de 1999, segundo sexa de aplicación imperativa. Estes tratados internacionais rexen e limitan a nosa responsabilidade por perda, dano ou atraso no seu envío á cantidade de 19 dereitos especiais de extracción por quilo.

13.1.2.      Se o seu envío se transporta total ou parcialmente por estrada dentro, cara ou desde un país que é parte da Convención de 1956 para o transporte internacional de mercadorías por estrada ("CMR"), a nosa responsabilidade por perda ou dano no seu envío. ou parte do mesmo afectada rexerase pola CMR e limitarase á cantidade de 8,33 dereitos especiais de extracción por quilo. No caso de atraso no que poida demostrarnos que sufriu unha perda como consecuencia, a nosa responsabilidade limítase ao reembolso do importe que nos pagou como pago do transporte con respecto a ese envío ou a parte del que tería sufrido a perda.atraso.

13.1.3.      Se o transporte do seu envío realízase total ou parcialmente por estrada dentro dun país que non forma parte do CMR, ou entre dous países dos que ningún dos cales forma parte do CMR, a nosa responsabilidade por perda ou dano no seu envío ou parte afectados neles, considerarase rexido pola CMR e limitarase á cantidade de 8,33 dereitos especiais de extracción por quilo. No caso de atraso no que pode demostrarnos que sufriu unha perda como resultado, a nosa responsabilidade limítase ao reembolso da cantidade que nos pagou como pago do transporte con respecto a ese envío ou a parte do mesmo que tería sufrido a perda.atraso.

13.1.4.      De conformidade co establecido a continuación na estipulación 14, a nosa responsabilidade no marco do Transporte Interior configurarase de acordo coa normativa preceptiva vixente na materia en cada momento. Por exemplo, na data de publicación destas condicións, se o transporte doméstico do seu Envío se realiza total ou parcialmente por estrada, será de aplicación a Lei de Contratos de Transporte Terrestre e demais normativa concordante.

13.2.      Suxeito ao disposto na seguinte cláusula 14, se temos unha responsabilidade en relación con outros servizos por calquera outro motivo, a nosa responsabilidade fronte a vostede limítase en calquera caso a 10.000 euros por evento ou serie de eventos cunha mesma causa de danos, ou en caso de extravío ou dano nun Envío, ao menor valor de mercado ou custo de reparación do Envío ou da parte afectada, aplicándose en ambos os casos un límite máximo que non excederá de 3,40 euros por quilo cun límite máximo de 10.000 euros. por evento ou serie de eventos conectados.

 1. EXCLUSIÓNS DE RESPONSABILIDADE

14.1.      Non seremos responsables da perda de ingresos, perda de beneficios, perda de mercado, perda de reputación, perda de clientes, perda de uso, perda de oportunidade de negocio aínda que tivésemos conta de que tal dano ou perda pode derivarse de calquera dano consecuente. , accesorio (perda de beneficios) ou por perda de calquera tipo que se produza, incluíndo, sen limitación, un incumprimento do contrato, neglixencia, acto ou omisión doloso.

14.2.      Non seremos responsables do incumprimento das nosas obrigas con vostede.

como resultado de:

14.2.1.      Causas fóra do noso control, como (pero non limitadas a):

– Feitos de Deus, por exemplo: terremotos, ciclóns, tormentas, inundacións, incendios, pragas, néboas, xeos, etc.

– Forza maior, por exemplo guerras, accidentes, actos de terrorismo, folgas, embargos, fenómenos atmosféricos, disputas locais ou disturbios civís;

– Alteracións nacionais ou locais nas redes de transporte aéreo ou terrestre e problemas mecánicos nos medios de transporte ou maquinaria;

– Vicios ocultos ou defectos ocultos no contido do envío;

– Feitos delituosos de terceiros como roubo e incendio.

14.2.2.      Os seus actos ou omisións ou de terceiros como:

– O seu incumprimento (ou o dun terceiro con dereito ou interese no Envío) das obrigas derivadas dos presentes termos e condicións, en particular das garantías establecidas na cláusula 12;

– Os actos ou omisións dos funcionarios ou empregados de aduanas, seguridade, compañías aéreas, aeroportos ou gobernos.

14.2.3.      Inclusión de artigos prohibidos no seu envío, aínda que poidamos aceptar tal envío por erro.

14.2.4.      A nosa negativa a realizar pagos ilegais no teu nome.

 1. PRODUTOS CON PRAZO DE ENTREGA GARANTIZADO

Con respecto aos produtos cun prazo de entrega garantido, se non entregamos o seu envío no prazo acordado, e se o noso fallo non foi causado por ningunha das eventualidades descritas na cláusula 14.2, e se nos notifica a súa reclamación de acordo co punto 19, cobrarémosche o servizo de entrega que realmente ofrecemos (por exemplo, antes do mediodía) en lugar de cobrar o prezo cotizado polo servizo que nos pediu (por exemplo, antes das 9 da mañá).

 1.  ARTIGOS VALIOSOS

Os obxectos de valor como pedras preciosas, metais preciosos, xoias, diñeiro, instrumentos negociables, mobles sen protección, vidro ou cerámica, obxectos de arte, antigüidades e documentos importantes, por exemplo, pasaportes, ofertas de accións e opcións e certificados de compra, non deben enviarse a través do noso servizo. rede de transporte como tal sistema implica o uso de equipos de manipulación mecánica e de clasificación automatizada, xunto con múltiples traslados de vehículos. Se, a pesar diso, nos encargas o transporte deste tipo de mercadorías e aceptamos o teu pedido, realizarémolo baixo a túa responsabilidade e baixo o teu único risco.

 1.  SEGUROS

17.1.      Podes contratar un seguro polo valor total do contido do envío (envío distinto dos documentos) cubrindo o recadro correspondente na carta de porte e aboando a tarifa aplicable para a cobertura de todos os riscos de perda e dano durante o transporte. 25.000 euros por envío. Cando o importe do envío supere os 25.000 euros, é necesario o noso consentimento previo antes de contratalo. O seguro non está dispoñible para pedras preciosas, metais preciosos, ordenadores portátiles, pantallas de plasma ou LCD, xoias, diñeiro, cristalería, porcelana, obxectos de arte, antigüidades, documentos ou películas, gravacións, discos, tarxetas de memoria ou calquera outro dispositivo para o transporte de datos ou imaxes. . Se envías os bens mencionados, recomendámosche que contrate un seguro.

17.2.      Pode contratar un seguro para os custos de reconstrución, reprodución ou reimpresión (incluídos os custos de material (por exemplo, papel) máis un custo de man de obra razoable) dos seus documentos, cubrindo o recadro correspondente na carta de porte e aboando a taxa aplicable para a cobertura de todos os riscos. de perdas e danos durante o transporte por un límite máximo de 500 euros por envío. Este seguro só está dispoñible para unha lista de documentos incluídos no sitio web local do país onde TRANSVOLANDO, SL acepta o seu envío para o seu transporte.

17.3.      As opcións de seguro anteriores (17.1 e 17.2) (i) non cubren os danos consecuentes (ver 13.1) nin os atrasos na entrega ou cando o sinistro fose consecuencia do incumprimento das súas obrigas respecto das presentes condicións xerais e (ii) non o sexan. Dispoñible para un número limitado de países. Para obter unha lista destes países e/ou máis información sobre as condicións e cobertura do seguro, póñase en contacto co noso departamento de Atención ao Cliente ou consulte o sitio web local do país onde TRANSVOLANDO, SL acepta o seu envío para o seu transporte.

 1.  PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓNS

Se desexa presentar unha reclamación por un envío perdido, danado, atrasado ou doutro tipo, debe cumprir as convencións e leis aplicables e os seguintes procedementos, ou reservámonos o dereito de denegar a súa reclamación:

18.1.      Debe notificarnos a perda, dano ou atraso nun prazo de 21 días (i) despois da recepción do envío, (ii) a partir da data en que o envío debería ter sido entregado ou (iii) a partir da data na que estea razoablemente alí. foi evidencia da perda, dano ou atraso en caso de reclamación relacionada con Outros Servizos, a non ser que se trate dun transporte nacional, caso en que a reclamación deberá realizarse nun prazo de 7 días.

18.2.      Debe documentar a súa reclamación enviándonos toda a información relevante sobre o envío e a perda, dano ou atraso sufrido, nun prazo de 21 días desde a notificación da súa reclamación.

18.3.      Non estamos obrigados a actuar sobre as reclamacións ata que se pague a taxa de transporte e non teña dereito a deducir o importe da súa reclamación da taxa de transporte;

18.4.      AAsumiremos que o envío foi entregado en bo estado, a non ser que o destinatario sinalase o dano no noso rexistro de entrega cando aceptou o envío. Para que poidamos considerar unha reclamación de danos, o contido do seu envío e a embalaxe orixinal deben estar dispoñibles para a súa inspección;

18.5.      SSalvo que se dispoña o contrario en calquera disposición e/ou lei aplicable, o seu dereito a reclamar danos e prexuízos extinguirase sempre que non se interpoña ningunha acción xudicial no prazo dun ano desde a recepción do envío ou desde a data en que o envío foi debido. data en que rematou o transporte ou se a reclamación se refire a outros servizos dentro dun ano desde a data en que debería ter sido razoablemente consciente da perda, dano ou atraso;

18.6.      ENo caso de que a nosa aceptación total ou parcial da reclamación, Garántenos que a súa compañía de seguros ou calquera outro terceiro que teña interese no envío renunciará a calquera dereito, compensación ou alivio aos que poida ter dereito por subrogación ou por calquera outro título;

18.7.      EO envío non se considerará perdido ata que transcorran polo menos 30 días desde o día en que nos comunique a falta de entrega. Podemos acordar con vostede por escrito un período máis curto.

 1.  TARIFAS E PAGOS

19.1.      Acepta abonarnos o prezo do transporte (incluídos os suplementos) entre os puntos especificados nesta carta de porte, así como calquera Imposto sobre o Valor Engadido que se grava sobre o transporte, nun prazo de 7 días desde a data da factura que se extrae sen retención, dedución, reconvención ou compensación.

19.2.      Renuncia ao seu dereito a impugnar facturas se non se opón por escrito dentro dos 7 días seguintes á data da factura.

19.3.      O prezo do transporte calcularase de acordo coas Nosas Tarifas vixentes, aplicando a que corresponda ao Seu Envío ou, se é o caso, de acordo coas Tarifas que fose acordada con vostede, de forma particular. A nosa lista actual de tarifas pódese solicitar en calquera das nosas oficinas do país no que se factura o envío.

19.4.      Cobramos en función do peso real do envío ou do seu peso volumétrico, cobrando o peso que sexa maior; o peso volumétrico calcúlase segundo a ecuación por conversión volumétrica que aparece na nosa lista de tarifas. Podemos comprobar o peso e/ou volume e/ou número de artigos dentro do seu envío e se atopamos que hai unha discrepancia entre o peso e/ou volume e/ou número de artigos declarados Vostede acepta que o peso e/ou ou o volume e/ou o número de elementos que determinamos poden utilizarse para os nosos cálculos.

19.5.      Todos os dereitos de importación, o IVE da mercadoría e todos os demais cargos devengados con motivo do Envío deberán aboarse no momento da entrega. Se o destinatario do envío se nega a pagar, vostede acepta pagar este importe na súa totalidade dentro dos 7 días seguintes á nosa notificación de que o destinatario do envío non pagou.

19.6.      Acepta que lle podemos cobrar os xuros das facturas non pagadas dentro dos 7 días seguintes á data da factura, a un tipo do 6% por riba do tipo base do Banco Central Europeo ata o pago total e definitivo da factura correspondente. Acepta pagar cargos razoables e apropiados polo cobro de facturas non pagadas dentro dos sete días seguintes á data da factura.

19.7.      As tarifas das entregas porta a porta que aparecen no noso calendario de tarifas actual inclúen unha disposición para a documentación sinxela dunduanas; Reservámonos o dereito de cobrar unha taxa de administración adicional cando, para permitirnos entregar o seu envío ao destinatario, a autorización dunduanas require un traballo excesivo que require moito tempo. Polo tanto, pódense aplicar cargos adicionais nalgúns países con procesos de envío complexos.duanas; Estes cargos inclúen, pero non se limitan a, os envíos que requiren:

19.7.1.      declaracións formais deduanas en relación con máis de tres xéneros diferentes;

19.7.2.      vínculos aduanecesidades ou a necesidade de entregar bens baixo unha fianza aduanegro;

19.7.3.      importacións temporais;

19.7.4.      envíos que impliquen calquera departamento gobernamental que non sexa a autoridade paraduaNera

En moitos países podemos pagar por adelantado dereitos, impostos, multas ou outras obrigas en nome do importador; Cando se realice este servizo adicional, cobraráselle ao destinatario unha taxa de administración local e serás responsable do teu pago se o destinatario final rexeita o pago.

No caso de que vostede nos dera instrucións de pago diferentes ou acordase co destinatario do Envío ou cun terceiro quen sexan eles os que abonen as nosas taxas e/ou calquera imposto, obriga, multa, gravame, gastos, e recargos que teríamos obrigado a pagar con motivo do Envío, se o destinatario ou ese terceiro se nega a pagarnos as nosas taxas polo Transporte ou a reembolsarnos calquera das cantidades referidas, Vostede acepta abonarnos o dito cantidades dentro dos sete días contados a partir da data en que lle notifiquemos o rexeitamento do pagamento. En calquera caso, TRANSVOLANDO poderá rexeitar a entrega da mercadoría a non ser que o pago estea garantido con garantía suficiente.

19.8.      A nosa tarifa non inclúe unha copia da proba de entrega (POD) nin ningún outro documento adicional.

19.9.      Cando o permita a lei, o noso método estándar de presentación de facturas é a factura electrónica. No caso de que solicite ou requira o uso da facturación en papel, reservámonos o dereito de cobrar unha taxa administrativa por prestar este servizo.

19.10.      As nosas facturas deben pagarse na moeda establecida na factura ou, nalgúns casos, na moeda local calculada en función dos tipos de cambio facilitados por nós.

19.11.      Teremos un gravamen xeral sobre todos os teus Envíos en calquera momento no noso poder, co dereito a vender o teu contido e reter o prezo que obtivemos contra calquera cantidade que nos debes polas Envíos entregados previamente. .

19.12.      Será responsable do pago de todos os dereitos, impostos e cargas, incluídos os selos de solicitude en Transporte e Outros Servizos, así como en toda a documentación paraduanecesario, incluída a carta de porte do transporte.

 1. A SÚA INDEMNIZACIÓN AOS SEUS EMPREGADOS

Vostede acepta indemnizarnos e manternos inofensivos de todos os custos, reclamacións, responsabilidades ou accións derivadas directa ou indirectamente da rescisión, recontratación selectiva ou transferencia de:

20.1.      Os nosos empregados asignados ou dedicados aos servizos que che ofrecemos; ou

20.2. calquera empregado ou antigo empregado teu; tampouco

20.3.      calquera provedor ou antigo provedor teu; ou

20.4.      calquera terceiro que poidan xurdir da relación comercial entre vostede e nós, incluíndo, entre outros, calquera responsabilidade derivada da Directiva sobre Dereitos Adquiridos da Comunidade Europea (77/187/CEE, modificada pola Directiva 2001/23/CE) ou de lexislación nacional que aplique a dita directiva, ou noutra lexislación laboral aplicable.

 1.  PROTECCIÓN DE DATOS

21.1.      O cliente será o responsable da subministración TRANSVOLANDO información completa e actualizada sobre os nomes e enderezos dos seus clientes, a quen e desde quen se transportarán os Envíos.

21.2.      O Cliente recoñece que, con base nestas Condicións, a información dos seus clientes (se procede) é facilitada a TRANSVOLANDO por parte do Cliente, parte do cal se refire a información dunha persoa identificable. O Cliente recoñéceo TRANSVOLANDO ten a súa propia responsabilidade no tratamento e, polo tanto, xunto co Cliente, será considerado responsable do tratamento (ou responsable do tratamento conxunto).

21.3.      Pódese pedir TRANSVOLANDO compartir información, incluídos os datos persoais en relación co envío, coas autoridades do país de orixe e destino do envío ou as autoridades do país de tránsito por razóns deduanas e/ou seguridade.

 1.  LEI E XURISDICCIÓN

22.1.      No caso de que estes termos ou condicións fosen declarados nulos ou inexecutables, a dita nulidade ou inexigibilidade non afectará ás restantes disposicións deste contrato de transporte, das presentes condicións xerais ou do resto dos documentos, incluído o coñecemento de embarque, que permanecerán en vigor. .

22.2.      Salvo estipulación de calquera convenio aplicable, os conflitos derivados das presentes condicións xerais ou relacionados con elas serán sometidos ás leis e tribunais do país no que a filial, filial ou sucursal de TRANSVOLANDO, SL que aceptou o envío.

22.3.      No caso de que xurda calquera controversia sobre a interpretación e execución das presentes condicións xerais de contratación, ambas as partes someteranse á Xunta Arbitral de Madrid. Se a citada Xunta Arbitral se declarase incompetente para coñecer do asunto, as partes someteranse aos Xulgados e Tribunais de Madrid.

 

Condicións específicas da contratación en liña

 1.  INFORMACIÓN PREVIA AO PROCESO CONTRACTUAL

1.1.      Esta páxina web https://transvolando.com É propiedade de TRANSVOLANDO, SL con CIF B87450003 e domicilio fiscal en C/ Esteban Carros, 61 – 28053 Madrid, actuando comercialmente baixo a marca TRANSVOLANDO, SL

1.2.      As condicións particulares de contratación en liña regulan a relación de venda a distancia entre TRANSVOLANDO, SL e o usuario ou cliente, de conformidade co establecido legalmente, en particular, a Lei 7/1998, do 13 de abril, de condicións xerais de contratación, Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei xeral. para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, Real Decreto 1906/1999, do 17 de decembro, polo que se regula a Contratación Telefónica ou Electrónica con condicións xerais, Lei Orgánica 1999/15, do 1999 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Lei 13/ 7, do 1996 de xaneiro, de Ordenación do Comercio Minorista, e a Lei 15/34, do 2002 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico. As presentes condicións particulares prevalecerán sobre as TERMOS E CONDICIÓNS DE TRANSPORTE vixentes en cada momento en todos aqueles aspectos que sexan especificamente propios da mencionada normativa.

1.3.      TRANSVOLANDO, SL resérvase o dereito a realizar as modificacións que considere oportunas, sen previo aviso, nas presentes Condicións Particulares. As ditas modificacións poderán realizarse, a través das súas páxinas web, por calquera formulario legalmente admisible e serán obrigatorias durante o tempo que estean publicadas na web e ata que sexan validamente modificadas por posteriores.

1.4.      A finalidade do sitio web é proporcionar os servizos descritos nas CONDICIÓNS DE TRANSPORTE.

1.5.      Todos os contidos da web están en castelán.

1.6.      A duración do contrato estará vinculada á finalización do servizo contratado.

1.7.      Como usuario, o cliente declara expresamente coñecer, comprender e aceptar as condicións de uso e as presentes condicións xerais de contratación. Así mesmo, declara ser maior de idade e ter a capacidade legal de obrar necesaria para acceder aos sitios web de TRANSVOLANDO, SL e a contratación a través delas.

 

 1.  CARACTERÍSTICAS, OFERTA E VIXENCIA DOS SERVIZOS

2.1.      Os servizos ofrecidos no noso sitio web detállanse nos TERMOS E CONDICIÓNS DO TRANSPORTE VERSIÓN LARGA (08-2019).

2.2.      Ao longo da solicitude do seu pedido informarase das características e opcións dispoñibles para o envío da mercadoría.

2.3.      No caso dun servizo en oferta, indicarase sempre xunto coas súas características esenciais, o prezo de oferta e a súa vixencia.

2.4.      En cumprimento da normativa vixente TRANSVOLANDO, SL ofrece información sobre todos os seus servizos, as súas características e prezos. Non obstante, TRANSVOLANDO, SL resérvase o dereito a retirar, substituír ou modificar os servizos ofrecidos a través da súa páxina web, simplemente modificando o seu contido. Deste xeito, os servizos ofrecidos en cada momento polo sitio web rexeranse polas Condicións Xerais de Contratación vixentes en cada caso. Así mesmo, a empresa terá a facultade de deixar de ofrecer, sen previo aviso e en calquera momento, o acceso aos citados servizos.

 

 1.  RÉXIME DE RESPONSABILIDADE DE TRANSVOLANDO.

Tal e como se indica nos TERMOS E CONDICIÓNS DO TRANSPORTE VERSIÓN LARGA (08-2019), a responsabilidade de TRANSVOLANDO, SL está regulada legalmente con carácter imperativo na lexislación vixente en materia de transportes.

 

 1.  TARIFAS

4.1.      Todos os servizos indican o prezo de venda en euros e inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).

4.2.      Se se aplica algún outro imposto, indicarase durante o proceso de solicitude. Así mesmo, recomendamos que antes da formalización de calquera solicitude visite a nosa sección Axudar, para consultar os posibles requisitos para o envío.

 

 1.  MÉTODOS DE PAGO

O cliente poderá pagar o importe do seu servizo escollendo calquera das seguintes formas. Durante o proceso de compra debes indicar a túa elección:

5.1. Tarxeta de crédito VISA ou MASTERCARD

5.1.1. Todas as operacións que supoñen a transmisión de datos persoais ou bancarios realízanse mediante un entorno seguro, un servidor baseado na tecnoloxía de seguridade estándar SSL (Secure Sockets Layer). Toda a información que nos transmites viaxa cifrada pola rede.

5.1.2. Así mesmo, a información da súa tarxeta de crédito introdúcese directamente na páxina do banco, no TPV (Terminal de Punto de Venda do Banco) e non se introduce nin rexistra en ningún servidor de TRANSVOLANDO, SL

5.1.3. Ao pagar con tarxeta VISA ou MASTERCARD, sempre se solicitará a seguinte información: o número da tarxeta, a data de caducidade e un Código de Validación que coincida cos 3 últimos díxitos do número impreso en cursiva no dorso da tarxeta VISA ou MASTERCARD. MASTERCARD, ofrecendo así máis garantías sobre a seguridade da transacción.

5.1.4. Esta forma de pago só é válida na web.

5.2. Cando o importe dunha compra se cobrou de forma fraudulenta ou indebida mediante o número dunha tarxeta de pago, o seu propietario deberá poñerse en contacto co provedor da súa Visa ou Mastercard, sendo TRANSVOLANDO, SL exenta de calquera responsabilidade por tales cargos.

5.3. Non obstante, se a compra fora efectivamente realizada polo titular da tarxeta e a esixencia de devolución non fose consecuencia de ter exercido o dereito de desistimento ou resolución e, polo tanto, esixise indebidamente a cancelación do correspondente cargo, aquel quedará obrigado ante TRANSVOLANDO, SL á indemnización dos danos e prexuízos causados ​​como consecuencia da devandita cancelación.

 

 1. EXECUCIÓN DA ORDE

6.1. Para adquirir os nosos servizos, podes ir á sección Enviar agora

6.2. É un requisito imprescindible que te rexistres como usuario do sitio web. Podes facer a túa solicitude a través da nosa sección web: Envía agora, onde pode facilitar os datos necesarios para a xestión da súa solicitude e cuxo rexistro se pode realizar previamente se non é cliente de TRANSVOLANDO, SL

6.3. Informámoslle de que os datos persoais recollidos durante o proceso de rexistro e posterior prestación do servizo serán incorporados aos nosos ficheiros informatizados co fin de realizar a prestación de servizos de xestión da nosa actividade comercial entre as nosas firmas, cumprindo a Lei Orgánica 15/. 1999 de protección de datos persoais.

De conformidade coa Lei orgánica 15/1999, infórmase ás partes implicadas e prestan o seu consentimento. á incorporación dos seus datos aos ficheiros, automatizado ou non, existente en TRANSVOLANDO, SL debidamente declarada ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), e ao procesamento automatizado do mesmo así como dos datos aos que TRANSVOLANDO, SL ten acceso como consecuencia da consulta, solicitude ou contratación de calquera servizo, así como aos obtidos mediante a gravación das cámaras de seguridade situadas nas oficinas, e nas conversacións telefónicas, para realizar cantos trámites sexan necesarios para o prestación dos servizos contratados de acordo coas presentes condicións xerais e coas finalidades de xestión TRANSVOLANDO, SL así como a cesión dos mesmos a filiais de TRANSVOLANDO, SL así como empresas colaboradoras, para a realización do servizo contratado.

Ademais do anterior, e tal e como prevé a citada Lei Orgánica, terá dereito, en todo momento, a acceder, rectificar, cancelar e opoñerse aos datos persoais que se atopen nos nosos ficheiros. Calquera destas solicitudes deberá realizarse por escrito, enviando un escrito por correo postal ao seguinte enderezo: TRANSVOLANDO, SL C/ Esteban Carros, 61- 28053 Madrid. Atención Departamento de Control Interno ou a través correo-e xestión @transvolando.com

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que acepta comunicarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para tratalos co fin de tramitar a súa facturación.

6.4. Se xa es cliente de TRANSVOLANDO, SL poderá realizar a súa solicitude de pedido iniciando sesión, identificándose co usuario e contrasinal facilitados. Estes datos non serán públicos. Vostede é o responsable de tratar de forma confidencial e responsable a identidade e contrasinal obtidos no rexistro como cliente, non podendo cedilos a outro. Podes modificar a información rexistrada en calquera momento, na túa área de cliente. Neste mesmo apartado terás acceso a un historial dos teus servizos contratados. Trátase só dun apartado de consulta pero permítese a súa xestión, podendo o usuario borrar aqueles rexistros que considere non necesarios a visualización.

6.5. Unha vez finalizado o proceso de solicitude, o cliente recibirá unha confirmación da mesma por correo electrónico. É fundamental que durante o proceso de solicitude de pedido o usuario indique un correo electrónico válido. Se en 24 horas dende a finalización do servizo non recibe a confirmación, póñase en contacto TRANSVOLANDO, SL no teléfono de atención ao cliente 674 34 69 12 ou por correo electrónico info@transvolando.es

6.6. Previamente á prestación do servizo, o cliente recibirá un correo electrónico coa confirmación do servizo solicitado.

6.7. Os gastos de transporte derivados da execución do pedido detallaranse durante o proceso de solicitude e na correspondente factura. Para obter máis información, debe dirixirse ao apartado 19 das CONDICIÓNS DE TRANSPORTE VERSIÓN LARGA (08-2019), correspondente a Tarifas e pagamentos.

Unha vez prestado o servizo, o cliente recibirá a correspondente factura electrónica. En virtude do artigo 63 da Lei 3/2014, do 27 de marzo, xeral para a defensa dos consumidores e usuarios, a aceptación das presentes condicións particulares de contratación implica tamén a aceptación de recibir a factura electrónica. En calquera caso poderá revogar o consentimento prestado para a recepción da factura electrónica en calquera momento, enviando un correo electrónico ao enderezo de correo electrónico. xestión @transvolando.com, e solicitando a factura en formato papel sen custo, sendo nulo de pleno dereito, o sinalado no apartado 19.8 das BASES DE TRANSPORTE VERSIÓN LARGA (08-2019), polas presentes condicións particulares de contratación telemática.

6.8. Para o envío de calquera mercadoría hai que ter en conta os apartados; 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 dos TERMOS E CONDICIÓNS DO TRANSPORTE VERSIÓN LARGA (08-2019).

 

 1.  CÁLCULO DO TEMPO DE TRÁNSITO E ITINERARIO DOS ENVÍOS

Os prazos de entrega indicados nas nosas publicacións non reflicten a fin de semana, festivos ou festivos nacionais, atrasos causados ​​por unduanas, atrasos imputables ao cumprimento dos requisitos de seguridade locais obrigatorios, ou calquera outra eventualidade allea ao noso control. O itinerario e o método escollidos para transportar o seu envío serán exclusivamente ao noso criterio.

 

 1.  DEREITO DE DESISTENCIA, DEVOLUCIÓN DO PAGO

8.1. O cliente poderá desistir do contrato ata TRANSVOLANDO Recoller a mercadoría en orixe.

8.2. A baixa deberá realizarse por teléfono no 674 34 69 12, e deberá confirmarse cubrindo o correspondente formulario de retirada.

8.3. Se a retirada se exerce válidamente de acordo co anterior, TRANSVOLANDO, SL non recollerá a mercadoría en orixe, pero cobrará ao cliente os gastos de xestión do Envío e a retirada que se xerasen.

8.4. Se, despois diso, o cliente tivese dereito a un reembolso parcial, estará suxeito a un prazo de 14 días naturais desde a data do exercicio válido en tempo e forma do dereito de desistimento.

8.5. O cliente non poderá desistir do contrato despois de entregar o envío a TRANSVOLANDO, SL Non obstante, en tal caso, TRANSVOLANDO, SL tratará de devolver o envío á orixe, sen prexuízo do seu dereito a facturar o envío na súa totalidade, ademais dos gastos asociados á devolución á orixe e á xestión da retirada intempestiva.

 

 1.  RECLAMACIÓN

9.1. Se o cliente desexa presentar unha reclamación, debe enviar un correo electrónico ao enderezo de correo electrónico info@transvolando.es.

9.2. Antes de formalizar a reclamación, debes consultar os apartados 18 e 19 das CONDICIÓNS DO TRANSPORTE VERSIÓN LARGA (08-2019).

 1.  XURISDICCIÓN

Con renuncia a calquera outro foro ou xurisdición que lles puidese corresponder por lei, vostede e TRANSVOLANDO, SL comprométese a someter á Xunta Arbitral de Transportes de Madrid as diferenzas que poidan xurdir en canto á interpretación e cumprimento destas condicións particulares de contratación en liña. Se a citada Xunta Arbitral se declarase incompetente para coñecer do asunto, as partes sométense expresamente (previo renuncia a calquera outro foro que puidese corresponder en dereito) aos Xulgados e Tribunais de Madrid capital.

Podemos axudarche con algo?