QUÈ ÉS CONVENI CMR?

El conveni CMR rep el nom de la denominació en anglès Contract for the International Carriage of Goods by Road i és un contracte de transport internacional de mercaderies per carretera regulat al conveni CMR que va entrar en vigor el 1956 a Ginebra, el qual no va ser afirmat a Espanya fins al 1974.

Aquest conveni s’aplica a tots els contractes de transport de mercaderies per carretera on té lloc un intercanvi de fronteres, és a dir, el lloc de càrrega i el lloc de descàrrega no es troben dins de les fronteres del mateix país. Sempre que un d’aquests països ha de ser signant d’aquest conveni CMR, sinó no tindrà vàlid aquest document.

Què vol dir això? Vol dir que en el marc jurídic regula els contractes de transport internacional de mercaderies per carretera al nostre país.

Hi ha cap transport exclòs del conveni CMR?

Sí, estan exclòs els transports següents:

 • Transports postals
 • Transports privats
 • Transports funeraris
 • Transports de mudances o de mobiliari
 • Transports combinats amb ruptura de càrrega, és a dir, que la mercaderia no es manipuli per exemple volem portar mercaderia des de Balears o Madrid, ja que caldria fer-ho mitjançant transport marítim i ferroviari, ja que si fem servir transport per carretera es podria realitzar moviments de la mercaderia i s’estaria fent la ruptura de la càrrega).

Requisits del conveni CMR

 • Que es faci a compte d’un altre i a títol onerós, és a dir, que tingui un cost.
 • Que sigui realitzat per vehicles com ara camions, remolcs o semiremolcs definits en el Conveni.

Formalització del contracte (Carta de port)

El contracte reflectit en el conveni CMR és de tipus consensual, és a dir, de mutu acord i és vàlid si se celebra de paraula, encara que s’ha de documentar una carta de port, ja que és un requisit imprescindible per a l’existència i la validesa del contracte esmentat. .

La carta de port CMR s’expedeix amb tres originals a signar pel remitent i el transportista.

 • Primer exemplar per al remitent
 • Segon exemplar sempre ha d’acompanyar la mercaderia
 • Tercer exemplar per al transportista

Avui dia, és vàlida la carta de port electrònica i se certifica mitjançant la signatura electrònica.

Drets i obligacions de les parts contractants

El remitent

El remitent té com a dret disposar de la mercaderia, paralitzar o aturar el transport, modificar el lloc previst de lliurament o modificar-ne el destinatari. Aquest dret només es manté abans que la mercaderia sigui lliurada al destinatari, és a dir, que un cop lliurada no es podria modificar ni anul·lar ni res per l’estil.

El destinatari té les mateixes atribucions que el remitent en formalitzar-se la carta de port.

Si el transportista no pot arribar a terme les instruccions que ha rebut, ho ha de comunicar immediatament a la persona que tingui a disposició perquè no es puguin incórrer per danys i es perjudiqui la mercaderia o la correcta realització del viatge.

El remitent té l’obligació de subministrar al transportista els documents necessaris per poder fer el pas per duanes i no tenir irregularitats. També, haurà d’indicar si està lliurant mercaderies perilloses i de quin tipus es tracta i com prendre precaucions davant d’aquestes.

El transportista

El transportista haurà de respondre a la pèrdua total o parcial de la mercaderia, a les avaries d’aquesta i al retard del lliurament, llevat que s’origini pel següent:

 • Culpa del qui té dret sobre la mercaderia
 • Vici de la mercaderia
 • Causes inevitables
 • Ocupació de vehicles oberts
 • Absència o deficiència d’embalatge
 • Manipulació del remitent/destinatari
 • Naturalesa de mercaderia (floridura…)
 • Insuficiència o imperfecció de la identificació dels embalums
 • Transport d´animals vius

Les proves que la pèrdua va ser deguda a una d’aquestes causes corresponen al transportista.

El transportista també haurà de respondre en cas de retard. Es considera pèrdua de la mercaderia quan transcorren 30 dies després del termini convingut, o 60 dies des que el transportista es va fer càrrec de la mercaderia si no es va indicar termini en el transport.

El consignatari

Són de la seva competència les atribucions següents:

 • Petició de lliurament de la mercaderia i del segon rebut de la carta de port
 • Disposició de la mercaderia segons circumstàncies
 • Exercicis en nom propi contra portador en cas de pèrdua del gènere o del retard de lliurament
 • Formulació expressa sobre estat de la mercaderia o retard en el lliurament i la reclamació d’indemnització

Formulació de protestes en conveni CMR

S’assumeix que el destinatari rep les mercaderies a l’estat que indica i descriu la Carta de Porte sempre que hi concorrin alguns d’aquests supòsits:

 • Acceptar sense fer verificacions
 • Si mancant embalatge, no oposa reserves en el moment del lliurament de la mercaderia esmentada
 • Si no expressa reserves sobre la mercaderia embalada en els set dies següents al lliurament

Transport multimodal i successiu al conveni CMR

Transport multimodal

El conveni CMR s’aplica al conjunt del trasllat quan el vehicle que conté la mercaderia és conduït a diferents mitjans de transport en una part del seu recorregut, sense ruptura de càrrega.

Transport successiu

Si un transport de mercaderies és sotmès a un sol contracte és realitzat per successius transportistes a la carretera cadascun d’aquests transportistes assumirà (per conveni CMR) la responsabilitat per l’execució del transport total.

SELECCIONEU UNA CATEGORIA
Gestor de tráfico en | + posts

Técnica Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia - Artes Gráficas por IES Virgen de la Paloma. Gestor de tráfico en Transvolando.

Scroll to Top
¿Te podemos ayudar en algo?