TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES A.D.R

Calcula el teu pressupost

SELECCIONEU UNA CATEGORIA

La teva empresa necessita el transport de mercaderies perilloses de manera habitual o puntual?
Vols enviar diferents tipus de mercaderies perilloses?

T’agradaria comptar amb el nostre assessorament per al trasllat de la teva mercaderia de manera segura i legal?

A Transvolando comptem amb àmplia experiència en el transport de mercaderies perilloses. Som extremadament rigorosos amb els protocols per mantenir la seguretat del teu enviament i la salut dels nostres empleats.

Què són les mercaderies perilloses?

Són aquelles mercaderies que, en el procés de producció, manipulació, emmagatzematge, desplaçament o en el seu propi estat natural, poden desprendre gasos o vapors perjudicials per a la salut o inflamar-se amb facilitat.

Quin tipus de mercaderies perilloses hi ha?

El grup d’experts de l’ONU classifica i constitueix el document de què mana la normativa vigent que regula el transport de mercaderies perilloses per carretera tant a nivell nacional com internacional.

Segons els requeriments per al seu transport, es diferencia entre mercaderies perilloses limitatives, que estan explícitament nomenades i exigeixen autorització expressa, i no limitatives, que en permeten el transport per grups generals. Segons les classes de mercaderies perilloses, la categorització establerta és la següent:

Classe 1. Matèries i objectes explosius

Inclou les mercaderies més perilloses, no només les explosives en si, sinó totes aquelles que sota determinades condicions puguin provocar explosions i fins i tot incendis, ja sigui per la seva exposició a altes temperatures, o per la seva fricció o altres circumstàncies que puguin modificar-ne la naturalesa química. Atesa la seva alta perillositat, el transport d’aquest tipus està reglamentat específicament. Dins aquest grup hi ha els materials pirotècnics, com ara coets i petards.

Simbologia mercancias peligrosas - Materiales explosivos
Simbologia mercancias peligrosas - Materiales explosivos
Simbologia mercancias peligrosas - Materiales explosivos
Simbologia mercancias peligrosas - Materiales peligrosos explosivos
Señal ADR peligro explosivos
Simbologia mercancias peligrosas - Materiales peligrosos explosivos
Materiales explosivos

Classe 2. Gasos

En aquesta tipologia, s’hi inclou un variat grup de substàncies amb riscos molt diferents, com ara toxicitat o inflamabilitat, però que tenen unes característiques específiques gasoses sota unes determinades condicions. Són d’aquest tipus els gasos comprimits, com ara el nitrogen i oxigen, els liquats, com el butà o propà, els cartutxos de gas a pressió, com aerosols, etc.

Simbologia mercancias peligrosas - Gases inflamables
Simbologia mercancias peligrosas - Gases toxicos
Simbologia mercancias peligrosas - Gases no inflamables

Classe 3. Líquids inflamables

Són un tipus de líquids que, en entrar en contacte amb una flama o focus a temperatura elevada, es poden incendiar. En aquesta categoria s’engloben els combustibles líquids, com ara la benzina o el gasoil, a més d’alcohols, vernissos, etc.

Liquidos inflamables

Classe 4.1. Sòlids inflamables

Són substàncies en estat sòlid que sota la influència de la calor poden cremar o fer espurnes. Algunes també poden generar gasos tòxics en la seva combustió. En aquest grup trobem les fustes, els cel·luloides, els compostos de fòsfor, etc.

Solidos inflamables

Classe 4.2. Matèries susceptibles d'inflamació espontània

En aquesta categoria es contenen aquells productes que, o bé es poden inflamar espontàniament en entrar en contacte amb l’aire en petites quantitats, o bé no arribar a inflamar-se, sinó patir un escalfament. Són d’aquest tipus el fòsfor blanc, els teixits greixosos i oliosos, etc.

Simbologia mercancias peligrosas - Solidos espontaneamente inflamables

Classe 4.3. Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

Aquí trobem materials que reaccionen amb l’aigua desprenent gasos tipus inflamable que en entrar en contacte amb l’aire poden provocar explosions. Aquí trobem substàncies com els hidrurs de metalls, el sodi, el potassi, etc.

Simbologia mercancias peligrosas - Solidos contacto agua inflamables

Classe 5.1. Matèries oxidants o comburents

Són materials que en si no són combustibles però que en desprendre oxigen provoquen la combustió dels altres. Per exemple, els peròxids d’hidrogen estabilitzat, els clorits, els percarbonats, etc.

Señal ADR Material oxidantes combustible

Classe 5.2. Peròxids orgànics

Són matèries com els comburents però que, en ser més inestables, tenen més probabilitat de combustió, a més de ser combustibles.

Peroxidos organicos

Classe 6.1. Matèries tòxiques

Aquest tipus conté una gran varietat de substàncies que químicament no tenen gaire en comú, però que totes es caracteritzen per presentar un elevat grau de toxicitat per a l’ésser humà, el medi ambient o els animals. Exemples d’aquesta categoria són els cianurs, els compostos d’arsènic, etc.

Materias toxicas

Classe 6.2. Matèries infeccioses

Són les que contenen agents patògens que provoquen malalties tant als animals com als humans. Aquí englobem microorganisme, com virus i bacteris, etc.

Simbologia mercancias peligrosas - Materias infecciosas

Classe 7. Materials radioactius

Aquests materials emeten certes partícules i radiació que provoca danys al teixit cel·lular. Aquí tenim els combustibles nuclears, els isòtops radioactius, etc.

Señal radioactiva ADR 7
Materias radioactivas I
Simbologia mercancias peligrosas - Materias radioactivas II
Simbologia mercancias peligrosas - Materias radioactivas III
Simbologia mercancias peligrosas - Materias fisionables

Classe 8. Matèries corrosives

Per la seva composició, en entrar en contacte provoquen danys a la pell i mucoses, i en cas de fuga, poden causar deterioraments en els elements amb què entrin en contacte. Els àcids i sals corrosives entren dins aquesta categoria.

Materias corrosivas

Classe 9. Matèries i altres objectes perillosos

Durant el seu transport, poden suposar perills diferents dels contemplats a les tipologies anteriors.

Materias de peligros diversos

Última classe: Residus tòxics i perillosos

En aquesta última categoria incloem tots aquells envasos que hagin contingut alguna de les substàncies descrites als apartats precedents. El transport, igualment, s’ha de regular específicament per evitar danys.

Simbologia mercancias peligrosas - Residuos tóxicos y peligrosos

Qui regula el transport de mercaderies perilloses?

En primera instància, és el MITMA, marca la normativa que regula el transport de mercaderia perillosa, qui regula aquest tipus de transports com podem comprovar al Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer publicat al BOE. Hi ha diferents organitzacions com l’ADR (Acord Europeu relatiu al Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera), RID per a transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril, IMDG (Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses) s’aplica al transport per mar internacional u OACI per al transport per via aèria.

En qualsevol cas, l’empresa de transport i el conductor d’un vehicle que transporti mercaderies perilloses s’ha d’informar sobre les reglamentacions diferents sobre les càrregues de mercaderies perilloses.

Quines dades ha de contenir la carta de port que acompanya un transport de mercaderies perilloses?

En fer un transport d’aquest tipus hem de considerar la documentació transport mercaderies perilloses i les etiquetes de perill ADR.

1- Número ONU que ha d’anar precedit de les lletres “UN”.

2- Nom oficial de transport i fitxa tècnica.

3- Cal indicar els números de models d’etiquetes. Per a materials explosius, a més, heu d’indicar el codi de classificació i etiquetes de riscos. Pel que fa a matèries radioactives, el número de classe “7”. Per al liti, els números ONU 3090, 3091, 3480, i 3481 el número de classe “9”.

4- Grup d’embalatge “GE”

5- El nombre de bonys i descripció .

6- Quantitat total de cada mercaderia perillosa juntament amb el número ONU.

7- Nom i l’adreça de l’o dels expedidor.

8- El nom i l’adreça del destinatari.

9- Declaració conforme a les disposicions de qualsevol acord singular.

10- Quan correspongui, també hi ha de figurar , el codi de restricció de túnels en majúscules.

Transvolant compta amb les garanties de les empreses de transport de mercaderies perilloses oferint solucions i seguretat per als nostres clients

Reloj en velocidad marcado por los colores gris y naranja

Necessito un pressupost en menys de 5 min

Ilustracion de trabajador en color gris con bocadillo de pregunta en color naranja

M'agradaria parlar amb vosaltres per resoldre alguns dubtes

Desplaça cap amunt
¿Te podemos ayudar en algo?