TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES ADR

La teva empresa necessita el transport de mercaderies perilloses de manera habitual o puntual?

Vols enviar diferents tipus de mercaderies perilloses?

T'agradaria comptar amb el nostre assessorament per al trasllat de la teva mercaderia de manera segura i legal?

En Transvolando comptem amb àmplia experiència en el transport de mercaderies perilloses. Som extremadament rigorosos amb els protocols per mantenir la seguretat de la teva tramesa i la salut dels nostres empleats.

SELECCIONE UNHA CATEGORÍA

QUÈ SÓN LES MERCADERIES PERILLOSES?

Són aquelles mercaderies que, en el procés de producció, manipulació, emmagatzematge, desplaçament o en el seu propi estat natural, poden desprendre gasos o vapors perjudicials per a la salut o inflamar-se amb facilitat.

Quin tipus de mercaderies perilloses hi ha?

El grup d'experts de l'ONU classifica i constitueix el document del qual mana la normativa vigent que regula el transport de mercaderies perilloses per carretera tant a nivell nacional com internacional.

Segons els requeriments per al seu transport, es diferencia entre mercaderies perilloses limitatives, que estan explícitament nomenades i exigeixen autorització expressa, i no limitatives, que permeten el transport per grups generals. Segons les classes de mercaderies perilloses , la categorització establerta és la següent:

Classe 1. Matèries i objectes explosius

Inclou les mercaderies més perilloses, no només les explosives en si, sinó totes aquelles que sota determinades condicions puguin provocar explosions i fins i tot incendis, ja sigui per la seva exposició a altes temperatures, o per la seva fricció o altres circumstàncies que puguin modificar-ne la naturalesa química. Atesa la seva perillositat, el transport d'aquest tipus està reglamentat específicament. Dins aquest grup hi ha els materials pirotècnics, com coets i petards.

Classe 2. Gasos

En aquesta tipologia, s'hi inclou un variat grup de substàncies amb riscos molt diferents, com ara toxicitat o inflamabilitat, però que tenen unes característiques específiques gasoses sota unes determinades condicions. Són d'aquest tipus els gasos comprimits, com ara el nitrogen i oxigen, els liquats, com el butà o propà, els cartutxos de gas a pressió, com aerosols, etc.

Classe 3. Líquids inflamables

Són un tipus de líquids que, en entrar en contacte amb una flama o focus a temperatura elevada, es poden incendiar. En aquesta categoria s'engloben els combustibles líquids, com ara la gasolina o el gasoil, a més d'alcohols, vernissos, etc.

Classe 4.1. Sòlids inflamables

Són substàncies en estat sòlid que sota la influència de la calor poden cremar o fer espurnes. Algunes també poden generar gasos tòxics en la seva combustió. En aquest grup trobem les fustes, els cel·luloides, els compostos de fòsfor, etc.

Classe 4.2. Matèries susceptibles d'inflamació espontània

En aquesta categoria es contenen aquells productes que, o bé es poden inflamar espontàniament en entrar en contacte amb l'aire en petites quantitats, o bé no arribar a inflamar-se, sinó patir un escalfament. Són d'aquesta mena el fòsfor blanc, els teixits grassents i oliosos, etc.

Classe 4.3. Matèries que en contacte amb l'aigua desprenen gasos inflamables

Aquí trobem materials que reaccionen amb l'aigua desprenent gasos tipus inflamable que en entrar en contacte amb l'aire poden provocar explosions. Aquí trobem substàncies com els hidrurs de metalls, el sodi, el potassi, etc.

Classe 5.1. Matèries oxidants o comburents

Són materials que en si no són combustibles però que en desprendre oxigen provoquen la combustió dels altres. Per exemple, els peròxids d'hidrogen estabilitzat, els clorits, els percarbonats, etc.

Classe 5.2. Peròxids orgànics

Són matèries com els comburents però que, en ser més inestables, tenen més probabilitat de combustió, a més de ser combustibles.

Classe 6.1. Matèries tòxiques

Aquest tipus conté una gran varietat de substàncies que químicament no tenen gaire en comú, però que totes es caracteritzen per presentar un elevat grau de toxicitat per a l'ésser humà, el medi ambient o els animals. Exemples d'aquesta categoria són els cianurs, els compostos d'arsènic, etc.

Classe 6.2. Matèries infeccioses

Són les que contenen agents patògens que provoquen malalties tant als animals com als humans. Aquí englobem microorganisme, com virus i bacteris, etc.

Classe 7. Materials radioactius

Aquests materials emeten certes partícules i radiació que provoca danys al teixit cel·lular. Aquí tenim els combustibles nuclears, els isòtops radioactius, etc.

Classe 8. Matèries corrosives

Per la seva composició, en entrar en contacte provoquen danys a la pell i mucoses, i en cas de fuga, poden causar deterioraments en els elements amb què entrin en contacte. Els àcids i sals corrosives entren dins aquesta categoria.

Classe 9. Matèries i altres objectes perillosos

Durant el seu transport, poden suposar perills diferents dels contemplats a les tipologies anteriors.

Última classe: Residus tòxics i perillosos

En aquesta darrera categoria incloem tots aquells envasos que hagin contingut alguna de les substàncies descrites en els apartats precedents. El transport, igualment, s'ha de regular específicament per evitar danys.

Qui regula el transport de mercaderies perilloses?

En primera instància, és el MITMA, marca la normativa que regula el transport de mercaderia perillosa, qui regula aquest tipus de transports com podem comprovar al Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer publicat al BOE. Hi ha diferents organitzacions com l'ADR (Acord Europeu relatiu al Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera), RID per a transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril, IMDG (Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses) s'aplica al transport per mar internacional u OACI per al transport per via aèria.

En tot cas, l'empresa de transport i el conductor d'un vehicle que transporti mercaderies perilloses s'ha d'informar sobre les diferents reglamentacions sobre les càrregues de mercaderies perilloses.

Quines dades ha de contenir la carta de port que acompanya un transport de mercaderies perilloses?

En realitzar un transport d'aquest tipus, hem de considerar la documentació transport mercaderies perilloses i les etiquetes de perill ADR.

1- Número ONU que ha d'anar precedit de les lletres “UN”.

2- Nom oficial de transport i fitxa tècnica.

3- Cal indicar els números de models d'etiquetes. Per a materials explosius, a més, heu d'indicar el codi de classificació i etiquetes de riscos. Quant a matèries radioactives, el número de classe “7”. Per al liti, els números ONU 3090, 3091, 3480, i 3481 el número de classe “9”.

4- Grup d'embalatge “GE”

5- El nombre de bonys i descripció .

6- Quantitat total de cada mercaderia perillosa juntament amb el número ONU.

7- Nom i l'adreça de l'o dels expedidor.

8- El nom i l'adreça del destinatari.

9- Declaració conforme a les disposicions de qualsevol acord singular.

10- Quan correspongui, també hi ha de figurar , el codi de restricció de túnels en majúscules.

Transvolando compta amb les garanties de les empreses de transport de mercaderies perilloses oferint solucions i seguretat per als nostres clients

COM PODEM AJUDAR?

Necessito un pressupost a menys de 5 minuts

M'agradaria parlar amb vosaltres per resoldre alguns dubtes

Et podem ajudar en alguna cosa?