condicions Generals

Condicions generals

 

Termes i Condicions Generals de Transport

Termes i condicions de transport Versió llarga (08-2019)

 1.  DEFINICIONS

Les definicions següents seran aplicades als termes i condicions establerts a continuació que regiran aquest contracte de transport.

«Nosaltres», “Ens”

«El nostre» i TRANSVOLANDO

Transvolando, SL, les companyies d'aquest grup (“Transvolando”) i els seus empleats, agents, corresponsals i dependents.
«Vostè» i «El seu(s)” Carregador, expedidor o consignatari de la mercaderia, segons escaigui.
"Transport" Transport pròpiament dit i operacions i activitats connexes de contingut més ampli que, si escau, ho circumden.
«Enviament» Mercaderia que el carregador lliuri simultàniament al portador per al seu transport i entrega a un únic destinatari, des d'un únic lloc de càrrega a un únic lloc de destinació.
“Bult” Cada unitat material de càrrega diferenciada que formen les mercaderies objecte de transport, amb independència del volum, les dimensions i el contingut.
«Altres Serveis» Serveis propis de la figura de loperador de transports; serveis diferents al transport pròpiament dit, com ara emmagatzematge, classificació, muntatge, empaquetat, instal·lació, valors afegits.
«Articles Prohibits» Mercaderia o material el transport del qual estigui prohibit per llei, norma o regulació a qualsevol dels països per o sobre els quals hagi de transcórrer el transport.
 1. LA PART AMB QUI VOSTÈ CELEBRA EL CONTRACTE

El contracte de transport se celebra amb la companyia TRANSVOLANDO, SL o amb la subsidiària o afiliada d'aquesta que accepti el seu enviament.

Vostè accepta que podem subcontractar la totalitat o part del transport d'acord amb els termes i les condicions que considerem oportuns.

 1. ACCEPTACIÓ PER LA SEVA PART DELS NOSTRES TERMES I CONDICIONS

Lliurant-nos el vostre Enviament i fins i tot en el cas que no els arribés a signar, Vostè accepta els Termes i Condicions establerts al contracte de Transport i ho fa tant en el seu propi nom com en el de tercers que poguessin tenir interès en l'Enviament. Lliurant-nos el seu enviament, vostè accepta igualment que els nostres Termes i Condicions no només poden ser invocats per TRANSVOLANDO, SL, sinó també per qualsevol altra persona o companyia que haguem subcontractat per recollir, transportar o lliurar el seu enviament.

Cap dels nostres empleats, agents o corresponsals està autoritzat per suspendre, alterar o modificar aquests termes i condicions. Si entressin en conflicte amb aquests Termes i Condicions, Les seves instruccions verbals o escrites no tenen contingut contractual i no ens vinculen.

 1. ABAST DEL CONTRACTE

4.1.      Aquests termes i condicions regeixen el Transport del Seu Enviament, amb independència de la naturalesa del nostre contracte.

4.2.      Celebrant amb nosaltres qualsevol contracte que impliqui el transport de mercaderies, vostè accepta que:

– El contracte és un contracte de transport de mercaderia per carretera si el transport es fa efectivament per carretera;

– El contracte és un contracte de transport de mercaderia aeri si el transport es fa efectivament per aire.

– El contracte és un contracte de transport marítim de mercaderies si el transport es fa per mar.

– El contracte és un contracte per al compliment d'altres serveis si està relacionat amb serveis aliens al transport.

 1. MERCADERIES PERILLOSES / SEGURETAT

5.1.      Llevat de les circumstàncies establertes als paràgrafs 5.2 i 5.3, ni transportem ni prestem cap altre servei relatiu a mercaderies que considerem (al nostre lliure criteri) o siguin classificables com a perilloses d'acord amb, entre d'altres, les instruccions tècniques de l'Organització d'Aviació Civil Internacional (ICAO), les reglamentacions sobre mercaderies perilloses de l'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), el codi Marítim Internacional de Mercaderies Perilloses (IMDG), les reglamentacions de l'Acord Europeu relatiu al transport internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR) o qualsevol altra regulació nacional o internacional aplicable al transport de mercaderies perilloses o Altres serveis mediata o immediatament connexes o relacionats.

5.2.      Només si vostè obté la qualificació de client aprovat (per a això ha de dirigir-se a la nostra delegació més propera) podrem procedir de forma ocasional i discretament a considerar l'acceptació de mercaderies perilloses per al seu transport o com a objecte d'altres serveis. En tot cas, el seu Enviament estarà subjecte a un recàrrec i haurà de complir amb la reglamentació aplicable (vegeu la clàusula 5.1) i amb els nostres propis requisits. La nostra delegació més propera us facilitarà tots els detalls addicionals necessaris.

5.3.      Determinades mercaderies perilloses estan exemptes dels requisits de client aprovat. Els detalls es poden obtenir a la delegació de TRANSVOLANDO, SL més propera.

5.4.      Quan vostè emplena la nostra carta de port o ens lliura el seu enviament està garantint tàcitament i sota la seva responsabilitat que l'enviament no conté cap article prohibit dels enumerats a l'annex 17 ICAO o en altres regulacions nacionals o internacionals. A més, heu de proporcionar una descripció completa del contingut de l'Enviament a la carta de port, o document d'acompanyament, sense que això us eximeixi de responsabilitat.

5.5.      Vostè ens faculta a sotmetre els seus enviaments a controls de seguretat, incloent-hi la utilització d'equips de raigs x, detectors d'explosius o altres mètodes de control de seguretat; Igualment vostè ens faculta a obrir i examinar en trànsit el seu enviament i els bonys objecte del mateix.

5.6.      Vostè certifica que ha preparat l'Enviament per al seu Transport, o per a la realització de qualsevol altre Servei per Nosaltres, en instal·lacions segures, per empleats de la seva confiança contractats per vostè; que l'Enviament ha estat protegit contra qualsevol tipus d'interferències no autoritzades durant la seva preparació, emmagatzematge i Transport immediatament abans que acceptem l'Enviament per al vostre Transport o per a la realització d'Un altre Servei per Nosaltres.

5.7. No acceptem Enviaments que continguin Articles Prohibits.

5.8.      Podem ser requerits a facilitar o compartir informació, incloent dades personals dels seus Enviaments, tant amb les autoritats dels països de destinació com amb les autoritats dels països de trànsit, per motius de control aduaner i/o de seguretat. En aquest cas, vostè ens faculta per facilitar aquesta informació i dades.

 1.  CONTROLS D'EXPORTACIÓ

6.1.      Vostè garanteix com a únic responsable del mateix, el compliment íntegre i puntual de tota la legislació aplicable en matèria de controls d'exportació, incloent a títol il·lustratiu les regulacions i regles que prohibeixen el comerç no autoritzat de béns i serveis militars i estratègics, així com acords comercials o financers amb individus concrets i entitats en països a l'origen dels quals i/o destinació Els seus Enviaments puguin ser transportats, o regulacions i regles que imposen condicions sota les quals certes tecnologies, informació o productes poden ser transportats a, des de oa través de qualsevol país al que El seu Enviament pugui ser portat.

6.2. Vostè garanteix que no ens lliurarà cap enviament si vostè o alguna de les parts involucrades en el mateix estan incloses en alguna llista dels programes de sancions de les Nacions Unides, o qualsevol altre programa, nacional o regional que complementi o implementi els detallats, igual que qualsevol membre llistat en regulacions de mesures autònomes.

6.3. Us comprometeu a identificar enviaments subjectes a controls reguladors previs a l'exportació, ia facilitar-nos la informació i documentació necessària per complir les regulacions aplicables.

6.4. Vostè és responsable i ha d'assumir el cost de l'esbrinació i l'obtenció de les llicències i permisos necessaris per al transport del seu Enviament, així com assegurar-se de la idoneïtat del consignatari per rebre l'Enviament, d'acord amb les lleis del país d'origen , destí i de qualsevol altre país que pugui arrogar-se jurisdicció sobre l'Enviament,

6.5. No Ens fem responsables dels seus actes o omissions en relació amb la legislació en matèria de controls a l'exportació, sancions, mesures restrictives o embargaments.

 1. DRET D'INSPECCIÓ

Vostè dóna El seu consentiment perquè Nosaltres o qualsevol autoritat governamental, incloent aduacions i seguretat, puguem obrir i inspeccionar el Seu Enviament en qualsevol moment.

 1.  CÀLCUL DE TEMPS DE TRANSIT I ITINERARI DELS ENVIAMENTS

Els temps de lliurament indicats a Les nostres publicacions no reflecteixen el cap de setmana, els dies festius o festes nacionals, els retards causats perduales retards imputables al compliment dels requisits obligatoris de seguretat local, ni cap altra eventualitat fora del nostre control. La determinació de l'itinerari i el mode de transport del vostre enviament és de La nostra exclusiva incumbència.

 1.  DESPATX DE ADUANAS

9.1.      Vostè Ens designa com a El seu representant als sols efectes del despatx i expedició aduaners del seu Enviament. Igualment, vostè ens designa com a consignataris de la mercaderia en la mesura necessària perquè puguem subcontractar aquesta tasca. Si qualsevol Autoritat Aduanera Ens requerira documentació addicional a aquests efectes, és la seva responsabilitat subministrar-nos-la a costa seva i com més aviat millor.

9.2.      Vostè garanteix que totes les declaracions i informació relatives a l'exportació i importació que ens ha facilitat sobre l'Enviament són correctes i veraces. Vostè coneix i accepta que fent declaracions falses o fraudulentes sobre l'Enviament o qualsevol dels seus continguts s'exposa a una reclamació civil i, si escau, a una acusació penal, procediments en què es podrà acordar el decomís i venda de la mercaderia. Nosaltres podem, ocasionalment i discrecionalment, assistir-vos en l'emplenament de la documentació aduanecessària, en el bé entès que aquesta col·laboració es presta sota la seva absoluta responsabilitat i al seu risc exclusiu. Vostè accepta eximir-nos de qualsevol responsabilitat i, si escau, indemnitzar-nos com a conseqüència de qualsevol reclamació que pogués formular-se en contra La nostra amb motiu de la informació que vostè ens ha proporcionat. Assumirà i es responsabilitzarà del cost en què incórrem en relació amb l'anterior incloent-hi les despeses de tramitació que li carreguem per prestar els serveis que es refereixen en aquesta clàusula.

9.3.      El carregador, expedidor i consignatari real de l'enviament seran responsables solidaris del reemborsament de qualssevol aranzels, impostos (incloent-hi l'IVA, si escau), multes i sancions, despeses de magatzem o altres despeses que es derivin per a TRANSVOLANDO, SL per no haver facilitat vostè la documentació apropiada i/o no haver obtingut la llicència o permís necessari. La mateixa responsabilitat solidària regeix respecte de les despeses de tramitació de la reclamació. Vostè s'obliga a prestar garantia adequada i bastant per respondre aquests conceptes a primer requeriment nostre.

9.4.      No assumim cap responsabilitat per la durada del despatx aduaner/importació/exportació de l'enviament, sens perjudici que procurem accelerar els tràmits en la mesura legalment possible.

9.5.      Vostè ens atorga la seva autorització a totes les facultats contingudes a l'Annex I de la Resolució de 5 de març de 2015 (BOE núm. 65 17 març de 2015), com a representants indirectes per a una única declaració de despatx, essent el seu àmbit d'aplicació nacional .

 1. ADRECES INCORRECTES I APARTATS POSTALS

10.1.      Si no poguéssim dur a terme el lliurament d'un Enviament per resultar incorrecta l'adreça consignada al contracte de transport, Ens posarem en contacte amb Vostè i farem esforços raonables per solucionar la incidència i completar el lliurament, facturant si escau els càrrecs addicionals que corresponguin.

10.2.      No acceptem enviaments destinats a apartats de correus, excepte en un nombre taxat de països (la llista està disponible a la delegació de TRANSVOLANDO, SL que accepti l'enviament) i de forma condicionada al fet que se'ns faciliti el número de telèfon del consignatari; en cas que no siguem capaços de fer el lliurament a l'apartat de correus, vostè consent que fem arribar l'enviament al consignatari per correu postal certificat, considerant-se realitzat el lliurament contra la presentació del resguard d'enviament.

 1. LLIURAMENT DELS SEUS ENVIAMENTS

11.1.      En els casos en què els que no es pugui completar el lliurament de l'Enviament a la destinació per qualsevol raó, intentarem deixar una nota a l'adreça del consignatari indicant que s'ha intentat fer el lliurament. Si el lliurament no es pot completar després d'un segon intent o si el consignatari rebutja l'Enviament, intentarem contactar amb vostè per acordar la manera més adequada de procedir. Les despeses de reenviament, devolució o destrucció així com Les nostres despeses i càrrecs (si escau) que generi el tercer i següents intents de lliurament o qualsevol altra mesura acordada correran pel seu compte. Si no rebem instruccions en el termini raonable després del segon intent de lliurament de l'enviament, vostè consent a la destrucció o venda de l'enviament, segons procedeixi al nostre entendre i sense que això ens generi cap obligació o responsabilitat envers vostè. 

Instruccions especials de lliurament

11.2. Vostè o el destinatari d'un Enviament ens poden donar instruccions especials (a través de la website de TRANSVOLANDO, SL o per qualsevol altre mitjà), per lliurar l'Enviament a una altra localitat oa una altra persona (per exemple a un veí i/oa una adreça del veïnat), o el destinatari pot indicar que voleu recollir l'enviament en una ubicació aprovada per nosaltres . No estem obligats a complir aquestes instruccions però, si ho fem, seran d'aplicació les clàusules següents:

11.2.1. N'hi haurà prou per acreditar el lliurament a la destinació que el nostre albarà faci constar la persona i/o l'adreça de lliurament efectiva.

11.2.2. El compliment de les seves instruccions especials serà dut a terme al seu risc i sota la seva responsabilitat exclusiva.

11.2.3. Per això, vostè ens indemnitzarà i ens eximirà de responsabilitat davant de qualsevol reclamació, responsabilitat i cost (incloent-hi taxes raonables d'advocats i despeses) que generat per raó del compliment de les seves instruccions especials.

11.2.4. El compliment de les vostres instruccions especials generarà un recàrrec que vostè es compromet a abonar.

 1. LES SEVES OBLIGACIONS

Vostè manifesta i garanteix el següent:

12.1.      Els continguts de l'Enviament (incloent, a títol il·lustratiu, el pes i nombre de Bultos) figuren degudament descrits a la nostra carta de port, estan degudament etiquetats i les corresponents etiqueta o etiquetes han estat enganxades fermament per vostè en un lloc destacat de la superfície exterior de l'Enviament, de manera clarament visible per Nosaltres en tot moment;

12.2.      L'adreça completa del destinatari, incloent-hi el codi postal, ha estat consignada íntegrament, amb tota precisió i de forma llegible a la nostra carta de port i en una etiqueta d'adreça enganxada fermament per vostè en un lloc destacat de la superfície exterior de l'enviament, de forma clarament visible per Nosaltres en tot moment;

12.3.      Els continguts de l'enviament han estat empaquetats de forma segura i acurada per vostè per protegir-los dels riscos normals associats amb el transport o la realització per part nostra d'altres serveis; inclosos els processos associats amb la manipulació mecànica dels mateixos (sorting);

12.4.      Heu declarat el pes correcte de l'Enviament i Ens proporcionarà tot l'equip especial que, si escau, resulti necessari per carregar o descarregar l'Enviament a i dels nostres vehicles;

12.5.      Vostè ha enganxat fermament una etiqueta de “HEAVY WEIGHT” en un lloc destacat de la superfície exterior de cada Bulto el pes del qual superi els 30Kgs de forma clarament visible per Nosaltres en tot moment;

12.6.      Els continguts de l'Enviament no estan subjectes a les restriccions de IATA, ICAO, IMDG o ADR, ni són articles prohibits, i ni Vostè ni el consignatari és una persona o organització amb qui Nosaltres o Vostè tinguem legalment o reglamentàriament prohibit o restringit el comerç;

12.7.      Us facilitarà les declaracions sobre mercaderies perilloses que siguin necessàries, confeccionades de forma correcta i precisa i d'acord amb totes les lleis, normes i regulacions que siguin aplicables;

12.8.      Quan hagueu demanat que nosaltres cobrem al destinatari oa un tercer, si el destinatari o el tercer no ens paga, Vostè liquidarà la nostra factura en la seva totalitat amb promptitud, juntament amb un càrrec administratiu, en el termini de set dies a partir de l'emissió de la factura;

12.9.      Totes les lleis i regulacions aplicables han estat complertes;

12.10.      Vostè ha gestionat pel seu compte, al seu risc i sota la seva responsabilitat exclusiva que tota la documentació referent a l'Enviament compleixi la totalitat dels requisits a què estigui sotmès el seu Transport;

12.11.      Vostè ha pres totes les precaucions raonables per complir amb totes les convencions, directives i legislació relatives a la protecció personal de dades incloent-hi, si és factible, l'encriptació de dades personals per garantir la seguretat de dades personals en cas de pèrdua o entrega errònia d'un enviament;

12.12.      El valor de l'Enviament no supera els 25.000 euros;

12.13.      Vostè ens eximeix de responsabilitat i ens mantindrà indemnes davant d'accions de tercers derivades del seu grau de compliment de les anteriors garanties, indemnitzant-nos els danys, perjudicis i despeses, incloent costos legals, en què incorrem respecte a vostè o respecte a qualsevol altra persona per aquesta raó.

 1. LÍMITS DE LA NOSTRA RESPONSABILITAT

Responsabilitat als serveis de transport

13.1.      D'acord amb allò establert més avall a l'estipulació 14, la nostra responsabilitat en el marc del Transport es configurarà d'acord amb la normativa imperativa vigent en la matèria en cada moment. Així:

13.1.1.      Si el transport del seu enviament es duu a terme totalment o parcialment per via aèria i comprèn com a última destinació o escala intermèdia en un país diferent del país d'origen, serà aplicable el Conveni de Varsòvia de 1929, o el Conveni de Varsòvia modificat pel Protocol de la Haia de 1955 i/o el Protocol de Montreal Núm. 4 de 1975, o la Convenció de Montreal de 1999, segons sigui imperativament aplicable. Aquests tractats internacionals regeixen i limiten la nostra responsabilitat per pèrdua, dany o retard del seu enviament a la quantitat de 19 drets especials de gir per quilo.

13.1.2.      Si el transport del seu Enviament es duu a terme totalment o parcialment per carretera dins, cap o des d'un país que forma part de la convenció que empara el contracte de transport internacional de mercaderies per carretera de 1956 (“CMR”), la nostra responsabilitat per pèrdua o dany del seu enviament o part afectada del mateix es regirà pel CMR i es limita a la quantitat de 8,33 drets especials de gir per quilo. En cas de retard en què vostè pugui demostrar-nos que ha patit una pèrdua en conseqüència, la nostra responsabilitat es limita al reemborsament de la quantitat que ens hagi abonat com a pagament pel transport respecte a aquest enviament o la part del mateix que hagi patit retard.

13.1.3.      Si el transport del Seu Enviament es duu a terme totalment o parcialment per carretera dins d'un país que no és part del CMR, o entre dos països dels quals cap sigui part del CMR, la nostra responsabilitat per pèrdua o dany del Seu Enviament o part afectada del mateix, es considerarà que es regirà pel CMR i es limita a la quantitat de 8,33 drets especials de gir per quilo. En cas de retard en què Vostè pugui demostrar-nos que ha patit una pèrdua en conseqüència, la nostra responsabilitat es limita al reemborsament de la quantitat que Ens hagi abonat com a pagament pel transport respecte a aquest Enviament o la part del mateix que hagi patit retard.

13.1.4.      D'acord amb allò establert més avall a l'estipulació 14, la nostra responsabilitat en el marc del Transport domèstic es configurarà d'acord amb la normativa imperativa vigent en la matèria en cada moment. Per exemple, a la data de publicació d'aquestes condicions, si el transport domèstic del seu Enviament es duu a terme totalment o parcialment per carretera serà aplicable la Llei del Contracte de Transport Terrestre i la resta de normativa concordant.

13.2.      Amb subjecció al que disposa la clàusula 14 següent, si tinguéssim una responsabilitat en relació amb altres serveis per qualsevol altra raó, la nostra responsabilitat respecte a vostè queda limitada en tot cas a 10.000 euros per succés o sèries de successos amb una i mateixa causa de dany, o en cas de pèrdua o dany en un Enviament, al valor inferior de mercat o al cost de reparació de l'Enviament o de la part afectada aplicant-se en ambdós casos un límit màxim que no excedeixi els 3,40 euros per quilo amb un límit màxim de 10.000 euros per succés o sèries de successos connectats.

 1. EXCLUSIONS DE RESPONSABILITAT

14.1.      No serem responsables per pèrdua d'ingressos, lucre cessant, pèrdua de mercat, pèrdua de reputació, pèrdua de clients, pèrdua d'ús, pèrdua d'oportunitats de negocis encara que tinguéssim coneixement que aquests danys o pèrdues es puguin derivar ja sigui per qualsevol dany indirecte, accessori (lucre cessant) o per pèrdua de qualsevol tipus derivada inclòs sense cap límit d'un incompliment de contracte, negligència, acte dolós o omissió.

14.2.      No serem responsables per incompliment de les nostres obligacions envers vostè

com a resultat de:

14.2.1.      Causes alienes al nostre control com (sense caràcter restrictiu):

– Fets fortuïts, per exemple: terratrèmols, ciclons, tempestes, inundacions, incendi, plagues, boira, gel, etc.

– Força major, per exemple guerres, accidents, actes de terrorisme, vagues, embargaments, fenòmens atmosfèrics, disputes locals o disturbis civils;

– Alteracions nacionals o locals a les xarxes de transport aeri o terrestre i problemes mecànics als mitjans de transport o maquinària;

– Defectes ocults o vicis ocults dels continguts de l'enviament;

– Actes criminals de tercers com ara robatori i incendi intencional.

14.2.2.      Els seus actes o omissions o els de tercers com:

– El seu incompliment (o el d'un tercer amb dret o interès sobre l'Enviament) de les obligacions d'acord amb aquests termes i condicions, en particular de les garanties establertes a la clàusula 12;

– Actes o omissions de funcionaris o empleats deduaseguretat, línies aèries, aeroports o governs.

14.2.3.      Inclusió d'article(s) Prohibit(s) a El seu Enviament, fins i tot quan haguem pogut acceptar aquest Enviament per error.

14.2.4.      La nostra negativa a realitzar qualsevol pagament il·legal en nom seu.

 1. PRODUCTES AMB HORA GARANTIT DE LLIURAMENT

Pel que fa a productes amb hora de lliurament garantida, si Nosaltres no lliurem el seu Enviament en el termini acordat, i si La nostra fallada no va ser originada per alguna de les eventualitats descrites a la Clàusula 14.2, i si Vostè Ens notifica la seva reclamació d'acord al punt 19, us cobrarem el servei de lliurament que realment prestem (p.ex. abans de migdia) en lloc de cobrar el preu citat pel servei que vostè ens va demanar (p.ex. abans de les 9:00).

 1.  OBJECTES DE VALOR

Els objectes de valor com ara pedres precioses, metalls preciosos, joieria, diners, instruments negociables, mobiliari sense protegir, vidre o ceràmica, objectes dart, antiguitats, i documents importants, per exemple, passaports, ofertes i certificats daccions i opcions de compra, no han de ser enviats a través de la nostra xarxa de transport ja que aquest sistema comporta la utilització de manipulació mecànica i equip de classificació automatitzada, juntament amb múltiples transbordaments de vehicles. Si malgrat això Ens encomana Vostè el Transport d'aquest tipus de mercaderia i n'acceptem l'encàrrec, el desenvoluparem sota la seva responsabilitat i al seu risc exclusiu.

 1.  ASSEGURANÇA

17.1.      Podeu adquirir una assegurança pel valor total del contingut de l'enviament (enviament que no sigui de documents) completant la casella corresponent de la carta de port i abonant la tarifa aplicable en concepte de cobertura contra tots els riscos de pèrdua i danys durant el transport per un límit màxim de 25.000 euros per tramesa. Quan el valor de l'enviament excedeixi els 25.000 euros, és necessari el nostre previ consentiment abans de la contractació. L'assegurança no està disponible per a pedres precioses, metalls preciosos, portàtils, pantalles de plasma o LCD, joies, diners, cristalleria, porcellana, objectes d'art, antiguitats, documents ni pel·lícules, enregistraments, discos, targetes de memòria o qualsevol altre dispositiu per transport de dades o imatges. Si envieu les esmentades mercaderies, us suggerim contractar una assegurança vostè mateix.

17.2.      Vostè pot adquirir una assegurança per als costos de reconstrucció, reproducció o reimpressió (inclosos els costos del material (pj paper) més un raonable cost laboral) dels seus documents omplint la casella corresponent a la carta de port i abonant la tarifa aplicable en concepte de cobertura contra tots els riscos de pèrdua i dany durant el transport per un límit màxim de 500 Euros per tramesa. Aquesta assegurança només està disponible per a una relació de documents inclosos a la pàgina web local del país on TRANSVOLANDO, SL accepta el seu enviament per al transport.

17.3.      Les opcions d'assegurança anteriors (17.1 i 17.2) (i) no cobreixen danys conseqüencials (veure 13.1) o retards en el lliurament o quan la pèrdua ha estat resultat d'una infracció de les seves obligacions respecte a aquestes condicions generals i (ii) no estan disponibles per a un nombre limitat de països. Per obtenir una llista d'aquests països i/o més informació sobre condicions d'assegurança i cobertura, contacteu amb el nostre departament d'Atenció al Client o consulteu la pàgina web local del país on TRANSVOLANDO, SL accepta el seu enviament per al transport.

 1.  PROCEDIMENT DE RECLAMACIONS

Si desitja fer una reclamació per un Enviament perdut, danyat, demorat, o un altre tipus de danys, ha de complir les convencions i legislació aplicables, i els procediments següents o, en cas contrari, Ens reservem el dret de rebutjar La seva reclamació:

18.1.      Heu de notificar-nos la pèrdua, el dany o la demora dins dels 21 dies (i) posteriors a la recepció de l'Enviament, (ii) des de la data en què l'enviament devia haver estat lliurat o (iii) des de la data en què raonablement es va tenir constància de la pèrdua, dany o retard en el supòsit de reclamació relacionada amb altres serveis, llevat que es tractés d'un transport nacional, cas en què la reclamació s'haurà de formular en el termini de 7 dies.

18.2.      Heu de documentar la vostra reclamació enviant-nos tota la informació rellevant sobre l'enviament i la pèrdua, dany o demora patit, dins dels 21 dies posteriors a la notificació de la vostra reclamació.

18.3.      No estem obligats a actuar per raó de reclamacions fins que la tarifa pel transport hagi estat abonada i vostè no té dret a deduir la quantitat de la seva reclamació de la tarifa pel transport;

18.4.      Asumirem que l'enviament va ser lliurat en bones condicions, llevat que qui el va rebre hagi assenyalat el dany al nostre registre de lliurament quan accepti l'enviament. Per tal que tinguem en compte una reclamació per danys, el contingut de l'enviament i l'embalatge original han de ser posats a la nostra disposició perquè siguin inspeccionats;

18.5.      Sllevat que s'estipuli el contrari en qualsevol disposició i/o llei aplicable, el seu dret de reclamar per danys s'extingirà sempre que no es presenti una acció davant un tribunal dins de l'any de rebut l'enviament o des de la data en què l'enviament va haver haver estat rebut o des de la data en què va acabar el transport o si la reclamació fa referència a altres serveis dins de l'any de la data en què vostè hauria de ser conscient raonablement de la pèrdua, dany o demora;

18.6.      En cas d'acceptació per part nostra de tota o part de la reclamació, vostè ens garanteix que la seva companyia asseguradora o qualsevol altra tercera part que tingui un interès en l'enviament haurà renunciat a qualsevol dret, compensació o reparació que pogués tenir dret per subrogació o per qualsevol altre títol;

18.7.      El enviament no es considerarà perdut fins que no hagin transcorregut almenys 30 dies des del dia que ens notifiqui la no entrega. Podem acordar per escrit amb vostè un termini més curt.

 1.  TARIFES I PAGAMENTS

19.1.      Vostè es compromet a abonar-nos el preu del transport (incloent-hi els suplements) entre els punts especificats en aquesta carta de port, així com qualsevol Impost sobre el Valor Afegit que gravi el transport, en un termini de 7 dies a comptar de la data de la factura que se li giri sense retenció, deducció, reconvenció o compensació.

19.2.      Renuncieu al vostre dret d'impugnar les factures si no presenteu objeccions per escrit dins dels 7 dies posteriors a la data de facturació.

19.3.      El preu del transport es calcularà d'acord amb les nostres tarifes vigents, aplicant la que correspongui a la seva tramesa o, si escau, d'acord amb les tarifes que hagin estat acordades amb vostè, de manera particular. Es pot sol·licitar la nostra llista actual de tarifes a qualsevol oficina nostra del país on es factura l'enviament.

19.4.      Cobrem en funció del pes real de l'enviament o del seu pes volumètric, cobrant-se el pes que resulti més gran; el pes volumètric es calcula segons l'equació per la conversió volumètrica que apareix a la nostra llista de tarifes. Podem comprovar el pes i/o el volum i/o el nombre d'articles dins del Seu Enviament i si ens trobem que hi ha una discrepància entre el pes declarat i/o el volum i/o nombre d'articles Vostè accepta que el pes i / o el volum i / o el nombre darticles que determinem puguin ser utilitzats per als nostres càlculs.

19.5.      Tots els drets d'importació, IVA sobre la mercaderia i tots els altres càrrecs meritats en ocasió de l'Enviament s'hauran d'abonar al lliurament. Si qui rep l'enviament es negués a pagar, vostè acorda abonar aquesta quantitat en la seva totalitat dins dels 7 dies que li notifiquem que qui va rebre l'Enviament no ha pagat.

19.6.      Vostè acorda que podem cobrar interessos sobre les factures no abonades dins dels 7 dies de la data de facturació, a una taxa del 6% sobre la taxa base del Banc Central Europeu fins al pagament complet i final de la factura corresponent. Vostè acorda pagar els costos raonables i adequats en concepte del cobrament de factures no abonades dins dels set dies de la data de facturació.

19.7.      Les tarifes per a lliuraments de porta a porta que apareixen a la nostra llista de tarifes actual inclouen una provisió per tràmits senzills de despatx deduanas; Ens reservem el dret de cobrar un càrrec administratiu addicional quan, per permetre que lliurem el Seu Enviament al destinatari, el despatx deduaces requereix una tasca excessiva que exigeixi molt de temps. Per tant, poden ser aplicables càrrecs addicionals en alguns països amb processos complexos de despatx deduanas; aquests càrrecs inclouen, però no es limiten a, enviaments que requereixin:

19.7.1.      declaracions formals deduates en relació amb més de tres gèneres diferents;

19.7.2.      fiances aduao la necessitat de lliurar béns sota una fiança aduanera;

19.7.3.      importacions temporals;

19.7.4.      despatxos que impliquen algun departament governamental que no sigui l'autoritat aduanera.

A diversos països podem pagar anticipadament aranzels, impostos, multes o altres obligacions en nom de l'importador; quan es realitza aquest servei addicional, se li cobrarà al destinatari una comissió d'administració local, responsabilitzant-se vostè del pagament si el destinatari final es rebutja el pagament.

En cas que vostè ens hagi donat instruccions de pagament diferents o hagi acordat amb el destinatari de l'enviament o amb una tercera persona que siguin ells els que abonin les nostres tarifes i/o qualssevol drets, impostos, obligacions, multes, gravàmens, despeses i recàrrecs que Ens haguéssim vist obligat a abonar en ocasió de l'Enviament, si el destinatari o aquella tercera persona rebutgés abonar-nos les nostres tarifes pel Transport o reemborsar-nos qualsevol de les quantitats a què s'ha fet referència, vostè es compromet a abonar-nos aquests imports dins dels set dies següents a la data en què us notifiquem el rebuig al pagament. En qualsevol cas, TRANSVOLANDO es pot negar a lliurar les mercaderies tret que se li garanteixi el pagament amb caució suficient.

19.8.      La nostra tarifa no inclou còpia de la Prova de Lliurament (POD) o cap altre document addicional.

19.9.      Quan ho permeti la llei, el nostre mètode estàndard de presentació de factura és la facturació electrònica. En cas que vostè sol·liciti, o que es requereixi, la utilització de la facturació en paper ens reservem el dret a cobrar un suplement administratiu per prestar aquest servei.

19.10.      Les nostres factures hauran de ser pagades a la divisa establerta a la factura o, en algun cas, a la divisa local calculada en base a les taxes de canvi facilitades per nosaltres.

19.11.      Nosaltres tindrem un dret general de retenció sobre tots els seus enviaments que es trobin en qualsevol moment, al nostre poder, amb el dret de vendre'n el contingut i retenir el preu que haguem obtingut per fer front a qualsevol quantitat que pogués deure'ns per enviaments prèviament lliurats .

19.12.      Vostè serà responsable del pagament de tots els drets, impostos i càrrecs incloent timbres d'aplicació al Transport i altres Serveis així com en tota la documentació aduanera necessària incloent la carta de port de transport.

 1. LA SEVA INDEMNITAT RESPECTE ALS SEUS EMPLEATS

Vostè es compromet a indemnitzar-nos i mantenir-nos indemnes de tot cost, reclamació, responsabilitat o acció originada directament o indirectament de l'acomiadament, recontractació selectiva o trasllat de:

20.1.      Els nostres empleats assignats o dedicats als serveis que us oferim; o

20.2. qualsevol empleat o antic empleat seu; o

20.3.      qualsevol proveïdor o antic proveïdor seu; o

20.4.      qualsevol tercer que pugui sobrevenir de la relació comercial entre vostè i nosaltres, incloent-hi, però no limitant-se a, qualsevol responsabilitat sobrevinguda sota la Directiva sobre Drets Adquirits de la Comunitat Europea (77/187/EEC, modificada per la Directiva 2001/23/EC) o sota legislació nacional que apliqui aquesta directiva, o sota una altra legislació laboral aplicable.

 1.  Protecció de dades

21.1.      El Client serà responsable de subministrar a TRANSVOLANDO les dades completes i actualitzades pel que fa als noms i adreces dels seus clients, a qui i de qui s'han de transportar els Enviaments.

21.2.      El Client reconeix que, en base a aquestes Condicions, la informació dels seus clients (si escau) és proporcionada a TRANSVOLANDO pel Client, part de la qual fa referència a informació d'una persona identificable. El Client reconeix que TRANSVOLANDO té la pròpia responsabilitat en el tractament i, per tant, juntament amb el Client, serà considerat com un responsable del tractament de dades (o responsable de tractament de dades conjunt).

21.3.      És possible que se us demani a TRANSVOLANDO que comparteixi informació, incloses les dades personals en relació amb l'enviament, amb les autoritats del país d'origen i de destinació de l'enviament o les autoritats del país de trànsit per motius deduanas i/o seguretat.

 1.  LLEI I JURISDICCIÓ

22.1.      En el cas que aquests termes o condicions siguin declarats invàlids o inexecutables, aquesta invalidesa o inexecució no afectaran les restants disposicions del present contracte de transport les presents condicions generals ni la resta de documents, inclosa la carta de port, les quals romandran vigents.

22.2.      Excepte estipulat per qualsevol convenció aplicable, els conflictes que sorgeixin de les presents condicions generals o guardin relació amb elles se sotmetran a les lleis i tribunals del país on es radiqui la subsidiària, afiliada o sucursal de TRANSVOLANDO, SL que hagi acceptat l'enviament.

22.3.      En el cas en què sorgeixi qualsevol controvèrsia sobre la interpretació i execució de les presents condicions generals de contractació, ambdues parts se sotmetran a la Junta Arbitral de Madrid. Si la Junta Arbitral esmentada es declara incompetent per conèixer de l'assumpte, les parts se sotmetran als jutjats i tribunals de Madrid.

 

Condicions particulars de la contractació en línia

 1.  INFORMACIÓ PRÈVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

1.1.      Aquesta pàgina web https://transvolando.com és propietat de TRANSVOLANDO, SL amb CIF B87450003 i direcció fiscal al c/ Esteban Carros, 61 – 28053 Madrid, actuant comercialment sota la marca TRANSVOLANDO, SL

1.2.      Les condicions particulars de contractació online regulen la relació de venda a distància entre TRANSVOLANDO, SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, del 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, del 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, el Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, la Llei orgànica 15/1999. , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Aquestes condicions particulars prevaldran sobre els TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT vigents en cada moment en tots aquells aspectes que siguin específicament propis de la normativa precitada.

1.3.      TRANSVOLANDO, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les presents Condicions Particulars. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

1.4.      L'objecte de la pàgina web és la prestació dels serveis descrits als TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT.

1.5.      Tots els continguts de la web són en espanyol.

1.6.      La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

1.7.      Com a usuari el client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser més gran i tenir la capacitat jurídica i dobrar necessàries per a laccés als llocs web de TRANSVOLANDO, SL i la contractació per mitjà dels mateixos.

 

 1.  CARACTERÍSTIQUES, OFERTA I VIGÈNCIA DELS SERVEIS

2.1.      Els serveis oferts a la nostra web, es detallen als TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ LLARGA (08-2019).

2.2.      Al llarg de la sol·licitud de la vostra comanda se us informarà de les característiques i opcions disponibles per a l'enviament de la mercaderia.

2.3.      En cas d'un servei en oferta, sempre s'indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

2.4.      En compliment de la normativa vigent TRANSVOLANDO, SL ofereix informació sobre tots els seus serveis, característiques i preus. No obstant això, TRANSVOLANDO, SL es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els serveis que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els serveis oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als serveis esmentats.

 

 1.  RÈGIM DE RESPONSABILITAT DE TRANSVOLANDO.

Com es fa constar als TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ LLARGA (08-2019) la responsabilitat de TRANSVOLANDO, SL està legalment regulada amb caràcter imperatiu a la legislació vigent en matèria de transport.

 

 1.  TARIFES

4.1.      Tots els serveis indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

4.2.      Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria durant el procés de sol·licitud. Així mateix, us recomanem que abans de la formalització de qualsevol sol·licitud visiteu el nostre apartat Ajuda, per consultar els possibles requisits per a l'enviament.

 

 1.  FORMES DE PAGAMENT

El client podrà abonar l'import del seu servei optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d'indicar la vostra elecció:

5.1. Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

5.1.1. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

5.1.2. Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de TRANSVOLANDO, SL

5.1.3. En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

5.1.4. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

5.2. Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular haurà de contactar amb el subministrador de la targeta Visa o Mastercard, quedant TRANSVOLANDO, SL exempt de tota responsabilitat per aquests càrrecs.

5.3. No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant de TRANSVOLANDO, SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

 

 1. EXECUCIÓ DE LA COMANDA

6.1. Per adquirir els nostres serveis, podeu adreçar-vos a l'apartat Enviar ara

6.2. És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web. Podrà fer la seva sol·licitud a través del nostre apartat web: Enviar ara, on podrà facilitar les dades necessàries per a la gestió de la seva sol·licitud i el registre del qual podrà realitzar-ho prèviament si vostè no és client de TRANSVOLANDO, SL

6.3. Us informem que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior prestació del servei s'incorporaran als nostres fitxers informatitzats per tal de dur a terme la prestació dels serveis de gestió de la nostra activitat comercial entre les nostres signatures, complint amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, els intervinents queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les vostres dades als fitxers, automatitzats o no, existents a TRANSVOLANDO, SL degudament declarats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), i al tractament automatitzat dels mateixos així com de les dades a què TRANSVOLANDO, SL tingui accés com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, així com dels que s'obtinguin mitjançant l'enregistrament de les càmeres de seguretat situades a les oficines, ia les converses telefòniques, per a la realització de totes les gestions que siguin necessàries per a la prestació dels serveis contractats d'acord amb les presents condicions generals i les finalitats de gestió de TRANSVOLANDO, SL així com a la cessió dels mateixos a filials de TRANSVOLANDO, SL així com a empreses col·laboradores, amb la finalitat de dur a terme el servei contractat.

A més del que s'ha exposat, i tal com disposa la Llei Orgànica esmentada vostè tindrà dret, en tot moment, a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals que es troben als nostres fitxers. Qualsevol d'aquestes sol·licituds les haurà d'efectuar per escrit, trametent una carta per correu a la següent adreça: TRANSVOLANDO, SL C/ Esteban Carros, 61-28053 Madrid. Atenció Departament de Control Intern o mitjançant el correu electrònic administracio@transvolando. Amb

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per tractar-les per poder tramitar la facturació.

6.4. Si ja és client de TRANSVOLANDO, SL podrà efectuar la vostra sol·licitud de comanda iniciant sessió, havent d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric dels seus serveis contractat. Aquest només és un apartat de consulta però se'n permet la gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

6.5. Finalitzat el procés de sol·licitud el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de sol·licitud de comanda l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització del servei no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb TRANSVOLANDO, SL al telèfon d'atenció al client 674 34 69 12 o mitjançant el correu electrònic info@transvolando. És

6.6. Prèviament a la prestació del servei, el client rebrà un correu electrònic amb la confirmació del servei sol·licitat.

6.7. Els costos de transport que es derivin de l'execució de la comanda es detallaran durant el procés de sol·licitud i en la factura corresponent. Per a més informació, us heu d'adreçar a l'apartat 19 dels TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ LLARGA (08-2019), corresponent a Tarifes i pagaments.

Un cop prestat el servei el client rebrà la corresponent factura electrònica. En virtut de l'article 63 de la Llei 3/2014 de 27 de març, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, l'acceptació de les presents condicions particulars de contractació impliquen també l'acceptació a rebre la factura electrònica. Podrà en tot cas revocar el consentiment prestat a la recepció de la factura electrònica en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic administracio@transvolando. Amb, i sol·licitant sense cap cost la factura en format paper, sent nul de ple dret, el que indica l'apartat 19.8 dels TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ LLARGA (08-2019), per a aquestes condicions particulars de contractació online.

6.8. Per enviar qualsevol mercaderia haurà de tenir en compte els apartats; 5, 6, 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, i 17 dels TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ LLARGA (08-2019).

 

 1.  CÀLCUL DE TEMPS DE TRANSIT I ITINERARI DELS ENVIAMENTS

Els temps de lliurament indicats a Les nostres publicacions no reflecteixen el cap de setmana, els dies festius o festes nacionals, els retards causats perduales retards imputables al compliment dels requisits obligatoris de seguretat local, ni cap altra eventualitat fora del nostre control. L'itinerari i el mètode triat per transportar el vostre enviament estaran exclusivament a la nostra discreció.

 

 1.  DRET DE DESISTIMENT, REEMBORSAMENT DEL PAGAMENT

8.1. El client podrà desistir del contracte fins que TRANSVOLANDO reculli la mercaderia en origen.

8.2. El desistiment haurà de dur-se a terme telefònicament al número 674 34 69 12, i haurà de confirmar-se mitjançant l'emplenament del corresponent formulari de desistiment.

8.3. Si el desistiment s'exercita vàlidament d'acord amb això, TRANSVOLANDO, SL no recollirà la mercaderia a l'origen, però cobrarà al client les despeses de gestió de l'Enviament i del desistiment que s'hagin generat.

8.4. Si, després d'això, el client tingués dret a un reemborsament parcial, aquest quedarà sotmès a un termini de 14 dies naturals des de la data del vàlid exercici en temps i forma del dret de desistiment.

8.5. El client no podrà desistir del contracte després de lliurar-li l'enviament a TRANSVOLANDO, SL No obstant, en aquest cas, TRANSVOLANDO, SL intentarà tornar l'enviament a origen, sense detriment del seu dret a facturar l'enviament íntegrament, a més dels costos associats a la devolució a origen i de gestió del desistiment extemporani.

 

 1.  RECLAMACIÓ

9.1. Si el client vol presentar una reclamació, haureu de dirigir un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic info@transvolando. És.

9.2. Abans de formalitzar la reclamació haureu de consultar els apartats 18 i 19 dels TERMES I CONDICIONS DE TRANSPORT VERSIÓ LLARGA (08-2019).

 1.  JURISDICCIÓ

Renunciant a qualsevol altre fur o jurisdicció que en Dret els pogués correspondre, vostè i TRANSVOLANDO, SL acorden sotmetre les diferències que poguessin sorgir sobre la interpretació i el compliment de les presents condicions particulars de la contractació on line a la Junta Arbitral del Transport de Madrid. Si la Junta Arbitral esmentada es declara incompetent per conèixer de l'assumpte, les parts se sotmeten expressament (prèvia renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre en dret) als jutjats i tribunals de Madrid capital.

Et podem ajudar en alguna cosa?